Etiket arşivi: rüyada siyah bulutlar görmek

Rüyada Bulut Görmek

Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa o kimse âlimler ile oturur, onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden bir şey almaz. Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir. Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve gayreti hikmetle olur. Silahının buluttan olduğunu gören kimse, çok delil ve burhan ile uğraşır. Eğer rüyayı gören anlatılan tâbirlere lâyık değil ise, mezkûr yorum onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hâkim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

Bazı tâbirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nâil olur, dediler. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allah-ii Teâlâ (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder. Eğer halk kıtlık halinde iseler, Allah-ü Teâlâ (C.C.) onlara rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır.

Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delâlet eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delâlet eder. Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.

Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islâma delâlet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allahü Teâlâ’nın (C.C.) rahmetine sebeptir. Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delâlet eder. Bazen bulut, askerlere, halkın mahlûkatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen da yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye delâlet eder. Bazen da yer ve gökten başka yani rüzgâr ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delâlet eder.

Bazen bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder. Eğer göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir, yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Sultanın emri ile bir kavimle muharebe halinde ise zafer bulur. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.

Bulut; üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına delalet eder. Bir kimse evinde bir bulut görse yahut odasında üzerine bulut indiğini görse, o kimse Müslüman değilse, Müslüman olur, Müslüman ise, Allah’ın ikramlarına ve nimetlerine kavuşur. Çocuk isteyen bir hanım rüyada bulut görse hamile olur. Zor şartlarda yolculuk yapanlar sorunsuz bir şekilde yolculuklarını tamamlarlar.

Bulutu yediğini gören kimse, kendisine faydası dokunacak helal mal ve rızka kavuşur. Bulut üzerine ev yaptığını gören kimse, helal mal elde eder. Elinde yağmur yağan bulut olduğunu görse, ummadığı yerlerden ummadığı güzellikler ve faydalar gelir. Elinden yağmur yağdığını görse, herkes tarafından sözü dinlenen, saygın bir kimseye işaret eder.

Bir kimse vaktinde rüyada bulut görse ve o buluttan yağmur yağarsa hayır, bereket ve nimete delalet eder. Hayatında kendisini rahata kavuşturacak güzelliklere ulaşacak demektir.

Rüyada başınızın üzerinde bir bulut olduğunu görmek büyük bir mevkiye yükseleceğinize yorumlanır. Başınızın üzerinden bulut geçtiğini görmek, büyük mevkii sahibi birisi ile tanışmaya ve ondan fayda görmeye, koyu renk bulut görmek, sı­kıntıya, parlak bulut neşe ve yeni hayata işaret eder.

Rüyada bulut görmek, genellikle iyiye, hayra, selamete ve kurtuluş gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Çünkü bulut, su ve yağmur taşıdığı için Yüce Rabbimizin rahmet ve merhametine işarettir.

Rüyada bulut görmek, Cenab-ı Allah’ın rahmet ve merha­metine işarettir. Çünkü bulutlar, su ve yağmurun yağına­sına ve gelmesine vesile olan bir vasıtadır.

Bulut görmek, bazen halkın hayat ve kurtuluşu olan yüce İslam dini ile tabir olunur.

Rüyasında kendi üzerinden bir bulutun geçtiğini gören kim­se, güvenilir biriyle arkadaş veya dost olur ve ondan çok yardım ve fayda (yarar) göreceğine işaretle yorumlanır.

Bulutla ilgili rüyaların bazılarını şöyle kısa ve öz olarak sı­ralayabiliriz:

Rüyada bulut üstüne çıktığını görmek, evlenmeye veya yüksek bir mevki ve makama, veya ilim sahibi olmaya işa­retle yorumlanır.

Rüyada bulut gölgesinde oturduğunu görmek, hayır ve bere­ket, iyilik ve nimet getirecek bir şeyle muhatap (karşılaş­ma) ile tabir olunur.

Rüyada bulutu havadan indirdiğini görmek, ilim sahibi ve büyük bir kimse ile tabir olunur.

Bulutun yerden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa çıkılacağına veya yolculuktan dönüleceğine işarettir.

Rüyada yağmurlu bulut görmek, berekete, rahatlık ve hay­ra işaret olarak yorumlanır.

Bazı tabircilere göre; rüyada bulut görmek, dirayetli bir valiye, şefkat ve merhametli bir devlet adamına veya alim bir zata işarettir demişlerdir. Rüyasında bulutlara karıştığını gören kişi, özelliklerini saydığımız biriyle dostluk ve ar­kadaşlık edeceğine işaret eder.

Rüyasında bulutu yediğini gören kişi, binlerinden helal mal elde eder veya hikmetli bir şeylerden hayır ve menfaat sağlar şeklinde yorumlanır. Bulutları topladığını gören kimse, bu vasıflı adamlardan güzellikler elde eder şeklin­de tabir olunur.

Rüyasında bulut üzerine bir ev yaptığını gören kişi, hikmet ve yükselmeye ereceğine ve helal rızıkla nimete kavuşa­cağına işarettir.

Cafer-i Sadık’ın yorumu:

Rüyasında bulut görmek, hik­met, riyaset, mülk, rahmet, iffet (namusluluk), azap, kıtlık, pahalılık, bela ve fitne gibi şeylere işaret eder demiştir. Rüyasında üzerindeki gömleğinin buluttan olduğunu gören kişi, Cenab-ı Allah’ın büyük nimetlerine kavuşacağına, Cenab-ı Hakk’ın nimetlerinin kendisini çepeçevre saraca­ğına işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bulutları topladığını veya onları yüklendiğini veyahut bulutlarla konuştuğunu gör­mek, ilim sahibi olmaya, bolluk, refah ve mutluluğa erme­ye işaret eder şeklinde yorumlanır.

İsmail Bin El Eşas’ın yorumu:

Yağmur yüklü bulutların görül­mesi, berekete, hayra, bolluk ve ucuzluğa işarettir. 

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bir kişinin rüyasında gökyüzündeki bulutları oraya buraya, sağa sola sevk ettiğini görmesi, hik­met sahibi ilim adamlarıyla oturup sohbet edeceğine, on­ların sohbetlerinde bulunup, onlardan faydalanacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse, bir devlet büyüğü olsa, yabancı devletlere elçiler göndereceğine işarettir. Rüyasında gökyüzünde gördüğü bir bulutu tutup yere indir­diğini görmek, rüyayı gören kişinin ilim adamı (alim) ola­cağına ve yüksek bir mertebeye çıkacağına işarettir. Kişinin rüyasında kendisini bulutların gölgesinde ya da bulutların içinde görmesi, o senenin kendisi için bolluk, be­reket ve hayırlı bir sene olacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında kendi evine bir bulut parçasının girdiğini gören kişinin evine, hikmet sahibi, alim bir zat misafir gelir yani rüyayı gören kişi evine büyük bir alimi (bilgini) misafir edeceğine işarettir. 

Rüyada bulutun veya bulutların güneşi örttüğünü, kapadı­ğını görmek, devlet başkanının vefatına (ölümüne) veya mağlubiyetine (yenilgisine) veyahut da zevaline (görevden ayrılmasına) işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumculara göre: Rüyada görülen bulut rahmete ve merhamete işarettir. Bulut görmek, üzüntülerin, keder ve sıkıntıların, ürperti ve korkuların gitmesine ve iyiliklerin, gönül ferahlıklarının meydan gelmesine (ortaya çıkmasına) işaret eder. Çünkü bulutlar, sulama vaktinde (gerekli bir an­da) veliler için sıcaklık ve hararetten korumakta, Nebiler için meydana çıkan hallerdendir. Bazen de bulut ülfet ve sevgiye işarettir. Ayeti Kerimede: “Görmedin mi şu gerçeği ki, Yüce Allah, bulutları dilediği yere sevk ediyor (sürüyor). Sonra aralarında bir imtizaç, bir uyum sağlıyor” buyruluyor.

Rüyasında gökyüzünü bulut kapladığını ve gökten yağmur yerine (yağmur beklerken) kar yağdığını görmek, o yere (o bölgeye) bir musibetin, bir bela ve felaketin geleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında gökyüzünde bulunan buluttan yağmur değil de süt yağdığını görmek, bu yılın bolluk ve bereketli olacağına işaret eder demişlerdir.

Kişi rüyasında beyaz bir bulut görse, bu onun güzel işler ve salih amellerle uğraştığına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında havadaki bulutlardan yağmur yerine bal yağdığı­nı görmek, bereketli ve mutlu günlerin içinde bulunduğu­na işarettir.

Rüyada görülen bulut, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslam’a işâret eder.

Bazen rüyada görülen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, hikmet ve irfana işâret eder.

Bazen de rüyada görülen bulut, şefkat ve merhametli devlet başkanına, âlimlere, asker­lere, arkadaşlara işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen bulut, yiyecek ve gjyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye işâret eder.

Yine rüyada görülen bulut, hamile kadınla­ra veya yağmura işâret eder.

Rüyada bulut görmek, gemilere de işâret eder.

Bazen de rüyada görülen bulut, üzüntü, sıkıntı veya korkuların gitmesine, iyiliklerin ve güzelliklerin meydana çıkmasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen bulut, şiddet­li soğuğa veya mahzunluğa işâret eder.

Yine rüyada bulut görmek, ülfet ve sevg|ye işâret eder.

İnançsız bir kimsenin rüyada evinde bir bulut görmesi yahut odasında kendi üzerine bir bulut inmesi, o kimsenin Müslüman olma­sına işâret eder.

Mü’min bir kimsenin rüyada evinde bir bulut görmesi yahut odasında kendi üzerine bir bulut inmesi, o kimsenin nîmete nâil olma­sına işâret eder.

Çocuk isteyen bir kimsenin rüyada evinde bir bulut görmesi yahut odasında kendi üzeri­ne bir bulut inmesi, o kimsenin hanımının hamile olmasına işâret eder.

Karada yük arabası, denizde gemisi olan bir kimsenin rüyada evinde bir bulut görmesi yahut odasında kendi üzerine bir bulut inmesi, yük arabasının veya gemisinin gelmesine işâret eder.

 

Rüyada havada bir bulut tutup yere getir­diğini görmek, ilim ve hikmet sahibi olmaya işâret eder.

Rüyada semada bulutları öteye beriye sevk ettiğini görmek, ulemâ ve hukemâ ile sohbet etmeye işâret eder.

Bazen rüyada görülen bulut, güçlü bir vali, şefkat ve merhametli devlet adamı veya âlim bir kimseye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutlara karıştığını görmesi, güçlü bir vali, şefkat ve merhametli devlet adamı veya âlim bir kimse ile arkadaşlık yapmasına işâret eder..

Bir kimsenin rüyada bulutu yediğini gör­mesi, o kimsenin, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaatlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutları topladığını görmesi, o kimsenin, güçlü bir vali, şefkat ve merhametli devlet adamı veya âlim bir kimse­den hikmete nâil olmasına işâret eder.

Rüyada bulutları topladığını veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim ve hikmete, refah ve saâdete işâret eder.

Rüyada bulutlar önünde olup onları topla­maya kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden isti­fade edememeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buluta malik olduğu­nu görmesi, o kimsenin, hikmet ve mülke nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bulut gölge­sinde görmesi, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve berekete ve nîmete nâil olmasına işâret eder.

Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almadığını görse, o kimsenin âlimler ile oturmasına, onlarla sohbet etmesine fakat onların ilimlerinden bir şey almamasına işâret eder.

 

Bir kimsenin rüyada çocuğunun buluttan olduğunu görmesi, o kimsenin bütün dünyası­nın ilim ve hikmetle dolu olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada dünyasının bulut ol­duğunu görmesi, o kimsenin hikmetle, hayret­le çalışmasına işâret eder.

Rüyada yağmur olmayan bulutu görmek, valiliğe lâyık olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna işâret eder.

Âlim olan kimsenin rüyasında yağmur ol­mayan bulutu görmesi, ilminde kıskanç olma­sına işâret eder.

Tüccar olan kimsenin rüyasında yağmur olmayan bulutu görmesi, satacağı veya zim­metinde olacağı bir şeyde Hakk’a riyayetsizlik etmesine işâret eder.

Zanaatkar olan kimsenin rüyasında yağ­mur olmayan bulutu görmesi, mesleğini de­vamlı ve iyi yapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulut üzerine bir köşk yaptığım görmesi, istifade edeceği bir hikmet sebebiyle günâhlarından kaçınmasına, hayırlara ve cennette köşklere nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını görmesi, o kimsenin hikmet ve yük­seklikle beraber helalinden nîmete ve mala nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gömleğinin buluttan olduğunu görmesi, Allah Teâlâ’nın nimetinin o  kimseyi kaplayacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutla beraber sıkıntı ve korkunun var olduğunu görmesi, o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntının erişmesine işâret eder.

Rüyada elinde yağmur yağan bulut oldu­ğunu görmek, hikmete nâil olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elinde yağmur yağan bulut olduğunu görmesi, o kimsenin lisanın­dan hikmetli söz çıkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bulut oldu­ğunu görmesi ve halka yağmur yağdırması, kendisinin mala nâil olmasına, halkın da onun malından istifade etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökten bir bulutun indiğini genişleyerek her tarafa yağmur yağ­dırdığını görmesi, devlet başkanının o yere adaletli bir kimseyi vali tayin etmesine işâret eder.

Rüyada görülen karanlık bulut, üzüntü ve kedere işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında bulutu karanlık olarak görmesi, o kimsenin üzüntü ve kedere düşmesine, onun üzerine bütün işlerinin yoluna girmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutu vaktinde gör­mesi, o kimsenin hayır, bereket, nîmet ve mala nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görmesi, o şehir hal­kının rızkının genişliğine; eğer halk kıtlık halin­de ise kıtlığın kalkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun güneşi örttü­ğünü görmesi, devlet başkanına isabet edecek tehlike ve hastalığı veya görevinden azledileceğine işâret eder.

Rüyada gökyüzünden bulutun yere düştü­ğünü görmek, şiddetliyağmur ve sellere işâret eder.

Bazen rüyada gökyüzünden bulutun yere düştüğünü görmek, o şehir veya mahallenin düşman istilasına maruz kalmasına işâret eder.

Yolculukta bulunan kimsenin rüyada bulu­tun yeryüzünden göğe yükseldiğini görmesi, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şey­lerin meydana çıkmasına işâret eder.

Gurbette bulunan kimsenin rüyada bulu­tun yeryüzünden göğe yükseldiğini görmesi, memleketine döneceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun yükseldiğini ve üzerine altın yağdırdığını görmesi, o kimse­nin hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye öğrenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buluttan bir şey aldı­ğını görmesi, o kimsenin ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişmesine işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada buluttan bir şey aldığını görmesi, ziraat ve arazisinin fazla ol­masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini kar­şıladığını görmesi, o kimsenin, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve keder­den kurtulup rahata kavuşmasına işâret eder.

Kötü huylu ve fesatçı bir kimsenin rüyada bulutun kendisini karşıladığını görmesi, o kim­seye erişecek azaba işâret eder.

Rüyada halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda, birbirini takip eden yağmur bulutla­rının geldiğini görmek, onlarda azaba dair bir işâret ve alamet yoksa, o yere halkın gelmesi­ni beklediği bir valinin gelmesine yahut oraya askerlerin gelmesine işâret eder.

Rüyada yere, evlere, harmanlara yahut ağaç ve bitki örtüsü üzerine bulutların indiğini görmek, sel ve yağmur, çekirge veya serçe kuşlarının meydana çıkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında, mezkur bulutlar­da, katı ve şiddetli rüzgar, ateş, taş, yılan ve akrep gibi üzüntü ve kedere işâret eden hoş­lanılmayacak şeyler görmesi, o yer halkı aley­hinde meydana gelecek, onları yerlerinden çıkaracak yağmaya yahut yolculuklarında vefat eden bir takım kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyasında, mezkur bu­lutlarda, katı ve şiddetli rüzgar, ateş, taş, yılan ve akrep gibi üzüntü ve kedere işâret eden hoşlanılmayacak şeyler görmesi, onlara yükle­necek güç tekliflere ya da onların nebatat, hububat ve maişetlerine zarar ve ziyan getire­cek çekirgelere veya vebaya ya da onların arasında yayılacak ve ilan olunacak bidat mez­heplere işâret eder.

Siyah Bulut Görmek

Yağmursuz, siyah bir bulut gören kimse, hayra erişir. Rüyasında simsiyah ve insana dehşet (korku) veren bulut­lar görmek, o yer (bölge) halkına Cenab-ı Allah’ın gazap edeceğine işarettir.

Siyah bulut; şiddetli soğuğa işaret eder. Kişinin rüyasında insanı korkutan dehşet verici simsiyah bir bulut görmesi, şiddet ve zahmet verecek zaruretlerin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada siyah bulut görmek, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevince işâret eder.

Bir kimsenin rüyada siyah bir bulut görme­si ve siyah bulutla beraber ses veya yıldırım da bulunması, devlet başkanın vergi almasına, işkence ve emirlerine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökten siyah bir bulu­tun indiğini ve genişleyerek her tarafa yağmur yağdırdığını görmesi, tayin edilen valinin ada­letli olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada korkunç siyah bulut görmesi, şiddet ve zarurete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bir bulut görmesi, o kimsenin nîmet ve menfaate nâil olmasına işâret eder.

Rüyada görülen siyah bulut, şiddetli soğu­ğa yahut üzüntüye de işâret eder.

Bir kimse, rüyada siyah bulut görse; yöneticilerin halka kötü muamele etmesine delalet eder.

Kırmızı Bulut Görmek

Rüyada görülen kırmızı bulut, işsizliğe işâret eder. Bazen de rüyada görülen kırmızı bulut, o şehre girecek askere ve hilekâra işâret eder. Bir kimsenin rüyasında mevsimsiz kırmızı bulut görmesi, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir hastalık veya fitnenin isabet edeceğine işâret eder. Bazı yorumculara göre; kırmızı bulut görmek, o bölgeye gi­recek hile ve düzenbazlığa, çevrilecek kötü dolaplara işa­ret eder demişlerdir.

Buluta Bindiğini Görmek

Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.

Kişi rüyasında kendisini bir bulut üzerine binmiş olarak gökyüzünde dolaştığını ve gezinti yaptığını görse, bu rüyası onun dini bütün (dindar) ve sağlam inançlı biri olduğuna işarettir.

Kendini buluta binmiş görmek yüksek mevkilere ulaşmaya işaret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada bulutların üstü­ne bindiği görmesi, o kimsenin, arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat edeceğine ya da hacca gideceğine işâret eder.