Etiket arşivi: rüyada ölü çocuk doğurduğunu görmek

Rüyada Doğurduğunu Görmek

Hamile bir kadın rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o kadın bir kız çocuk doğurur. Dişi bir çocuk doğurduğunu görse erkek bir çocuk doğurur.

Hayvan doğurduğunu ve bu hayvanın kedi olduğunu görse doğan çocuk hırsız olur.

Doğurmak sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşularından ayrılmaya yorumlanır. Doğmak rahatlığa, kederden kurtulmaya, borcu ödemeye ve tevbe etmeye yorumlanır.

Rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu gören kadın en sonunda feraha kavuşur.

Rüyada doğurduğunu gören kimse, fakir ise, zengin olur. Zengin ise, üzüntü ve kedere düşer.-Bekarsa çabucak evlenir ve hanımı bir çocuk doğurur. Diğer kimselerin böyle bir rüya görmeleri, onların hastalanmalarına yorumlanır. Fakir, muhtaç ve kederli kimselerin böyle bir rüya görmeleri, kederden kurtulmalarıyla yorumlanır. Bu rüya tüccarlar hakkında mallarının gitmesine işarettir.

Rüyada hamile olduğunu gören kimse, üzülür. Doğurduğunu görse, üzüntüden kurtulur. Rüyada kızı olduğunu gören kimse, borçlanır. Rüyada kızının öldüğünü ve onun için bir kabir kazdığını gören kimse, borcunu öder.

Rüyada kendisinin doğurduğunu görmek, yakın zamanda zengin olacağınıza işaret eder. Bir erkeğin çocuk doğurduğunu gönnesi çok fenadır, acı söz işitmeye ve tehlikeye işarettir. Erkek karısı­nın ölü çocuk doğurduğunu görürse ölüm tehlikesi vardır veya hastalanır yahut beklediği ve ümit ettiği işi boşa çıkar. Erkek ken­disinin erkek çocuğu doğurduğunu görürse, çok ağır bir yük altına girer ve geçimini zorlukla sağlar. Fakat bu durum çok sürmez. Ka­dın hamile olmadığı halde doğurursa kocasının beklenmedik bir zamanda zengin olacağına işarettir. Kadın oğlan çocuk doğurduğu­nu ve hemen konuşmaya başladığını görürse ölüme işarettir. Eğer kız çocuk olursa Allah’ ın ona çok zeki bir evlat vereceğine, doğu­mun güç olduğunu görmek, düşmanların mahvolduğunu görmektir. Doğumun ikiz olduğunu görmek, hesapsız denecek derece zen­gin olmaya işarettir. Doğum sırasında ebe görmek, boş boğaz bir kimse ile ortak olmaya işaret eder. Doğumun çok zor gerçekleş­mesi ümitsizliğe ve kedere işarettir. Doğum sırasında doktor gör­mek, görülen evin erkeğinin veya oğlunun işlerinde başarılı olama­yacağına başkalarının yardımına muhtaç olacaklarma işaret eder. Doğum sırasında hastalandığını görmek, çok sağlam bir vücuda sahip olduğuna ve her türlü hastalıktan çok uzak olduğuna işarettir. Doğum sancıları görmek, keder ve ümitsizliğe yorumlanır. Do­ğum sırasında öldüğünü görmek, çok yaşamaya, sağlığa işaret ola­rak yorumlanır.

Ebu Said-il Vaiz’in yorumu:

Alem-i manada bir erkeğin, kendisinin çocuk doğurduğunu görmesi, bu rüyası onun taşıyamayacağı ağır bir yükün altına gireceğine, bir süre sonra ise, bu ağır yükten kurtulacağına ve düşmanına ga­lip (üstün) geleceğine ve kendisinin ağır yüke girmesine sebep olan düşmanını tepeleyeceğine işaretle tabir edilir.

Kişinin rüyada bir hayvan yavrusu doğurduğunu ve bu hay­van yavrusunun da kediye benzediğini (yani kedi doğurdu­ğunu) görmesi, hayırlı değildir. Rüyası doğurduğu veya doğacak çocuğunun hırsız olacağına işaretle yorumlanır. Hayvan doğurduğunu ve bu hayvanın kedi olduğunu görmek, doğan çocuğun hırsız ola­cağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada doğmak, rahatlığa, kederden kur­tuluşa, borcu ödemeye ve tövbeye işâret eder.

Rüyada doğurmak, sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşularından ayrılmaya ¡şâret eder.

Bekârın doğum yaptığını görmesi, çabucak evlenmesine ve hanımının bir çocuk doğurma- S|na işâret eder.

Sanat ehli birinin rüyada annesinin kendi­sini doğurduğunu görmesi, onu zanaat ve işinden men edecek bir takım manilerin veya kimselerin çıkacağına işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada annesinin kendi­sini doğurduğunu görmesi, onu besleyecek, ona yardım edecek ve düşünecek bir adamı çabucak bulacağına işârettir. Fakir bir kimsenin rüyada doğurduğunu görmesi, zengin olmaya işârettir.

Zenginin doğurması ise, onun hakkında üzüntü ve ke­dere işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada annesinin ken­disini doğurduğunu görmesi, zevk ve eğlence yüzünden servetini muhafaza edemeyeceğine, malını israf edeceğine, mal ve varlık üzerinde­ki tasarrufunun kısıtlanmasına ve onun işlerine bakmak ve nezaret etmek için bir başkasının onun üstüne tayin edileceğine işârettir.

Hanımı olan bir kimsenin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, hanımının çocuk doğurmayacağına işârettir.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, o kadının erkek bir çocuk doğurmasına işârettir.

Düşman ve dava sahibi birisinin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, onun hakim yanında delilinin geçerli olmama­sına işârettir.

Fakir, muhtaç, üzüntülü ve kederli kimse­lerin çocuk doğurduğunu görmeleri, üzüntü, sıkıntı ve mihnetten kurtulmaya işârettir.

Tüccar birinin çocuk doğurduğunu gör­mesi, mallarının gitmesine işârettir.

Rüyada hamile olduğunu görmek, üzül­meye; doğurduğunu görmek üzüntüden kur­tulmaya işârettir.

Rüyada hayvan doğurmak, o hayvanın mi­zacında bir çocuk doğurmaya işârettir.

Bir kadının ağzından doğum yaptığını gör­mesi, vefat edebileceğine işârettir.

Erkek Çocuk Doğurmak

Bir kadının rüyada ken­disinin bir erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, kocasına büyük bir hayır ve menfaat sağlayacağına, erkek çocuk doğurduğunu görmesi, kocasına üzüntü ve keder isabet edeceğine, büyük bir sıkıntı ile karşılaşacağına işaret ola­rak yorumlamıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın başka bir yorumuna göre; kadının bu rüyasında, kendisi­nin vefatına da işaret vardır denmiştir.

Rüya tabir ve yorumcuları, rüyada kız çocuğu doğurduğunu görmesi üzüntü ve kederden kurtulmaya, erkek çocuk do­ğurduğunu görmeyi de üzüntü ve kedere düşmeye işaretle yorumlamışlardır. (Bu tabir ve yorum Nablusi’nindir.) Bir kimse rüyasında hanımının erkek çocuk doğurduğunu görse, (eğer hanımı hamile ise) kız çocuk doğuracağına işa­rettir. Şayet hanım hamile değilse, sıkıntı ve kedere uğra­yacağına işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise, büyük bir sıkıntı ve kedere uğrayacağına işa­retle tabir olunur. Bir erkek karısının veya hizmetçisi­nin erkek çocuk doğurduğunu görürse bir kız çocuğu olur şayet kız çocuk doğurduklarını görürse aksine yorumlanır.

Diğer bazı rüya tabir ve yorumcuları: Kişinin rüya da er­kek çocuğu doğurduğunu görmesi, kız çocuğu doğuracağı­na, kız çocuğu doğurduğunu görmesi ise, erkek çocuk do­ğuracağına (yani görülen rüya tersiyle, tersine) işaret olarak tabir olunur demişlerdir. Ancak bazı durumlarda görülen rüya, rüyayı gören kişinin durumuna göre, aynen görüldü­ğü gibi çıkabileceğine işarettir demişlerdir. Yani, kız çocuğu doğurduğunu gören kız doğurur, erkek çocuk doğurdu­ğunu gören, erkek çocuk doğurur demek olur denmiştir.

Hamile bir kadının rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işârettir.

Bir kadının rüyada erkek çocuğu doğurdu­ğunu görmesi, ferahlık sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve kurtuluşa ermeye işâret eder.

Bazen rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek, üzüntü, keder ve gama işâret eder.

Bir kadın rüyasında bir erkek çocuk doğur­duğunu ve çocuğun doğar doğmaz konuştu­ğunu görse, o kadın dünya ve âhirette selâmete erer.

Bir erkeğin rüyada oğlan çocuğu doğurdu­ğunu görmesi, hastalık ve maraz ile tabir edilir.

Bir erkeğin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, kendisine münasip olmayan bir ağır yük altına gireceğine, sonra ondan kurtulup düşmana zafer bulacağına işâret eder.

Kız Çocuk Doğurduğunu Görmek

Kız çocuk doğurduğunu görürse de, doğacak çocuğun erkek bir çocuk olacağına işârettir. Şayet hanımının kız çocuk doğurduğunu rüyada görmüş ise, bu rüya tersine (aksine) işarettir ki, erkek çocuk doğura­caktır şeklinde yorumlanır. Kız çocuk doğurdu­ğunu görmek, çok iyidir, bir davanız varsa kazanacağınıza işaret eder.

Bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğunun hemen doğar doğmaz konuştuğunu görse, hayırdır. Hayır­lı bir rüya görmüştür. Kadının bu rüyası onun, ileride (gele­cekte) milletinin en büyüğü olacak, itibarlı, otorite sahibi bir evlat doğuracağına işaret olarak tabir olunmuştur.

Rüyasında bir kız çocu­ğu doğurduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir hayra kavuşacağına işaret olarak tabir olunur demiştir.

Kız doğurduğunu görmek, izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık, geniş bir rızka ve sevince işâret eder. Rüyada kız doğurduğunu görmek, her sı­kıntıdan kurtulacağına ve onun neslinden millet ve kabilesi için makamı yüce bir kimse­nin çıkacağına işâret eder.

Rüyada kız doğurmak, borçlanmaya da işâret eder. Rüyada kız doğurmak, hapis olan bir kimsenin üzüntüden kurtulmasına işârettir.

Hasta Olan Birinin Doğurduğunu Görmek

Hasta olan bir kimsenin çocuk doğurdu­ğunu görmesi, onun öleceğini işârettir. Hasta olan bir kişi, rüyasında annesinin kendisini doğurdu­ğunu görse (yani kendi doğduğunu görmüş ve bilmiş olsa), bu rüya, rüyayı gören hastanın öleceğine işaretle tabir edilir.

Hasta olan bir kişi, uykusunda (rüyasında) ağzından çocuk doğurduğunu görse, bu rüyası onun vefat edeceğine (ölece­ğine) işaret eder demişlerdir. Bazen de, rüyayı gören kişi­nin başkaları hakkında şefaatte bulunarak güzel ve yapıcı konuşmasıyla insanların arasını düzeltir ve onları barıştı­rır şeklinde tabir olunur demişlerdir.