Etiket arşivi: rüyada vadi görmek

Rüyada Dere Görmek

Rüyada dere görmek, rızkınızın miktarı yeterli derecede ve devamlı olacağına, duygularınızda büyük gelişme olup şa­ir hislerine kapılacağınıza işaret eder. Genç bir erkeğin dere gör­mesi ya da kenarında yürümesi onun bulunduğu çevreden ayrılacağına. Orta yaşta ise uzun yıllar izini kaybettiği bir dostu ile bek­lenmedik bir anda karşılaşacağına, kadın için muradına ereceğine, yaşlı ise uzaktan iyi haberler geleceğine işaret eder.

Dereye (Vadiye) girdiğini ve bu vadide ağaç ve odunun bol olduğunu gören kimse, iyi kalpli ve zengin bi­riyle arkadaş ve dost olur ve ondan çok hayır ve yarar gö­rerek faydalanır şeklinde yorumlanır.

Rüyada dereden su içtiğini gören kişi, rahata erer ve iyi bir hayat, rahat bir yaşam süreceğine işaret olarak tabir edilir. Rüyasında dereden içtiği suyun acı ve bulanık, çamurlu ol­duğunu görmek, kötülüğe, sıkıntı ve geçim darlığına işa­rettir şeklinde tabir olunur. Rüyada bir dereden tatlı su içtiğini görmek, hayat boyu zevk ve lezzet almaya işâret eder. Rüyada bir dereden acı su içtiğini görmek, hastalığa işârettir.

Rüyada akan dereye dalıp karşıya geçtiğini gören kimse, fe­rahlığa ve iyi bir hayat şartlarına kavuşarak, güzel ve ra­hat bir yaşam sürer şeklinde yorumlanır.

Rüyada derenin önünü kapadığını görmek, akrabadan olan bir kadınla bağların kesilmesine işarettir. (Geniş yorum için nehir maddesine bakınız.)

Bazı yorumculara göre; rüyada görülen dere, küçük bir dere ve küçük bir su yatağı (yolu) ise, yorumlanır, zevceye (hanı­ma) işaret olarak yapmışlardır. Derede görülen iyi ve kötü durumlar bu işarete göre yapılır demişlerdir. Bazı kere de küçük dere görmek, hanıma işârettir. O derede görülecek iyi veya kötü hal hanıma nispet edilir.

Rüyasında akan bir dereyi veya su yolunu kestiğini veya önünü kapadığını gören kişi, hanımı veya hizmetçisi ile olan bağını keseceğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında akan bir dereyi veya su yolunu arkasında bıraktı­ğını görmek, rüya sahibinin’ hanımından önce ölümüne işarettir. Yani bu rüya, kocanın önce öleceğine, hanımının onun arkasına kalacağına işaret ediyor şeklinde yorum kazanıyor.

Bir kimsenin, rüyada dereden veya su yolundan su aldığı­nı görmesi, her yönden hayırlıdır. Hayra ve iyiye yorum­lanmıştır.

Rüyasında kendi bağında veyahut bahçesinde akan bir dere olduğunu gören kişi, eğer bekar ise evlenir veya evlenece­ğine eğer evli ise, hanımı hamile kalır veya hamile oldu­ğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında dereden veya su yolundan süt, bal ve benzeri bir şey aktığını görmek, hayır, bereket ve nimete işaret eder. Yine rüyada dereden süt, bal ve bunlar gibi şeylerin aktığını görmek, feyiz ve bereke­te, hayır ve nîmete işâret eder.

Rüyada dereden veya su yolundan kan, irin ve benzeri fena şeylerin aktığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye işarettir şek­linde yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüyadaki görülen iyi ve kötü şeyleri zevceye işaretle yorumlamışlardır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada çay, dere veya su yo­lu (su yatağının) yorumu, nehir rüyasının yorumu gibidir. Ancak, derede hayır, bereket, menfaat, keder, zarar ve ha­sar, nehir rüyasına nispetle daha hafif, daha azdır. Mesela: Nehir, devlet başkanı. Çay; başbakan, dere, Vali, hakim, müdür, reis ve memur gibi cihetlere işaretle yorumlanır. Rüya yorumcusu kimselerin bu sembolleri nazar-ı dikkate alması gerekir.

Rüyasında bir su yatağı, nehir yatağı açtığını veya kazdığı­nı görmek, rüya sahibi kimsenin halka iyilik edeceğine, su yatağını kapattığını doldurup kapatmak ise, bu yorum ter­sinedir demişlerdir.

Rüyada ağaçlı, çayırlı, çimenli, bol sulu bir dere görmek, ha­yır ve nimete, berekete ve menfaate işaret eder.

Caferi Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada dere görmeyi, hacca, mala, nimete ve ticarete işaret olarak yorumlamıştır.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada dere görmek, hacca gitmek­le veya hacca gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada büyük bir dere görmek, bir devlet büyüğüne işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada dere görmesi, bere­ket, nîmet ve mala işâret eder.

Rüyada içinden az bir su akan dere gör­mek, güzel hayata ve kolay maişete işârettir.

Dereden veya su yolundan su aldığını ve içtiğini görmek, hayra, güzel hayata ve kolay maişete işâret eder.

Yine rüyada vadi ve dere görmek, hac ibadeti, sultan ve melik, haşmet, mal, nîmet, ticaret, riyaset (baş olmak), zafer, ilim ve hik­met ile tabir olunur.

Rüyada evler ve yerleşim alanlarının ara­sında tatlı sulu bir dere aktığını görmek, o mahalledeki halkın geçiminin güzelliğine, bol­luk ve berekete işâret eder.

Rüyada bağ ve bostandan geçen dere gör­mek, kadının hamileliğine; bekârın evlenmesi­ne işârettir.

Bahçesindeki derenin yatağında görülen tahribat, suyunun kesilmesi yahut içine taş ve toprak doldurulması, kadının bir başkasıyla ilişkisine işârettir.

Rüyada derenin suyunu kesmek, ev halkın­dan biriyle münasebeti kesmeye işârettir.

Suyun geçmesi için ark ve yatak açmak, halka iyilikyapmaya işâret eder.

Suyun geçtiği ark ve yatakları kapatmak yahut içini doldurmak, umuma zarar verecek bir iş yapmaya işâret eder.

Rüyada su yolunun yahut derenin taşması, evlada işârettir.

Bazı kere de küçük dere görmek, hanıma işârettir. O derede görülecek iyi veya kötü hal hanıma nispet edilir. iyiliği yanında kötü huyları da olan hanıma işâret eder.