Etiket arşivi: rüyada domuzla uğraştığını görmek

Rüyada Domuz Görmek

Rüyada görülen domuz, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli ve hilekar bir düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse bilerek haram mal kazanır. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.

Bu rüya evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olmayan biriyle evlenmesine yorumlanır.

Domuz, kadınla da yorumlanır. Rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini yediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaata yorumlanır.

Hanımı münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek veya dişi bir domuz görse hanımı boşar.

Bir kimse domuza rast geldiğini görse kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara sahip olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur.

Kendisinin domuz olduğunu gören kimse, dininde de zillete düşmekle beraber, mala, ucuzluk ve bolluğa kavuşur. Eğer görülen domuz semiz ise, dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye yahut çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyana yorumlanır. Domuzun eti yağı veya kılı yahut derisi haram bir maldır. Domuzların sütünü içtiğini görmek, malda yahut akılda müsibettir.

Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanına galip gelir. Domuz eti yediğini gören kimse haram mala erişir veya bir günah işler.

Rüyada domuz görmek, şüpheli kimselerle dü­şüp kalkmaya ve kötü kimselerin yuvasına düşerek maddi ve ma­nevi zarara uğramak, domuz satmak veya bulmak işlerinizin normal gelişeceğine işaret eder. Kendisini domuz olarak görmek, insanlar arasında fakir düşe­ceğine işarettir.

Rüyada domuz görmek, şu cihetlere işaret olarak yo­rumlanır:

Kötü ve hayırsız bir adama işaretle,

Haram olan bir mala işaretle,

Düşmana işaretle,

Zillete düşmüş alçak (aşağılık) bir kimseye işaretle.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyasında bir domuz buldu­ğunu görmesi, aşağılık (alçak) fakat, güçlü bir adam üze­rinde otorite sahibi olur. Bu herifi emri altına alır şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada bir domuz ile uğraştığını görmesi, onun dü­şük ve aşağılık biriyle kavga edip tartışacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir domuzu helak ettiğini, öldürdüğü­nü görmesi, düşmanından kurtulacağına ve düşmandan istediğini aldığına işaret olarak yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada domuz görmek, düş­mana işaretle yorumlanır. Rüyada görülen vahşi domuz, güçlü ve zengin (serveti bol) fakat, hayırsız, uğursuz ve fay­dasız bir adama işarettir. Yani rüyayı gören kişinin böyle biri olduğuna işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir yerde toplu halde birçok domuz (domuz sürü­sü) görüp, onların dağılmasından endişe ederek onları bir arada tuttuğunu gören kimse, haram malı ve haram ka­zancını toplayıp biriktireceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında domuz sütü içtiğini görmek, malında veya aklında bela ve musibete düşeceğine işaret eder.

Rüyada domuz görmek, düşmana işâret eder.

Rüyada görülen vahşi domuz, servet ve güç sahibi olduğu halde kendisinden hayır ve iyilik görülmeyen insana işârettir.

Rüyada görülen domuz, bir belânın veya musibetin meydana çıkmasında bağırıp feryat eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuv­vetli, hilekâr ve mel’un bir düşmana işârettir.

Rüyada domuz ile çekiştiğini ve kavga ettiği­ni görmek, düşmanla kavga etmeye işâret eder.

Rüyada domuzu yendiğini veya öldürdü­ğünü görmek, düşmana karşı zafer bulmaya işârettir.

Bazı kere de domuz görmek, şüpheli kimse­lerle düşüp kalkmaya, haram ve kötü mala, ya­lan ve hileye ve zâlim bir düşmana işâret eder.

Rüyada bir yerdeki domuzları oradan sü­rüp çıkarmak, dünya hayatının güzelleşmesine işârettir.

Hanımıyla münâkaşa halinde olan bir kim­senin, rüyada erkek veya dişi bir domuz gör­mesi hanımını boşayacağına işâret eder.

Yine rüyada domuzu görmek, şer, şiddet, hayret, dehşet, ümitsizlik ve harama inanan kimse için haram mala, işârettir.

Rüyada görülen domuzun dişisi, neslin çokluğuna işârettir.

Bir kimse domuza rast geldiğini görse, kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur.

Bir takım domuzlara sahip olduğunu gör­mek, birikmiş mala sahip olmaya işârettir.

Domuzların sütünü içtiğini görmek, malda yahut akılda musibettir.

Yolcu ve denizde seyahat eden birinin rü­yada kara domuzu görmesi, yağmur ve şid­detli doluya; dava ve düşmanlıkta bulunan kimse hakkında da, düşmanının kuvvetli ve câhil bir kimse olduğuna işâret eder.

Bazı kere de rüyada domuz görmek, kadın ile de tabir olunur.

Rüyada domuz görmek, evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olma­yan birjyle evlenmesine işârettir.

Domuza Bindiğini Görmek

Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse, bazen de bu rüya, bilerek haram mal kazan­maya işâret eder. Bir domuza binerek onu istediği gibi sevk etmek, kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanı yenmeye, yetki ve makam ehli olmaya işâret eder. Rüyasında bir domuza bindiğini gören kişi, düşmanına ga­lip ve üstün geleceğine işaret olarak yorumlanır. Domuza binmek yüksek bir mevkiye erişeceğine, düşmanla­rım mağlup edeceğine yorumlanır.

Domuz Eti Görmek

Rüyasında domuz eti yediğini gören kişi, kötü bir isimle şöhret (ün) yapar, günah işler, bir musibete düşer şeklinde tabir olunur. Rüyada domuz eti yediğini görmek, haram kazanca, haram mal elde etmeye; yahut kötü fiile veya bir günâh işlemeye işâret eder.

Rüyada domuz eti, yağı, derisi ve kılı (tüyü) görmek, haram bir mala işaret eder şeklinde yorumlanır.