Etiket arşivi: rüyada erkek sesini kadın sesine benzetmek

Rüyada Ses Görmek

Bir kimsenin rüyada bir ses duyduğunu (işittiği­ni) görmesi, bir şöhreti temsil eder. Rüyasında güzel ve kuvvetli (güçlü) bir ses duyduğunu ve işittiğini gören kişi, bir hayra erer. İyi bir şöhrete işaretle yorumlanır demiştir Kirmani hazretleri. Rüyasında cılız, zayıf ve de çirkin bir ses duyduğunu ve işittiğini görmek ise, bu tabirin zıddına (ter­sine) işaretle yorumlanır. Hayır değildir demiştir.

Rüyasında bir kadın sesinin, erkek sesi gibi kaim bir ses işittiğini görmesi pek iyi sayılmamıştır. Hayra işaretle yo­rumlanmaz demiştir Kirmani. Rüyada erkeğin sesinin bir kadın sesine benzediğini, kadın sesi gibi işittiğini görmek, hayırlı değildir. Rüya sahibinin, horlanmasına, aşağılan­masına ve hakarete uğramasına işaret eder şeklinde yo­rumlamıştır Kirmani hazretleri.

Bir kimsenin rüyada ihtiyar bir kimseden güzel ve hayırlı bir ses işittiğini görmesi, hayra işarettir. Rüya sahibi, iyiler (dindarlar) sınıfından olduğuna gerçekleri söylediğine işa­rettir. Şayet ses sahibi, iyi bir hal üzere değilse, işitilen ses de iyi bir sözü anlatmıyorsa, hayırlı bir rüya değildir. Rüya sahibi, halkı (insanları) sapıklığa, azgınlığa çağırır, doğru yoldan saptıracak hareketlerde bulunur ve bulunacağına işarettir demiştir Kirmani.

Rüyada görülen sessizlik, hayra işaretle yorumlanmıştır. Rüya sahibi, akıllı, soğukkanlı ve işlerinin sonunda hayır gören bir kimse olduğuna yorumlanır demişlerdir.

Rüyada bir insanın gür ve kuvvetli şekilde seslenmesi halk arasında o kişinin iyi biri olduğuna hükmedilir. Zayıf bir şekilde seslenmişse tam tersidir. Hayvan sesi işitilmesi büyük faydalara, gümüş para sesi fitneye, altın para sesi sevindirici bir habere, demir para sesi kötü habere, nakışlı olmayan para sesi imanla ilgili söze işaret eder. Dinlemesi hoşa giden ses ferahlık ve sevinç, dinlenmesi hoşa gitmeyen ses üzüntü ve sıkıntı verici bir iştir.

Rüyada ses işitmek haberle yorumlanır. Silah sesi duy­mak yakın bir yardım haberine, top sesleri duymak devlet dairele­rinden birindeki işinizin lehine halledileceğinin haberini almaya, çocuk sesi duymak , bekarsa evlenmeye,evli ise yeni bir çocuk sa­hibi olacağına, kuş sesi duymak sevinçli habere, vahşi ve yırtıcı hayvan sesi duymak önemsiz bir korku geçirmeye, düşmanlarınızın yapacağı dolandırıcılıktan dolayı can sıkıntısına işaret sayılır.

Dinlenilmesi hoş olmayan bir ses, üzüntülü ve sıkıntılı bir iştir. Güzel sesler ise, ferahlık ve sevince yorulur.

Sesinin zayıf çıktığını gören kimse, bunun aksinedir.

Rüyada insanın seslenmesi, halk arasında iyi isim ve şöhrete işârettir.

Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse, halk içerisinde iyilikle anılır ve şöhret kazanır. Sesinin zayıf çıktığını gören kimse, bunun aksinedir.

Rüyada sesini bir âlimin sesi üzerine yükseldiğini görmek, günâh işlemeye işâret edebilir.

Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise mütevazı bir kişiliğe yorumlanır.

Vali ve rütbeli emn’yet mensuplarının rüyada seslerinin zayıf çıkması memuriyetten ayrılarak perişan ve zelil olmalarına işârettir.

Gümüş paraların sesi, fitneye işârettir.

Altınların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir.

Gümüş ve demir paraların sesini işitmek ise, şiddetli haberlerdir.

Bazen gümüş ve altın paraların sesleri, güzel söze işârettir.

Nakışlı olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze işârettir.

Halis altın ve gümüşlerin seslerini işitmek, dostluk halinde olursa rüya sahibinin bir yerden işiteceği ve uzamasını arzu edeceği güzel bir söze işârettir.

Hayvanların sesleri üzüntü, keder, korku ve sıkıntılığa işârettir.

Arı sesi, kötüleyici, adî bir kimse tarafından yapılması vaadedilen şer ve musibetlere işâret eder ki, onlardan kurtulmak, fâsık bir kimseden yardım istemeden başka bir şekilde mümkün olmaz.

Rüyada duyulan koyun sesi, hanımı tarafından görülecek nezaket ve iyiliktir.

Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir.

At kişnemesi, iyi ve yiğit bir kimse tarafından yapılacak kötülüktür.

Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir.

Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir.

Erkek deve sesi, hac cihat ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuk bazen de zorluk ve meşekkattır.

Arslan sesi, heybet, şiddet ve zâlim bir padişahtan korkmaktır.

Atın kişnemesi izzet ve kuvvete işârettir.

Köpek sesi, boş söze işârettir. Bazen köpek uluması, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaktır.

Pars sesi, hayret ve dehşete işârettir. Bazen pars sesi, nazlanmak ve kibirlenmektir. Bazen de pars sesi, cimri ve mütereddit bir kimseden yapılacak vaade ve o vaadin yerine getirileceğine işârettir.

Güvercin’in ötmesi, feryat etmeye işârettir. Bazen Güvercin ötmesi, sesle ağlamaya yahut nikâha işârettir. Bazen de güvercin sesi, Müslüman, temiz, örtülü ve okumuş bir kadındır.

Deve kuşunun sesi, yiğit ve tedbirli bir hizmetçiye kavuşmaktır. Eğer deve kuşunun sesi, hoşuna gitmezse, rüya sahibine bir ar gelir.

Karga sesi, ayrılık ve ölüm haberidir.

Kırlangıcın cıvıltısı, faydalı söze veya Kur’ân dinlemeye işârettir. Bazen kırlangıç sesi, bir vaizin vaaz etmesi ve azapla korkutmasıdır.

Kurbağa sesi yola gitmeye işârettir. Bazen kurbağa sesi, sevince yahut bekçilerin seslerini işitmeye işârettir. Bazen de kurbağa sesi, âlim bir şahsın veya reis ve sultanın hizmetine girmektir.

Yılan sesi, harp ve savaşa işârettir.

Eşek anırması, zâlimler aleyhinde bedduâ etmeye işârettir.

Katır sesi, söze ve şüpheli şeylere dalmaya işârettir.

Buzağı sesi, fitneye işârettir.

Deve sesi,yolculuk ve meşakkate işârettir.

Aslan sesi, şaşırıp kalmaya ve korkutulmaya işârettir.

Kedi sesi, feryat, koğuculuk ve adamın ardınca ayıplarını söylemeye işârettir.

Fare iniltisi, bir araya gelmeye muhabbet ve rızka işârettir.

Geyik sesi, inlemek ve vatan hasretine işârettir.

Kurt uluması, hırsızlıkla korkutmaya işârettir. Bazen kurt sesi, zâlim bir hırsızdan korkmaktır

Tilki sesi, feryat ve yer değiştirmeye işârettir. Bazen tilki sesi, keder yahut yalancı veya adî bir adamın kin tutmasıdır.

Çakal sesi, hayır ve serden mühim işlere işârettir.

Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına sahip olmaya işârettir.

Rüyadan bir insanın sesini işititiğini gören kimse, o insanın se¬sinin hoşluğu, makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nisbetin- den bir mevkiye geçer.

Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükseltiğini gören kimse, günah işler. Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise, mıitevazi olmaya yorumlanır.

Altınların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir.

Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir. At kişnemesi iyi ve yiğit bir kimse tarafından verilecek hediyedir. Eşeğin anırması, akılsız bir düşman tarafından yapılacak kötüliiktür.Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir. Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir. Erkek deve sesi, hac cihad ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuktur.

Arslan sesi, hayrete düşmeye, korkutmaya ve korkutulmaya yorumlanır. Kedi sesi, bolluk, koğuculuk ve alaydır. Fare çığlığı, toplanma, ülfet ve rızıktır. Geyik sesi, vatana olan hasrettir. Kurt sesi, hırsızlıkla korkutulmaktır.

Köpek uluması, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaktır. Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına kavuşmaya yorumlanır.