Etiket arşivi: rüyada sarı sığır görmek

Rüyada Sığır Görmek

Rüyada sığır görmek, çok hayırlıdır. Refah, servet ve saadet ile yorumlanır. Sığırın evine girdiğini görmek kısa za­manda zengin olmaya, bir sığırı kesip etini parçaladığını görmek, iyi işler başarmaya, sığırın sütünü içmek, din bütünlüğüne, sarı ve siyah sığır görmek,neşe ve sevince, bereket ve bolluğa,buzağı gör­mek, erkek çocuk sahibi olmaya işaret sayılır.

Rüyada sığır görmek, sevinç ve zenginliğe işarettir. Bazı yorumcular, ucuzluk ve bolluk senelerine işaretle yorum­lamışlardır.

Rüyada sığır görmek, senelere işaretle yorumlanmıştır. İmam-ı Nablusi de böyle yorumlamıştır.

Rüyada siyah ve sarı sığır görmek, insanların sevinç içinde oldukları, bolluk ve ucuzluk olan seneye işaret eder.

Sığırın başındaki görülen beyazlık, o senenin başında görü­lecek şiddete, belinde görülen beyazlık, o senenin ortala­rında çekilecek şiddete, kalçasında görülen alacalık (be­yazlık) ise, o senenin sonunda görülecek şiddet ve zahme­te işaretle yorumlanır demiştir Nablusi.

Rüyada görülen etli butlu (semiz) sığırlar, bollukla, bereket ve ucuzlukla geçecek senelere işaret eder. Zayıf ve Zebun (bir iğne iplik kalmış) sığırlar, kıtlık, yokluk ve sıkıntı içinde geçecek senelere işaret eder demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada sığır eti yediğini görmesi, o sene için­de kazandığı helal mala işarettir denilmiştir.

Rüyasında bir sığırı yularından tutup götürdüğünü görmek, rüya sahibi bekarsa, dindar iyi bir kadınla evlenir evlene­ceğine işarettir demişlerdir.

Rüyada sığırlar görmek, senelere işâret eder.

Bazen rüyada sığır görmek, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işâret eder.

Rüyada sığır görmek, herkes için iyidir.

Bir kimsenin rüyada yağlı ve semiz bir sığır görmesi, takva sahibi iyi bir hanıma işâret eder.

Rüyada görülen iri, semiz ve tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan yıllara; zayıf sığırlar ise, kıtlık ve yokluk olacak senelere işâret eder.

Rüyada görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına işârettir.

Rüyada görülen sığır boynuzlu ise, kocasını men eden ve ona buğz eden bir kadına işârettir.

Rüyada süt sağılan sığır görmek, menfaatli, hayırlı bir kadına işârettir.

Hasta bir kimsenin rüyada sığır eti yediğini veya sülünü içtiğini görmesi, hastalığından şifâ bulmasına işâret eder.

Bekâr bir adamın kendisine inek sütü verildiğini görmesi, güzel huylu ve dindar bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Bekâr bir adamın rüyada bir sığırı bir iple tuttuğunu görmesi, güzel ahlâklı, iffetli, dindar bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Rüyada sığırın iç yağını yediğini görmek, ucuzluk, bolluk ve nîmete nâil olmaya işâret eder.

Rüyada bir sığıra bindiğini görmek, zenginlik ve servete sahip olmaya işâret eder.

Bazen rüyada bir sığıra bindiğini görmek, endişe ve üzüntüden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada yüklü bir inek görmek, bolluk ve ucuzlukla geçecek bir seneye işâret eder.

Rüyada üzerine bir sığırın sıçradığını görmek. şiddet, korku ve musibete işâret eder.

Rüyada evine sığır girip kendisini boynuzladığını görmek, zarar ve ziyana uğramaya işâret eder.

Rüyada siyah bir sığıra bindiğini ve sığırı evine sokup bağladığını görmek, sevinç, hayır ve ihsana işâret eder.

Rüyada üzerine bir öküzün düştüğünü görmek, o sene içerisinde vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada kendisine erkek ve dişi buzağı verildiğini görmek, dünyaya gelecek bir çocuğa işâret eder.

Bir kimse rüyada sığırı sağmak istese, fakat boynuzuyla onu men etse, kocasından nefret eden cerbezeli bir kadına işârettir.

Başka birisinin rüyada sığırı sağdığını, fakat onu men etmediğini görse, sığırı sağan kimsenin rüyayı görenin hanımına hainlik edeceğine işâret eder.

Sığırın karın ve işkembesi, o sene içerisinde kymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir inek satın aldığını görmesi, o kimsenin yeni kurulmuş bir mües- seseye memur olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir sığır bulduğunu görmesi, o kimsenin, şerefli bir kimseden sanat öğrenmesine; eğer bekâr ise mübarek bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada öküz ve sığır boynuzunu görmesi, o kimsenin büyük mala sahip olmasına, halinin düzelmesine ve insanlar arasında güzel isimle yad edilmesine işâret eder.

Rüyada sığır ve öküzü bir ağaçla dövdüğünü görmek, Allah (c.c.) indinde çok günâh sahibi kimselerden olduğuna işârettir.

Bir kimsenin rüyada öküz ve sığırın kendisini tırmaladığını görmek, o kimsenin sığırın tırmaladığı miktarca hasta olmasına işâret eder.

Rüyada sığırların bir yerde toplanmalarını görmek, ızdıraba işâret eder.

Rüyada sığırların seslerini yükseltip bağırmalarını görmek, edepsiz bir takım ma’ruf insanlara işârettir.

Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sığır sürüsünü görse, yahut o sığırlar biryere girse veya çıksalar, eğer o sığırların rengi sade sarı veya kızıl ise o mevzide zuhur edecek hastalığa, renkleri muhtelif ise yine senelere işârettir.

Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verildiğini görmek, o kimsenin bir çocuğunun dünyaya gelmesine işâret eder.

Rüyada bir sığıra sahip olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluk seneye; eğer sığır yüklü ise ucuzluk ve bolluğun daha fazla olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada ineğe bindiğini görmesi, o kimsenin hanımının vefat edebileceğine ve ondan miras alacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine sığır derileri verildiğini görmesi, o kimsenin sultandan veya sultanın memurundan mal almasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinden sığır derileri alındığını görmesi, o kimsenin Sultana bir mal ödemekle yükümlü olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada birtakım sığır derilerine sahip olduğunu görmek, sultan veya şerefli birisi tarafından o kimsenin eline mal geçmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen sığır, güzel işlenmiş bir araziye de işârettir.

Bir kimsenin rüyada yabanî sığırı boğazladığını görmesi, o kimsenin, güzel bir kadın tarafından mal sahibi olmasına işâret eder.

Rüyada tamamen yüzülmüş sığır, akrabadaki musibete; yarısı yüzülmüş sığır, kız kardeş veya kızdaki musibete; dörtte biri yüzülmüş sığır hanımdaki musibete; dörtte birden daha az yüzülmüş ise diğer akrabalardaki musibete işârettir.

Sığırının çiftleştiğini gören kişi o sene hiç ummadığı derecede bolluğa kavuşur.

Sığırı hamile görenin eşi de hamile kalır. Kendisine sığır sütü verildiğini gören kişi temiz bir hanımla evlenir. Evine sığır girdiğini ve kendisini boynuzladığını gören kişi zarara uğrar. Sığır çobanı görmek, tahıl ve meyvelerden oluşan rızka işaret eder.

Rüyada görülen sığırlar senelere işaret eder. Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir.

Tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf sığırlar, kıtlık ve yokluk olacak seneler yorulur. Sığır eti yediğini görmek, senedeki helal malın ifadesidir.

Denilmiştir ki, sığır yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa yorulur. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına yorumlanır.

Sığırın karın ve işkembesi o sene içerisinde kıymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa yorumlanır.

İneğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe olur.

Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu dindar ve şerefli bir kadınla evlenir.

Bildik bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete sahip olur, endişe ve üzüntüden kurtulur.

Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur.

Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir. İnsanlar arasında güzel isimle anılır.

Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.

Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek ızdıraba, seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım bildik insanlara yorumlanır.

Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye yorumlanır. İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar.

Sığır eti veya sütünü yediğini gören kimse mal ve devlete ve dince ziyadeliğe erişir, hasta ise Allah ona şifa verir.

Sığır, çok bereketli sürülmüş bir araziye yorumlanır.