Etiket arşivi: rüyada mescide girmek

Rüyada Mescid Görmek

Rüyada mescit görmek, alim bir kimseye işarettir. Rüyasında mescit yaptığını görse, hayra ulaşır, sünnetleri yerine getiren, akrabalarını ziyaret eden, eğer ehilse, ha­kim olmaya işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir mescidin yıkıldığını görmek, orada büyük bir alimin (dinde örnek bir alimin) öleceğine işaret eder.

Mescit, secde edilen yerdir. Mescitler Allah’ın evidir tabiri kullanılmıştır. Çünkü mescitlerde Allah’a iba­detler yapılır. Bu nedenle rüya da mescit görmek, hep hayra, nimet ve berekete, ilim ve hikmete, izzet ve şeref gibi, iyilik ifade eden şeylere işaretle yorumlanır.

Rüyasında kendisinin bir mescide girdiğini gören kişi, üzüntü ve kederden, gam ve tasadan, sıkıntılardan kurtu­lacağına işaretle yorumlanır demişlerdir yorumcular.

Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek âlimlere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir mescidi mamur görmesi, o kimsenin âlim bir kimse olup onun yanında toplanılmasına ve hayırla onların aralarını bulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescidin tavanının bozukluğunu görmesi, o kimsenin kötü bir iş işlemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescitte tanımadığı bir adamın namaz kıldığını ve mescidin imamının da hasta olduğunu görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir grup cemaatle beraber mescide girdiğini ve cemaatin de kendisi için bir kuyu kazdıklarını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmesi, o kimsenin, hayırlı amele, ibâdet ve şerefe, izzet ve yüksekliğe erişmesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmesi, o kimsenin, Müslümanları hakka davette sebat etmesine ve bâtıl kişileri ayırmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescidin hamama dönüştüğünü görmesi, o kimsenin iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklığa nispet etmesine işâret eder.

Rüyada merdivenle çıkılan yüksek mescidi görmek, cimri kimseyi görmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görmesi, rüya sahibinin iyilikle emir ve kötülükten nehyetmesine işârettir.

Zengin bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görmesi, o kimsenin zekâtını vermesine işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görmesi, o kimsenin zengin olmasına işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Evli olan bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) rızası için bir mescit veya bir ibadethane yaptığını görmesi, o kimsenin bir çocuğu olmasına veya hayırlı yâdedilmesine ve sâlih amelle şöhret bulmasına işâret eder.

Rüyada lâyık ve caiz olmayan ve mescit konulması uygun görülmeyen âletle bir mescit yapmak veya mescidin mihrabını ters koyma ve kıbleden başka tarafa çevirmek, hayırsız ve şerre işarettir.

Bir kimsenin rüyada mescit veya cami gjbj şeyler bina ettiğini görmesi, o kimsenin, d|n uğrunda para ve mal sarf etmesine veya hacca gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını görmesi, o kimsenin, fakir ve yetimlere yardım etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescide bir şey ilâve ettiğini görmesi, o kimsenin sâlih amel veya tövbe etmek veya güzel ahlâklı olmak yahut insaf ve merhametli olmak gibi dince hayrının çok olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı yeni bir mescidin içinde olduğunu görmesi, o kimsenin, hacca gideceğine işarettir.

Rüyada terkedilmiş mescitleri görmek, âlimlerin ihmalkâr ve kusurlu oluşlarına ve insanlara iyilikle emir etmemelerine, onları kötülüklerden de sakındırmamalarına işâret eder.

Rüyada terkedilmiş mescitleri görmek, dünyadan alâkasını kesmiş zahitlere de işârettir.

Bir kimsenin rüyada mescidin kapısından girdiğini rükû ve secde yaptığım görmesi, o kimsenin, tövbe ve istiğfar etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mescide vardığında mescidin kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görmesi, o kimsenin, borçlu bir adama yardım ederek onu borçlu durumdan kurtarmasına ve o kimsenin, halk tarafından övülmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir şeye binmiş olduğu halde mescide girdiğini görmesi, o kimse mahremini, hısım ve akrabasını lerk etme- n’n ve onlara yardımı kesmesine işâret eder.

Bir kimsenin mescidin halılarının eskimiş yıpranmış görmesi, mescit cemaatinin halinin bozulmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada mescitte öldüğünü görmesi, o kimsenin makbul bir tövbeden sonra ölebileceğine işâret eder.

Rüyada Mescid-i Haram, Şam ve Mısır mescitlerini ve bunlara benzer mescitleri görmek, rüya sahibinin o tarafa doğru gitmesine işârettir.

Rüyada Mescid-i Haram’a girdiğini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada Mescid-i Harama girdiğini görmesi, güzel ve sâliha bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Rüyada görülen mescit, pazara ve ticaret etmeye de işârettir.

Rüyada dükkânının mescit veya mescidin dükkân olduğunu görmek, bol rızka, helal kazanca ve menfaate işârettir.

Bazen rüyada dükkânının mescit veya mescidin dükkân olduğunu görmek, helali haramla karıştırmaya işârettir.

Mescidin tavanının bozulduğu görülmüşse kötü işlere bulaşır. Mescitte tanımadığı birinin namaz kıldığı görüldüyse o mescidin imamı hastaysa ölür. Bir grup cemaatin mescide girdiğini ve cemaatin kendisi için kuyu kazdığını gören kişi evlenir. Kendi evinin mescide döndüğünü gören kişi hayırlı bir amele ve şerefe erişir. Müslümanları Hakk’a davet eder. Batıl kişileri ayırır.

Allah rızası için mescit yaptığını gören kişi yönetici ise iyilikle yönetir, kötülükten uzaklaşır. Eğer âlim ise kitap tasnif eder. Halk onun ilminden yararlanır. Zenginse zekâtını verir. Bekârsa evlenir, evliyse çocuğu olur, fakirse zengin olur. Mescit yaptığını gören kişi din uğrunda mal ve para harcar, hacca gider. Mescidin saçaklarını yapan kimse fakir yetimlere yardım eder. Rüyasında dükkânının mescit olduğunu gören kişi helal kazanç ile müjdelenir.

Terkedilmiş mescitleri görmek âlimlerin ihmalkâr ve kusurlu olduklarını işaret eder. Bir şeye binmiş halde mescide girdiğini gören kişi, evini, hısım akrabasını terk eder, onlara yardımı keser. Rüyasında Mescid-i Haram’a girdiğini görmek evlenmek isteyen kişinin kendi evinde güzel bir gelin ile zifafta bulunmasına işaret eder.

Rüyada mescid görmek, alime işaret eder. Mescidin kapıları erkek alimler ve mescidin hafızlarıdır. Bir kimse rüyada mescit yaptığını görse, hayra, sünnete, akrabaları ziyarete, eğer ehilse kadı ve hakim olmaya yorumlanır.

Bir kimsenin bir mescidi mamur görmesi, o kimsenin alim veya vaiz bir kimse olup onun yanında toplanılmasına ve hayırla onların aralarını bulmasına yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir mescidin yıkıldığını görse, orada mütedeyyin, abid ve önder bir alim ölür. Mescidin tavanının bozukluğunu görse, kötü bir iş işler. Mescidde tanımadığı bir adamın namaz kıldığını görse ve mescidin imamı da hasta ise, ölür.

Kendi evinin mescide dönüştüğünü gören kimse, hayırlı amele, ibadet ve şerefe erişir. Mescid pazara ve ticaret etmeye de yorumlanır.

Bir kimse rüyada Allah (C.C.) rızası için bir mescid veya bir ibadethane yaptığını görse, eğer rüya sahibi de önemli biri ise hakkı yerine getirip iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Eğer alim ise, kitap yazar. Eğer zenginse zekatını verir, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur veya hayırla anılır, fakir ise zengin olur.

Eğer bunlar olmazsa, oraya hizmet eder ve Allah’ı anmak ve ih¬tiyaçlarını görmekle de orayı mamur eder. Eğer bunlar da olmazsa, o kimse insanları hayra ve iyiliğe teşvik eder ve -Allah (C.C.)’a itaat etmekte- onlara yardımcı olur. Eğer bunlar da olmazsa, o kimse alım-satıma vesile olacak bir hizmette bulunur veya yaptığı şeyden dolayı tevbe ve istiğfar eder yahut İslama ihtida ve doğru yola uyar. Ya da şehit olarak ölür. Rüyada yaptığı mescid, onun Cennetteki köşküdür.

Mescit, tekke ve han gibi şeyler inşa ettiğini gören kimse, din uğrunda para ve mal sarfeder veya hacca gider. Yahut, hamam, otel veya dükkan gibi sabit şeyleri yapar.

Rüyada tanımadığı yeni bir mescidin içinde olduğunu gören kimse, o sene hacca gider. Veya dince fakih olur.

Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görse, helal kazanca yorumlanır. Bazan bu rüya helali haramla karıştırmaya veya hür kadınlar ile cariyeleri bir arada toplamaya yorumlanır.

Terkedilmiş mescitleri görmek, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına ve iyilikle emir kötülükten nehyetmemelerine yorumlanır.

Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Şam ve Mısır mescidlerini ve bunlara benzer mescidleri görmek, o mescidin semtine ve rüya sahihinin ise, o tarafa doğru gitmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada mescide vardığında onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığım görse, o kimse borçlu bir adama yardım ederek onu borçlu durumdan kurtarır ve halk tarafından övülür.

Bir kimse rüyada mescitte öldüğünü görse, makbul bir tevbeden sonra ölür. Bir kimsenin mescidin sergisini eskimiş ve yıpranmış görmesi, mescid cemaatının halinin bozulmasına yorumlanır.