Etiket arşivi: rüyada düz bir duvar görmek

Rüyada Duvar Görmek

Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar kuvvetli ve sağlam değilse, hali de duvarın kıymeti ve üzerinde durduğu nispetincedir. Duvar, din ve mal sahibi ile yorumlanır. Duvar genişliği, kuvvetliliği ve yüksekliği miktarına göre, çetin ve zorba bir adamdır. Duvarın etrafındaki yapılar o kimsenin nesebidir. Rüyada bir binanın duvarının tamire muhtaç olduğunu ve bunu da bir kavmin tamir ettiğini görse, o duvar bir alim kimsedir. Eğer onlar duvarları tamir etmişlerse hali güzel olur ve devleti yerine gelir. Eğer tüccar ise ticareti büyür.

Kendi üzerine bir duvar yahut başka bir şey düştüğünü görse, o kimse çok günah işler ve azabı hemen meydana çıkar.

Bir duvara yapışık durduğunu görmek, o kimsenin duvara yaslandığı kuvvetlilik nispetinde şerefinin gitmekte olduğuna yorumlanır. Bazı yorumcular da, belki o kimse, kıymetli yüce bir şahsa yaslanır, dediler.

Bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığını gören kimse bir adamın geçimini keser. Yahut o adamı öldürür veya helak eder. Duvar, tanıdığı bildiği bir duvarsa onun sahibi üzüntü ve keder içinde ölür. Bazıları da duvar ancak yumuşaklıkla yola gelen saltanat sahibi ve kuvvetli bir kimsedir, demişlerdir.

Duvara bakıp onda suretini gören kimse ölür ve ismi kabri üzerine yazılır.

Elinde altından bir bilezik olduğu halde bir duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye kavuşur.

Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.

Rüyada duvar görmek, zenginliğe işarettir. Aynı zamanda aklınızın ermediği işlere karışmamanız gerektiğine işaret olarak yorumlanır. Kişinin rüyada duvar görme­si, büyük ve değerli, güçlü bir zatı temsil eder şeklinde ta­bir etmiştir.

Rüyasında yüksek bir duvar görmek, o büyük zatın yüksek değer ve kıymetine işaret eder.

Duvar üzerine çık­mak tutulan işlerde başarıya işarettir.

Duvar altında kalmak, bir if­tiraya yorumlanır.

Rüyada duvar görmek, duruma göre yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendisine ait bir duvarı tamir ettiğini görmesi, onun halinin ve durumun düzeleceğine işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyasında kerpiçten bir duvar yaptığını görmek, iyidir. Bu rüya, rüyayı görenin, iyi bir amel (iyi bir iş) yapacağına işa­rettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir duvarın kendi kendine düzelip yeni­leştiğini görmesi, onun beklemediği ve ümit etmediği bir mutluluğa ve büyük bir mertebeye yükseleceğine işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Kişinin rüyada ça­mur ve tuğladan bir duvar yaptığını görmesi, iyi ve hayırlı­dır. Bu rüya, kişinin dininde ve emanetinde iyiliğine ve doğruluğuna işaret olarak yorumlanır.

Âlem-i manamda (uyku halinde yani rüyasında) kişinin kireç veya kerpiçten bir duvar yaptığını görmesi, iyi değildir. Bu rüya görenin niyetinin kötülüğüne ve dininin bozukluğu­na işarettir. Dininde bozukluk, akide (inanç) yönünde ve itikat cihetindendir.

Kirmani’nin yorumu

Alem-i manada (uyku ha­linde) duvar yaptığını veya harap bir duvarı tamir edip onar­dığını görmek iyidir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin yardım sever biri olduğundan işi bozulmuş bir insanın yardımına koşarak onun işlerini düzeltmeye ve işi bozulan kimseyi kurtarmaya çalıştığına işarettir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Kişinin rüya aleminde düz ve dosdoğru bir duvar görmesi, rüya sahibi kişinin hal ve du­rumunun iyiliğine işarettir. Rüyasında viran olmuş, çök­müş bir duvar gören kişinin, hal ve durumunun davranış­larının bozulacağına işaret olarak yorumlanır.

Yine bir yorumuna göre, rüyada duvar görmek, kudretli, güçlü ve kuvvetli dindar bir insana işaret eder demiştir. Yine diğer bir yorumunda, rüyada görülen duvarı, işlerin yolunda olmasına, dünya da kişiye itibar kazandıran ser­vete ve mala işaretle yorumlamıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Alem-i rüyada duvar görmek, rüya sahibi kişinin dünyadaki hal ve durumuna işaret olarak ta­bir edilir. Rüya aleminde kişinin sağlam bir duvar yaptığını görmesi, o kişinin dünyadaki iyi hal ve durumuna işarettir.

Bir kimsenin kendisini rüyada duvar üze­rinde veya duvara binmiş olduğunu görmesi, o  duvarın o kimseyi ayakta tutan haline işârettir.

Rüyada görülen duvar sağlam ise, kişinin din ve dünya güzelliğine; duvar hantal ise, kaba bir kimseye; çok ince duvar da amel noksanlığına işâret eder.

Rüyada duvar üzerinde oturduğunu görmek, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işârettir. Yine duvarın üzerine oturmak, kendi ko­numunu iyi değerlendirmeye işâret eder.

Rüyada duvar üzerinden düştüğünü gör­mek, rüya sahibinin durum ve itibarından ya­hut arzu ettiği şeyden ya da tutunduğu bir husustan düşmesine işâret eder.

Rüyada bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye işârettir.

Rüyada bir duvara yapışıp durduğunu gör­mek, o kimsenin duvara yaslandığı kuvvetlilik nis­petinde şerefinin gitmekte olduğuna işâret eder.

Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arka­daşlar arasında ayrılığa işârettir.

Bir kimsenin rüyada eski duvarı yenilediği­ni görmesi, evlenmekle meydana gelecek ak­rabalığa işârettir.

Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada görülen bahçe duvarı, bahçe sahi­binin din ve ilmine ve onu dünya ve âhiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işârettir.

Rüyada duvara bakıp onda kendi suretini görmek, ölümün yakın olduğuna işârettir.

Rüyada duvarının düştüğünü görmek, yere gömülmüş bir mala ve ona nâiljyete işâret eder. Rüyada kendi üzerine bir duvar veya başka bir şey düştüğünü görmek, günâh ve hata ile tabir olunur.

Duvarın çevreye zarar vermeden düştü­ğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa işâret eder.

Rüyada üzerine duvar devrilmesi, işlenen günâhlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba işâret eder.

Rüyada şehir ve kasaba duvarları görmek, asker ve subay ile tabir olunur.

Rüyada bir değneğe dayanarak bir duvar­dan atladığını görmek, iyi bir dostunu bırakarak fenâ bir kimse ile arkadaş olmaya işâret eder.

Rüyada duvarın yarılması, bir tehlikeden dolayı uyarılmaya işâret eder.

Duvarın harap olması, eş ve dostların du­rumlarının değişmesine işârettir.

Rüyada duvar örmek, iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde kullanmaya işârettir.

Duvar Yıkmak veya Yıkıldığını Görmek

Duvar yık­mak engellerin kalkacağına, saadet ve afiyete işarettir. Yıkılmış du­var evlilik, zevk ve işlerde kolaylığa, uzun veya yıkılmış duvar ümit edilmedik bir iyilik görmeye işaret eder.

Rüyasında kendi üzerine (rüya görenin üstüne) bir duvarın yıkıldığını görmek, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı görenin, iş­lemiş olduğu bir kusur ve hatadan dolayı zarar göreceği­ne, günahından dolayı ceza göreceğine işaretle tabir edilir. Yıkık ve harap duvar zarar ve ziya­na delalet eder.

Rüyada mahvolmuş, kaybolmuş, yıkıl­mış duvarı görmek, arkadaşlara, dağılmış bir insana veya büyük bir âlime işâret eder.

Rüyada duvarın evin içine yıkıldığını gör­mek, ev sahibinin hasta olmasına işârettir.

Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölebileceğine işârettir. Eğer ev sahibi gurbette ise döneceğine işârettir.

Rüyasında kendine ait bir duvarın yıkıldığını gören kişinin, batakta olan bir parasının veya malın eline gele­ceğine (sanki bir hazine bulacağına) işaret eder demiştir ba­zı yorumcular.

Duvar Yaptığını Görmek

Duvar yapmak, iyi bir haber olmaya işaret eder. Duvar yaptırmak veya yapıldığını görmek, yüksek erişecektir diye yorumlanır. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Rüyada kerpiçten duvar yaptığını görmek, iyi ve güzel amel ile tabir olunur.