Etiket arşivi: rüyada denizden geçmek

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada deniz görmek, rüyayı gören kimsenin arzu ve isteğinin yerine gelmesine delalet eder. Denize girdiğini gören kimse, saygın ve yüce bir insanla muhatap olur. Denizin ortasında oturduğunu veya yattığını gören kimse, saygın ve çok zengin birinin yanında çalışmaya başlar. Bir kimse rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görse, ömrü uzun ve malı mülkü de çok olur.

Rüyada deniz görmek, uzun ömre, bolluğa ve çok rahat ve refah bir hayat sürmeye işarettir. Durgun deniz hayat bo­yunca rahata kavuşulacağına, dalgalı deniz bir tehlikeye maruz bulunduğunuza, yeşil ve mavimsi bir deniz iş hayatınızda ve aşkta başarılı olunacağına işarettir. Denizde gemici veya bahriyeli gör­mek, uzak ve tehlikeli bir yolculuğa, fırtınalı deniz yaptığınız işte iyi kazanç olacağına, fakat sonunda yine zarara uğrayacağınıza işarettir. Denize düşmek sıhhatli ve kuvvetli olmaya işarettir. Ka­rarmış deniz görmek, pek iyi sayılmaz, tehdit ve tehlike altında bu­lunduğunuza işarettir. Denizde yüzdüğünüzü görmek, işlerinizde güçlük olacağına işarettir. Rüyasında suyu bulanık ve çamurlu denizde battığını gör­mek, felaket ve musibete uğramaya işarettir. Bu durumda­ki denizde yüzmeye çalıştığını görmek, çetin (zor) bir işi başarıp tamama erdireceğine işarettir. Denizde sandal ile dolaşmak peşinde koştuğunuz işin sonucunun sizin için hiç hayırlı olmayacağına işarettir. Rüya­da denizaltına bindiğinizi görmek, arkadaşlarınızla hoş vakit geçireceğinize, denizaltının daldığını görmek, tehlikeli fakat sonu ha­yırlı bir işe işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada deniz görmek, kişi­nin, arzu ve isteğinin yerine gelmesine (muradına ermesine) işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada deniz görmek, bazen de, kuvvete işarettir. Ticaret erbabı (tüccar) olan bir kimsenin rüya da denizi görmesi, çok mal ve kazanca, zenginliğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında denizin bütün suyunu içtiğini gören kimse, dün­yaya sahip olur ve ömrü uzun olup çok ömür süreceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında denizin suyundan içip kaçtığını gören kişi, büyük bir mülk sahibi olarak zengin olacağına ve uzun bir ömür yaşayacağına ve kuvvet sahibi olarak ömür süreceğine işarettir şeklinde tabir olunur. Bazı tabir ve yorumcular, rüyada içilen su, içildiği miktar­ca ilim ve edep öğrenmeye işaret eder demişlerdir.

Rüyasında denizden su almak istediğini gören kişi, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu edeceğine ve o nispette de bu arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında denizi geçtiğini gören kişi, düşmanın malından ganimet payı alacağına işaret olarak yorumlanır. Bunun dayanağı, Hz. Musa’nın himayesindeki Beni İsrail, denizi geçip Firavunun malını ganimet olarak almışlardır.

Bir kimse, rüyasında denizin suyunun bir şehre girdiğini ve o yerin halkına zarar verdiğini görse, bu rüyası, oraya (şehre) devlet başkam girer (gelir) ve oranın halkı da devlet başkanı tarafından verilen mal ve rızka, geniş maişete ka­vuşurlar şeklinde tabir olunur.

İmam-ı Nablusi’nin naklettiğine göre, bazı yorumcular, rüyasında denizi uzaktan gören kimse, sıkıntı, fitne ve be­laya düşer şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında denize küçük abdestini (sidiğini) yaptığını, denize işediğini gören kişinin bu rüyası, onun hata ve kusur ya­pıp günaha gireceğine işaret eder.

 

Bir dalgıç rüyasında kendisini denizin kenarında olduğu­nu görse, bu rüyası, onun ölümüne (öleceğine) işarettir. Rü­yayı gören dalgıç, eğer bir hastalığı bulunuyorsa, bu rüyası, onun iyileşeceğine, hastalığından şifa bulacağına işarettir.

Bir kimse, rüyasında denizi bir baştan diğer bir başa kadar yardığını (böldüğünü) görse, onun üzüntü ve kederi gider ve selamete, huzura kavuşur şeklinde tabir olunur.

Hasta bir kişi, rüyasında denizde yıkandığını ve abdest al­dığını görmüş olsa, bu rüyası onun, şifa bulacağına, hasta­lığından kurtulacağına işarettir. Aynı rüyayı borçlu olan görse, borcundan kurtulacağına, borcunu ödeyeceğine, üzüntüsü, sıkıntısı olan biri görse, üzüntü ve sıkıntısından kurtulacağına, korkan biri görse, korktuğu şeylerden emin olacağına ve eğer hapishanede tutuklu bulunan biri görse, hapisten kurtulacağına ve hayra ereceğine işaret eder.

Rüyasında denizde su üzerinde gezindiğini gören kişinin, iyi niyetli, akidesi (inancı) sağlam olduğuna işaret eder şeklin­de yorumlanmıştır.

Bazı yorumlarda, deniz rüyası, ıstırap veren ve helak eden bir fitneye işaret edilmiştir.

Bazı yorumlarda, deniz rüyası cehenneme de işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Ölmüş bir kimseyi rüyada denizin içinde görmek, o görülen kimsenin cehennemde olduğuna işaret olarak tabir edilir.

Hasta bir kimseyi denizin içinde görmek, onun hastalığı­nın artacağına işarettir. Eğer o hasta kişinin denize battığı görülse, onun o hastalığından ölümüne (öleceğine), o has­talıktan kurtulamayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Yine Nablusi’nin nakline göre: Bazı tabirciler, deniz üzerin­de yürümek, gizli ve saklı olan bir şeyin açığa çıkacağına, bazıları da, tehlikeye veya tevekküle işarettir demişlerdir.

Yolculukta (seferde) olan bir kimse, rüyasında denizin dal­galarının birbirine vurup suların taştığını görse, bu rüyası onun, yolculukta zorluğa ve korkuya düşeceğine işarettir.

Rüyada denizi gören, muradına erer, istek ve arzusuna ka­vuşur.

Denize girdiğini gören, büyük bir makam ve mevkii yerine erer. Rüyasında denize girdiğini gören kimse, deniz gibi büyük unvan ve şöhreti olan bir devlet başkanının huzuruna gireceğine işaretle tabir edilir. Rüyasında denize girip daldığını görmek, devlet başkanının emrine mukabele eder (karşılıkta bulunur). Rüyayı gören kişinin şayet hastalığı bulunuyorsa, hastalığı şiddetlenir (artar) şeklinde tabir olunur. Eğer denizden çıktığını görse, hastalığının iyileşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Deniz kenarında yattığını veya oturduğunu gören, devlet hizmetine girer veyahut memur olur şeklinde yorumlanır.

Deniz üzerinde durduğunu görmek, beklemediği bir makam ve mevkii erer.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada deniz görmek, mutlaka, devletin en büyüğüne (devlet başkanına) veya fazilet sahibi, en değerli bir alime işaret olarak tabir olunur.

Rüyada denizi saf (berrak), sakin (serilmiş halı misali) dur­gun ve dalgasız bir şekilde görmek, adaletli bir devlet re­isine (en büyük idarecisine) işaret olarak tabir olunur.

Rüyada denizi coşkun (dalgalı), çırpıntılı ve bulanık görmek zalim ve cebir (zor) kullanan bir devlet başkanına en bü­yük idareciye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında kendisinin denize girip karnına kadar battığını ve kumlara gömüldüğünü gören kişinin bu rüyası, kendisine hükümet tarafından ve devletin en üst idarecisi tarafından bir zarar geleceğine rüya sahi­binin hükümetten bir sıkıntıya uğrayacağına işaret eder.

Rüyasında kendisinin denize girdiğini ve yüzemediğini gör­mek, iyi değildir, hapse girmeye işarettir. Yani bu rüyayı gören kişinin hapse atılacağını görmüş olduğu bu rüyası haber ve işaret veriyor demek olur.

Rüyada denizin içine girdiğini görmek, hastalığın şiddetlen­mesi (artması) Devlet işine girmek, hükümet idaresine (emrine) girmeye işarettir.

Rüyada denize girip çıktığını görmek, hükümet tarafından menfaat gelmesine ve üzüntüden, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye işâret eder.

Rüyasında deniz üzerinde yürüdüğünü fakat ayaklarının ıs­lanmadığını görmek, rüya sahibinin cehennem ateşinden kurtulacağına ve dünya da iyilik üzere olan dürüst kimse­lerden olduğuna işaret olarak tabir olunur.

Deniz Suyu Görmek

Rüyasında denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenar­larının susuz kaldığını ve kuruduğunu görmek, devlet başkanı tarafından o bölgeye veyahut hazineye gelecek bir belaya (musibete) veya o bölge şehirlerinde kıtlığın, ekono­mik sıkıntının meydana çıkacağına işaretle tabir olunur.

Deniz suyunun çekildiğini ve kuruduğunu görmek, o mem­lekete gelecek bir felaket ve musibete işaret eder. Rüyada deniz suyunu bir kaba doldurduğunu görmek, mal ve servete kavuşmaya işarettir. Rüyada deniz suyunun bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idare­ciye işâret eder ve herkes ondan faydalanır.

Denizden Su İçmek

Denizden temiz deniz suyu içtiğini görmek, hükümetten mal elde etmek ve faydalanmaya işarettir.

Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder. (Bilhassa denizin suyu bulanık ise.)

Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesut olmaya işâret eder. Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görme­si, içtiği su kadar ilim ve irfana nâil olmaya işâret eder.

Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini gör­mek, rüya sahibinin ömrünün uzun olmasına da işâret eder.

Rüyasında deniz suyundan kana kana (doyuncaya kadar) içtiğini görmek uzun ömürlü olmaya ve hükümetten menfaat elde etmeye işarettir.

Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görmek, dünyanın birçok nimetlerine mâlik olmaya işâret eder. Rüyasında deniz suyunu içip bitirdiğini görmek, servete, mal, mülk sahibi olmaya ve uzun bir yaşama (uzun ömürlü olmaya) işarettir.

Rüyada denizden içtiği suyun acıymış olduğunu görmek, ha­ram mala, haramdan kazanılan para ve kazanca işarettir.

Rüyada denizden soğuk su içtiğini görmek, düşmanın orta­ya çıkmasına işarettir.

Denizden sıcak su içtiğini görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada bulanık denizden su içtiğini görmek, büyük bir yer­den gelecek büyük bir zarara işarettir. Bir kimsenin denizden bulanık su alıp içti­ğini görmesi, korku ve dehşete işârettir.

Rüyada sakin ve berrak, pırıl pırıl bir denizden su içtiğini görmek, adalet sahibi devlet reisinden veya yardımcısın­dan hayır ve menfaat görmeye işarettir.

Rüyasında denizden su içtiğini ve su­yun da soğuk olduğunu görmek, rüya sahibinin biriyle düşmanlığı olup mahkemelik olacağına işarettir. Eğer rüyayı gören ilim sahibi biri ise (alimse), ilminin artacağına veya devlet reisinin yakın adamlarından ise, onun itimat ve güvenine mazhar olur şeklinde tabir olunur.  Rüyasında denizden sıcak su içtiğini (içtiği suyun sıcak oldu­ğunu) görmek, rüya sahibinin, musibete veya üzüntü, ke­dere, sıkıntıya düşeceğine işarettir. Rüyasında denizden içtiği suyun tadı ve kokusu kötü olduğu­nu görmek, düşmanının galip (üstün) geleceğine, rüyayı görenin mağlup olacağına (yenilgiye uğrayacağına) işarettir. Diğer bir yoruma göre de rüyayı gören kişi, hükümetten zarar görür ve geçim şartları zorlaşır şeklinde tabir edilir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada deniz görmek, altı cihete işaret olarak yorumlanır demiştir:

Devlet başkanı, en büyük idareciye işaretle,

Önemli şahıs ve reis (baş) olan birine işaretle,

Alim (ilim sahibi) birine işaretle,

İlme ve bilgiye işaretle,

Mal ve servete işaretle,

İşe işaret olarak tabir olunur demiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın nakline göre, bazı yorumcular: Rüyada deniz görmek, kadri yüce, cömert, hayır sahibi bir şah­siyete işaret olarak tabir olunur demişlerdir.

Cabir-il Mağribi’nin yorumu:

Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devletin başı olan reisin (başkanının) vefatına (öle­ceğine) işaret eder veyahut ordusundaki eksilmeye (askeri­nin azalmasına) veyahut da siyasi gücünün azalmasına ve dolayısıyla mağlubiyetine işaret eder.

Rüyasında denizin suyunu bir damla bile bırakmamacasına içip bitirdiğini görmek, rüya sahibi kişi, eğer ehil ve la­yık bir kimse ise, çok büyük bir mülk ve saltanata ereceği­ne, eğer buna ehil ve layık bir mertebede değilse, (yani bü­yük işler başaracak kapasitede değilse, halktan biriyse), kendi işlerinde ve iş hayatında başarılı bir kişi olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada denizden maden, mücevher ve tiksinilmeyecek (iğre­nilmeyecek) bir şey çıkardığını görmek, büyük hayır ve menfaate işarettir. Denizden çıkardığı madde çirkin bir şey ise, rüya sahibi, düşmana galip (üstün) geleceğine, eğer ilim ile uğraşıyorsa, ilminin artacağına işarettir. Denizden cevher ve maden çıkardığını görmek, hayırlı helal kazanç ve menfaat elde etmeye işarettir.

Rüyada denizden zararlı bir şey çıkardığını görmek, düş­manların, memleketini istila edeceğine işarettir.

Rüyada denizden bir şey çıkardığını görmek, ilim sahibi ol­maya ve muradına kavuşmaya işarettir. Rüyasında denizden yiyecek bir şey çıkardığını görmek, bol rızka ermeye işarettir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada suyu tatlı olan bir de­nizin (veya gölün) kuruduğunu (suyunun tamamen çekilmiş olduğunu) görmek, devlet reisinin (başkanının) vefatına (öle­ceğine) işarettir şeklinde tabir olunur. Rüyada denizin kuruduğunu görmek, dev­let başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında mağlub ol­masına işâret eder. Rüyada denizin kuruduğunu (suyunun çekildiğini) görmek, ge­çim darlığı, sıkıntı, zorluk veya işten çıkarılmaya işarettir.

Rüyada taşkın (dalgaları yükselen) bir deniz görmek, gam ve kedere, fitneye (azgınlık ve karışıklığa), haksızlıkların, zulmün artacağına işaret olarak tabir olunur.

Rüyada denizin küçülüp bir göl, bir haliç haline geldiğini görmek, hükümet başkanının siyasetinin, idareciliğin za­yıflayıp gücünü kaybedeceğine, idarecilikten atılacağına ve halkın selamete çıkacağına ve hayra kavuşacaklarına işarettir denmiştir.

Rüyasında denizde yüzdüğünü gören kişi, devlet idarecisi yü­zünden sıkıntıya düşeceğine veya hastalanacağına işarettir.

Rüyasında denizi bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geç­tiğini (bir sahilden diğer sahile ulaştığını) gören kimse, kurtu­luşa ve selamete ereceğine ve sıkıntılarından kurtulacağı­na işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında deniz üzerinde yürüdüğünü gören kimse, sefere (yolculuğa) çıkacağına, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağına ve hayra ereceğine işaretle tabir olunur.

Bazı rüya tabir ve yorumcularına göre: Rüyada denizde bo­ğulduğunu görmek, büyük bir servete (zenginliğe) ve diğer dünya nimetlerine kavuşmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir şey çıkarmak maksadıyla denize daldığını gören kimse, bir makam elde etmek, bir mevki kapmak veya bir işi ele geçirmek için çaba sarf  eder, isteğini elde etmek için büyük uğraşı verir şeklinde tabir olunmuştur. Eğer denizde aradığını bulup çıkarabildiğini görmüş olur­sa, istediğini elde edeceğine, maksadına kavuşacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada denizdeki akıntının durduğunun görülmesi, iyi değildir. Bu rüya devlet başkanının veya hükümetin işlerinin bozulduğunu ve durduğunu gösterir şeklinde tabir olunur.

Rüya yorumcularından deniz rüyası ile ilgili kısa yorum­lara özet bir bakış:

Rüyada kışın denizde yüzdüğünü görmek, kedere veya ha­pisliğe ya da bir tehlike ile karşılaşmaya işarettir.

Rüyada denizde battığını görmek, selametle yapılacak bir yolculuğa işarettir. Rüyada denizde battığını ve öldüğünü görmek, murada er­mek, maksadına kavuşmaya işarettir Denize dalıp içinde kaldığını görmek, hapisliğe veya ölüme işarettir.

Denizde batıp çıktığını görmek (yüzmek) servete (zenginliğe), devlet ve mutluluğa kavuşmaya işarettir. Rüyasında denizde yüzmekten (yüzerek) çıktığını gören ki­şi, üzüntü ve kederden, sıkıntılarından kurtulacağına, has­ta ise, şifaya kavuşacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada denize batıp kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne işarettir. Rüyasında denize battığını, sonra da kurtulduğunu gör­mek, rüya sahibinin dünya işlerine daldığına ve dünya gösterişine çok hevesli olup ahiretini unuttuğuna işarettir.

Denizin azması, çıldırmasını görmek, fitneye ve sıkıntıya, kedere işarettir.

Rüyada kandan bir deniz görmek, savaşa ve harbe işarettir.

Yolculukta denizin kendisi ile gideceği yer arasında bir engel olduğunu görmek, üzüntü ve kedere düşmeye ve maksadına, muradına eremeyeceğine işarettir.

Rüyada deniz üstünden geçtiğini görmek, faydalı ve ya­rarlı bir yolculuk yapmaya işarettir.

Rüyada deniz üstünde durduğunu görmek, hükümetten mal elde etmek ve menfaat sağlamaya işarettir.

Rüyasında denizden su aldığını görmek, mal elde etmeye veya devlet memuru olmaya, hükümete maaşlı eleman olmaya işarettir.

Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, mutluluğa, para elde etmeye, şifa bulmaya ve ticaret erbabı için kazançlı ticare­te işarettir.

Rüyada denizi sakin bir halde görmek, dalgalı görmekten yo­rumu daha iyidir. Bu görülen rüya hayra ve iyiliğe işarettir.

Rüyada denizi saf ve berrak, ışıl ışıl parladığını görmek, adalet sahibi devlet başkanına (Adil bir hükümdara) işarettir.

Rüyada deniz içinde boğulduğunu görmek, rüya sahibinin günah işlediğine veya ölümünün pek yakın olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada simsiyah kararmış dalgalı deniz görmek, iyi değil­dir. Fesadın yayılmasına ve savaşa işarettir.

Rüyada denizin taşıp her yeri ve evleri bastığını görmek, bü­yük fesat, büyük karışıklık ve bozgunculuğa işarettir.

Rüyada denizin fena halde koktuğunu görmek, geçim darlı­ğına veya (düşman tarafından) yenilgiye işarettir.

Rüyasında denizden çıkıp vapura bindiğini görmek, hastalı­ğın geçmesi, iyileşmek, şifa bulmaya veya evlenmeye ve üzüntülerden, kederlerden kurtulmaya işarettir.

Rüyasında denizin suyunun azaldığını görmek, kuvvetin gitmesi, gücün azalmasına ve acizliğe düşmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada deniz görmesi, kuv­vetli, celâdetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli ve adaletli bir sultana, yani devlet başkanına işâret eder.

Tüccarlık yapan birisinin rüyada deniz görmesi, mala işâret eder.

İşçilik ve amelelik yapan birisinin rüyada deniz görmesi, ustasına işârettir.

Yine rüyada deniz görmek, insanların bü­yüğü ve reisi, âlim, ilim, mal, iş ve gayret ile tabir olunur.

Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü ve fakat ayaklarının ıslanmadığını görmek, rüya sahibinin cehennem ateşinden kurtulmasına ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri ol­masına işâret eder.

Bazı kere de rüyada denizde yürüdüğünü görmek, sefere, üzüntü, keder ve gamdan kurtuluşa ve büyük hayra işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada denize gark ol­duğunu görmesi, dünyaya ve dünya servetine mâlik olmaya işârettir.

Rüyada denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görmek, üzüntü ve kederden kurtul­mağa, selâmet ve sürura ermeye işâret eder.

Yine kişinin rüyada deniz görmesi, arzu ve isteklerininyerine gelmesine ve gönül safasına işâret eder.

Rüyada denizden su alıp bir kaba doldur­duğunu görmek, çok mal biriktirmek ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işâretidir.

Rüyada denizi geçtiğini görmek, rüya sahi­binin düşmanın malından ganîmet almasına ve muradının incisini elde etmesine işâret eder.

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günâh ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve kederin gitmesine işâret eder. Hasta bir adamın denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmesi, Allah Teâlâ’nın ona şifâ vereceğine işâret eder. Borçlu birinin denizde yıkandığını ve ab­dest aldığını görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulacağına ve korktuğu şeylerden emin ol­maya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada deniz üstünde ayakta durduğunu görmesi, devlet reisi tarafından ummadığı bir şeye nâil olmaya işâret eder.

Denizde yüzdüğünü ve batarak kayboldu­ğunu görmek, ömrün bitmesine ve helâke işâret eder.

Rüyada suyun kendisini kapladığını ve ora­da öldüğünü görmek ise, şehit olarak vefat et­meye işârettir. Çünkü denizde boğulan şehittir.

Bazı kere deniz görmek, ızdırap veren, helâk eden bir fitneye işârettir.

Deniz rüyası, cehenneme de işâret eder.

Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe ve harpte elde edilecek mala ve ganimete işârettir.

Denizin tatlısı, mümin; acısı ise kâfir ile tabir olunur.

Bazen de deniz, gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe ve suların sürükleyip getirdiği şeylere işâret eder.

Deniz rüyası, teşbih ve tehlile dahi işârettir.

Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu gör­mek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir ço­cuğa işâret eder.

Yine kişinin rüyada Atlas Okyanusu’nu görmesi, ömrünün kısalığına işârettir.

Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günâh ile tabir olunur.

Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurdu­ğunu görmek, yolculuk esnasında korku ve şiddete düşmeye işârettir.

Bazı kere de deniz, dünyaya ve dünyanın akıl almaz hallerine işâret eder.

Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli bir âlim ile tabir olunur.

Denizi saf, temiz, düzgün bir halde gör­mek, adaletli devlet reisine işârettir.

Denizi bulanık, kötü, çırpınır görmek, zâlim ve cebbar sultana işâret eder.

Rüyada deniz hayvanlarından birinin ken­disiyle konuştuğu görmek, hükümetin gizli işlerini ve sırlarını açıklamaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktı­ğını görmesi, cebbar ve zâlim bir devlet reisi­nin zevaline işâret eder.

Rüyada denize dalıp inci çıkardığını gör­mek, ele geçecek mala ve nîmete işârettir.

Rüyada deniz görmek, kuvvetli ve halkın kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir devlet adamına yorumlanır. Tüccar için bu rüya mal, işçi ve amele için, ustasıdır.

Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesiyle yorumlanır.
Kana kana denizin suyunu içtiğini gören kimse dünyaya sahip ve ömrü uzun olur.
Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Bazı yorumcular demişlerdir ki, “denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edeb öğrenmektir.”
Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından kurtulur. Denizi uzaktan görüp ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır.

Denize sidik ettiğini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ve bela görür. Bazı yorumcular demişlerdir ki, “bu rüyayı gören belaya ve sıkıntılara girer.”
Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur.
Denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır. Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı oranıncadır. Eğer yüzerek denizden çıkarsa o işin içinden çıkar.
Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya işlerine dalar, bazan da, o dünyanın nimetlerine sahip olur ve bazı kere de günah işler. Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahibi olur.

Denizde yıkandığını abdest aldığını gören hasta ise, Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapisteyse hapisten kurtulur. Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna yorumlanır.
Bazen deniz, sonu ve sınırı olmayan sanata ve şehvete yorumlanır. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar ve o yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Bazen da deniz, dünyaya ve dünyanın garip hallerine işarettir.