Etiket arşivi: rüyada siyah öküz görmek

Rüyada Öküz Görmek

Öküz görmek, mal elde etmeye yorumlanır. Öküze binmek büyüklüğe, yükselmeye, öküz eti dağıtmak sözü geçen, hatı­rı sayılır bir adam olmaya işaret eder. Şişman öküz zen­ginliğe, zayıf öküz fakirliğe işarettir. Öküzleri otlatırken görmek, mesut ve bahtiyar bir gelecekle yorumlanır. Siyah öküz yeni bir işe girişip pek çok kazanç elde edeceğinize, beyaz öküz zengin bir kimse ile dost olup ondan fayda görmeye işarettir. Kırmızı öküz görmek, iyi sayılmaz, hastalığa işarettir. Kendi öküzünü kesmek yanlış bir hareket yüzünden iş ve ticaret konularında bir zarara yo­rumlanır. Öküz almak veya bulmak büyük hayra, öküzü satmak, kaybetmek, evden çıkarmak kötüdür. Denizde seyahat ederken bu tür rüya görülürse şiddetli fırtına yüzünden batmak tehlikesine, fakat kurtulunacağına bir işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendi öküzünü güzel ve mükem­mel olarak gören kimse, bu sene bolluk ve berekete kavu­şur şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir öküzün başını yediğini görmek, yüksek bir mevkie ve memuriyete işaretle yorumlanır. Rüyada görülen beyaz öküz, iyilik ve menfaat elde etmek ile siyah öküz, mutluluk ve mal sahibi olmak ile, san öküz hastalık ile zayıf öküz, kıtlık ve çaresizlik ile tabir olunur .

Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir şehrin idareci­sine, muhtar ve ev reisine işâret eder.

Bazen rüyada öküz görmek, şan, şöhret, rızık, hayır, memuriyet, ucuzluk ve bolluğa işârettir.

Bazen de rüyada öküz görmek, düşmanı­na galip gelmeye işârettir.

Bazı kere de öküz, zâlim ve âsi bir insana işârettir. Bundan dolayı öküzün öldürüldüğü­nü veya boğazlandığını görmek, zâlim ve asi­lerin helâk olmasına işârettir.

Bazen de öküz görmek, ahmaklığa, dağı­nıklık ve gaflete işârettir.

Yine rüyada öküz görmek, ordu ve cemaat sahibi bir zâta işâret eder.

Rüyada görülen öküz, genç ve güzel bir kimseye de işâret eder.

Hasla birinin rüyada öküz görmesi, sıhhat bulmasına işârettir.

Hapiste olan birisinin rüyada öküz görme­si, hapisten çıkmasına işârettir.

Sıkıntıda olan birinin rüyada öküz görme­si, sıkıntısından kurtulmasına işârettir.

Rüyada kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o senenin bereket ve ucuzluğuna işâret eder.

Rüyada sahibi bilinmeyen bir öküz gör­mek, o mahal halkının berekete nâil olacağına işârettir.

Rüyada beyaz öküz görmek, hayra nâil olmaya işârettir.

Rüyada görülen alaca öküz neşe ve sevin­ce; siyah öküz, ululuk ve hasta için şifâya işârettir.

Rüyada görülen tek öküz, vali için bir sene valilik yapacağına; tüccar ve sanatkâr için bir sene ticaret yapacağına işârettir.

Rüyada çok öküzü olduğunu görmek, lâyıksa vali olacağına işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada öküz görmesi, güçlük ve sıkıntıya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından kovulmalarına işârettir.

Denizde seyahat eden bir kimsenin rüyada öküz görmesi, yolculukta başına gelecek sı­kıntılara işârettir.

Rüyada öküz veya sığır sürüsü görmek, o kimseye işlerinde güçlük isabet edeceğine işârettir.

Rüyada bir ineği sağıp sütünü içtiğini görmek, fakir bir kimse için rızık ve mala, bekâr bir kimse için evlenmeye, hasta için de şifâya işâret eder.

Rüyada öküz eti yemek, rüya sahibinin zengin olmasına ve üzüntüsünün gitmesine işârettir.

Rüyada yemek maksadıyle kesilen öküzün eti, helal rızka işârettir.

Rüyada semiz bir sığır eti satın aldığını görmek, zengin ve şerefli bir kadınla evlenme­ye işarettir.

Rüyada iş gören bir öküzü kesip etini halka dağıttığını görmek, o mekânda bulunan meş­hur bir zâtın ölüp malının taksim edileceğine işârettir.

Rüyada bir öküz satın aldığını görmek, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare edeceğine işârettir.

Rüyada öküzün kendisini ısırdığını gör­mek, hastalığa yakalanmaya işârettir.

Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gör­mek, o kimsenin uzak biryere yolculukyapa- cağına işârettir.

Rüyada kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu görmek, rüya sahibi­nin birisiyle aralarında nefret vuku bulacağına işârettir.

Rüyada öküzlerin sürü halinde bir şehre girdiklerini görmek, şehrin yağmalanmasına ve şehre girecek hırsızlara işârettir.

Rüyada öküzü yerine kapatıp, muhafaza ettiğini görmek, rüya sahibinin o sene hayra nâil olmasına işârettir.

Rüyada öküzün kurt olduğunu görmek, adil bir hâkim ve kumandanın zâlim olmasına işârettir.

Rüyada öküz görmek eline mal gireceğine işârettir.

Öküzün Boynuzladığını Görmek

Rüyada öküzün kendisini boynuzladığını görmek, Allah Teâlâ’nın o kimseye sâlih iki çocuk vereceğine işârettir.

Bazen de rüyada öküzün kendisini boy­nuzladığını görmek, rüya sahibinin Allah’ın gazabına uğrayacağına işârettir. öküz tarafından boynuzlandığınızı görmek, iş ve mevkiinizin kaybolacağına

Rüyada öküzün bir çok boynuzu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere işârettir.

Öküze Sahip Olduğunu Görmek

Bir kadının rüyada bir öküze sahip olduğu­nu görmesi, kocasının kendisine itaatkâr ola­cağına işârettir.

Bekâr bir kadının rüyada bir öküze sahip olduğunu görmesi, evleneceğine işârettir.

Evli bir kadının rüyada bir öküze sahip olduğunu görmesi, kızı var ise kızını evlendi­receğine işârettir.

Öküze Bindiğini Görmek

Rüyada öküze binmek, tabirce öküzü gör­mekten daha iyidir.

Rüyada bir öküz üzerine bindiğini görmek, hükümetten hayırlı bir vazife almaya işârettir.

Bazen öküze bindiğini görmek, mala nâil olmaya işârettir.

Bazen de öküze bindiğini görmek, şanı yüce olmaya ve halk arasında şöhret sahibi olmaya işâret eder.

Yine rüyada öküze bindiğini görmek, o kim­seye ucuzluk ve bolluk geleceğine de işârettir.

Rüyada öküzün üzerine binip evine soktu­ğunu görmek, hayır ve berekete, rızkın geniş­liğine ve geçiminin kolaylığına işârettir.

Rüyada siyah bir öküze bindiğini ve ondan da korktuğunu görmek, deniz yolculuğuna çıkmaya veyolculukta zahmet çekmeye işârettir.

Rüyada çıplak öküze bindiğini görmek, rüya sahibinin hasta olmasına işârettir.

Bazen de rüyada öküz görmek, devlet büyüklerine yakın olmaya ve işlerinizin çok çok ilerleyeceğine işaret eder. Rüyasında öküzün üzerine bindiğini ve öküz üzerinde ol­duğu halde evinin içine giren kimse, hayra kavuşur ve ge­çimi bollaşır (genişler) şeklinde tabir olunur.

Rüyada öküz görmek, bir kavmin reisi, bir evin, bir şehrin veya bir köyün işlerini üzerine alan amiridir.

Eğer öküz üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir.

Öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler.

Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.

Bir öküz satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare eder.

Öküz, şan, şöhret, ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir.

Öküzün eti, maldır. İç yağı da o sene içerisindeki rızıktır.

Beyaz öküz gören hayra kavuşur. Öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah’ın gazabına uğrar.

Rüyada öküz eti yiyen zengin olur. Öküz kendisini ısırsa has¬talığa yakalanır.

Bir kimseyi öküz boynuzlarsa, Allahü Teala Hazretleri o kim¬seye salih iki çocuk verir.

Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.

Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyada öküz görseler, bulundukları hallerinden kurtulurlar. Öküzü kendisi için ekin ekiyor görse, eğer ziraatçı ve çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise iyiliği artar.

Öküz gören kimse fakir ise, güçlük ve sıkıntıya ve korkutul-maya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından terkedilip kovulmalarına yorumlanır.

Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse, o kimseye işlerinde güçlük isabet eder. Eğer öküze binse, şanı yüce ve halk arasında şöhret sahibi olur.

Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarında nefret oluşur.

Rüyada büyük bir öküzün daracık bir yerden çıktığını ve tekrar oraya dönmek istediğinde aynı yere sığamadığını gören kimsenin ağzından, geri alamayacağı büyük bir söz çıkar.

Öküze bindiğini gören, mala kavuşur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra kavuşur.

Bazen öküz zalim kimseye yorumlanır. Çünkü öküz yeri alt üst edip karıştırmaktadır. Bazan da, yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe yorumlanır.

Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkar ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir.

Rüyada öküze binmek, yorumda öküzü görmekten daha iyidir.

Eğer öküzü kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse hakkında zulüm eder,

veya hakkına tecavüz eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.

Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur.

Bazı kere de öküz, ahmaklığa, dağınıklık ve gaflete yorumla-nır.

Alaca öküz neşe ve sevince, siyah öküz, ululuk ve hasta için şifaya yorumlanır.