Etiket arşivi: rüyada hakimi iltifat ederken görmek

Rüyada Hakim Görmek

Rüyada hakimi güzel bir vasıfta gören kimse, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine kavuşur. Bazen da, hakim, karar veren, mühendis, arkadaş ve toplantıya yorumlanır.

Rüyada hakim görmek, ilme, hak ve sevaba, ana ve babaya, ustaya hüküm sahibi olmaya işarettir. Hakimi bir mesele hakkında karar verirken görmek gö­rülen memleketten adaletin kararının süreceğine, hakimi size iltifat ederken görmek, itibar ve şerefinizin her taraftan artacağına, haki­min sizi azarladığını görmek, iş ve memuriyet hayatında sıkıntıya uğramanıza ve zarara düşmenize işarettir. Hakimin sizin oturduğu­nuz yere geldiğini görmek, şeref ve itibarınızın çevrenizde fazla­sıyla artacağına, hakimi yırtık ve kirli giysiyle görmek, adaletle ilgisiz kaldığınıza, güzel elbise ile hakim görmek, adalet ve şöhret sahibi olacağınıza işarettir. Hakim görmek, rüyanın şekline ve gö­renin hal hareketine görülen hakimin vaziyetine göre hayra,şerre, kâra veya zarara, adalete ve üzülmeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir kimse, kendisinin hakim olduğunu görme­si, bu onun mutluluğuna işarettir. Rüyada hakim olduğu­nu görmek, genellikle hayra yorulur. Bu yorum ise, bu ma­kam ve mevkiye layık ve ehil olanlar içindir. Ehil olma­yanlar için ise, yorum değişir. Kendisini hakim olmuş görmek iş ve vazifenizin düzeleceğine, hayır ve menfaat göreceğinize, itibar sahibi olacağınıza, şayet kötü düşünceli iseniz za­rara, belaya uğrayacağınıza, mal ve mülkünüzün elinizden çıkaca­ğına, gurbette iseniz vatanınıza dönemeyeceğinize işaret olarak yo­rumlanır.

Hasta bir kimsenin rüyada kendisini hakimin yanma çağ­rıldığını görmesi, iyi sayılmaz. Bu onun ecelinin yaklaşmış olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Rüyada aydınlık bir mahkeme görmek, hak ve adalet hü­küm sürecek demek işaretidir denmiştir. Rüya da görülen mahkemenin karanlık olması, bunun tersidir. Haksızlık ve adaletsizlik kendisini gösterecek demektir denmiştir.

Rüyasında mahkeme salonunda bulunduğunu ve haki­min kendi (rüya sahibinin) lehine karar verdiğini gören kimse, hayra kavuşur. Yani rüya sahibi saygınlık (itibar) kazanır ve yüksek mevkie kavuşur şeklinde yorumlanır denmiştir. Eğer aleyhine karar verildiğini görürse, iyi de­ğildir. Rüya sahibi bir zarara uğrayacak, bir hakarete ma­ruz kalacak demek olur şeklinde yorumlanır denmiştir.

Hakim ve hakimlerle ilgili rüyalar, mümkün mertebe ha­yır yönleri dikkate alınarak yorumlanır demişlerdir rüya yorumcuları.

Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya doğru yola götüre­cek şeylerden arzu ettiğine nâil olmaya işârettir.

Bazen de rüyada görülen hakim, karar ve­ren teknisyen, arkadaş ya da toplantıya işârettir.

Rüyada görülen hakim, terzi ve iğneciye de işâret eder.

Yine rüyada hakim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder.

Bazen de hâkim görmek, ana babaya, ho­caya, öğretmene, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeye alâmettir.

Rüyada adalet üzere hüküm veren bir ha­kimi görmek, makam sahibi olmaya, Allah Teâlâ’nın o kişiden razı olacağına ve onu nîmetlendireceğine delâlet eder.

Rüyada hakim huzuruna çıkıp hesaba çe­kildiğini görmek, zor ve şiddetli işlerden kur­tulmaya ve sonun selâmetine delâlet eder.

Kendisinin hakim olup halkı hesaba çekti­ğini görmek, yüce mevkiye, izzet ve şerefe delâlet eder.

Rüyada bir kadının (hakimin) teraziye ko­nulduğunu ve terazide ağır geldiğini görmek, o hakimin Allah Teâlâ indinde ecir ve sevaba nâil olacağına işâret eder.

Bir tüccarın rüyada kadı (hakim) olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla muamele etmesine işârettir.

Bir valinin rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde hükmettiğini görmesi, vazifeden azledileceğine işâret eder.

Hasta bir kişinin rüyada hakimin, kendisi­nin lehine hükmettiğini görmesi, hastalıktan şifâ bulmaya ve hafiflemeye işâret eder.

Bir kimse rüyada bir dava sebebiyle haki­min huzuruna çıksa, hakim de onun davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamıyla hakkını almasına, üzüntü ve ke­derli ise, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Eğer hakim, adaletle hiikmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o insandan tamamıyla hakkını alamayacağına işarettir.

Rüyada hakim yardımcılarından birini gör­mek, boş şeylere yardım eden bir adamı gör­meye işârettir.

Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbi­se giymiş bir hakimin, birtakım yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan emin olmaya işâret eder.

Eğer hakim yardımcılarının üzerinde siyah elbiseler bulunursa, bu kere tam tersi, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada hakimin, bunamış ve deli bir şahsı Şahit olarak dinlemesi, o hakimin rüşvet kabul etmesine, kötü düşünceli ve bozuk kimselere .yönelmesine işârettir.