Etiket arşivi: rüyada çıplak görmenin manası nedir

Rüyada Çıplak Görmek

Rüyada görülen çıplaklık, çeşitli şekillerde yorumlan­mıştır. Bu rüya, görenin durumuna göre de yorum ve tabir kazanmaktadır.

İbadet ehli, dindar olan bir kimse, rüyasında kendisini anadan doğma çıplak olarak görse, bu rüyası onun dindarlığına ve hayır ehli, hayırsever biri olduğuna işaret eder.

Keder ve üzüntülü olan bir kimse rüyada çıplak olarak gö­rülse, bu onun, üzüntü ve kederden kurtulacağına işarettir.

Bir kadın, rüyasında kocasının yanında çırılçıplak soyun­muş olduğunu görse, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Bu rüyası, onun, eşinden ayrılacağına işaret olarak tabir olunur.

Cabir-i Mağribi’nin yorumu:

Bir kadın, rüyasında kendisi­nin avret yerleri de dahil anadan doğma çırılçıplakmış ol­duğunu görse, bu rüyası, onun, halk (insanlar) arasında re­zil ve rüsva olacağına, mihnet ve meşakkat çekeceğine ve kedere düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Ancak rüyayı gören kadın, eğer iyiliği ve düzgün hali ile bilinen ve tanınan biri ise, o zaman bu rüyası iyiye ve hay­ra yorumlanır. Kendisinin affına işarettir denmiştir.

Bir kimse, rüyasında edep yerleri de dahil olmak üzere kendisini çıplak görse, bu onun, mihnet (çile) çekeceğine ve rezil-ü rüsva olacağına işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimse, rüyasında bir iş için soyu­nup çıplak olduğunu görse, eğer bu işi dini bir mesele için ise (mesela gusül abdesti almak gibi), bu rüyası, hayra ve iyiye yorumlanır. Eğer bu işi dünyaya ait bir iş ise (mesela zina gibi günah olan bir işe dayanıyorsa), bu rüyası onun (rüya sa­hibinin) dünya menfaati elde edeceğine işarettir, fakat ahiret bakımından zarar edeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendisinin çırılçıplak olduğunu, üzerinde hiç­bir şeyi bulunmadığını, ancak insanların kendisine hiç bakmadıklarını ve kendisinin de bu durumunun hiç far­kında olmadığını gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, gam ve kederi, sıkıntısı varsa, bunlar­dan kurtulup selamete erer, eğer borcu varsa, borcunu ödemek nasip olur ve borcundan kurtulur şeklinde yo­rumlanır. Fakat bu rüyayı gören kişi, eğer zengin ise onun için bu rüya iyi sayılmaz. Zengin, malını kaybeder, ya da evini satar, başka bir yoruma göre, eşinden ayrılır şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, bu rüya kişinin tövbe edeceğine işaret eder, ya da dünyadan ve dünyalık­lardan kendisini uzak tutup kendisini ahiret işlerine verir şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, malından zarar edeceğine veya aleyhinde dedikodu edileceğine işa­ret eder şeklinde tabir olunur.

Kişinin, rüyada avret mahallinin (mahrem yerlerinin) açık olduğunu, başkalarının bakmadığını ve kendisinin de bu durumdan utanmadığını görmesi, iyiye yorumlanır. Rüya sahibi kişinin, bütün dert ve kederlerinden kurtulacağına, eğer hastalığı varsa, ondan da şifa bulup kurtulacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.
Bir kimse, rüyasında kendisini çıplak olarak gördüğü hal­de etrafındaki insanlardan örtünmek için hiçbir şey iste­mediğini ve onlardan utanmadığını da görse, bu onun hacca (hacılığa) gideceğine işaret olarak yorumlanır. 
Salih (dindar) bir kimse, rüyasında üzerindeki elbiselerini çıkarıp çıplak kaldığını görse, bu rüyası onun için hayır ve menfaat göreceğine ve sıkıntıdan, üzüntüden kurtulup se­lamete ereceğine işarettir. Aynı rüyayı dindar olmayan, gü­nahlardan sakınıp kendisini korumayan bir kimse görse, bu onun için iyiye ve hayra işaret değildir. Kötülüklerin içinde olan bu adam için bu rüyası, üzüntü ve kedere dü­şeceğine ve halk arasında rezil-ü rüsva olacağına ve sak­ladığı sırlarının ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır. Genç olsun, ihtiyar olsun herhangi bir kadının rüyasında kendisini çıplak bir durumda görmesi, rüya yorumcuları olan ünlü tabircilere göre iyiye ve hayra yorumlanmamıştır. Bazı yoruma göre: Rüyasında kendisini çıplak görmek, ye­ni bir elbiseye kavuşacağına, yani rüyayı gören kişinin ye­ni bir elbise giyeceğine işaret eder şeklinde tabir olunur. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kal­dığını görmesi, karanlıktan kurtulup aydınlığa, mutsuz­luktan mutluluğa ereceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selâmetine ve iyi haline işâret eder.

Rüyada kendi elbiselerini çıkararak, çıplak hale geldiğini görmek, rüya sahibinin itibarının artacağına, içyüzün selâmetine işâret eder.

Bazen de rüyada ayıp yerleri görünerek bundan utanan kimse için çıplaklık, insana pişmanlık verecek şeye işâret eder.

İbadet ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlığına, amellerinin güzelliğine ve çok hayıryapmalarına işârettir.

Hasta olan kimsenin rüyasında, sarı renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kur­tulmasına işârettir.

Hasta olan kimsenin rüyasında, kırmızı ve siyah renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi de, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kurtulmasına işâret eder.

Üzüntülü ve sıkıntılı bir kimsenin rüyada çıplak görülmesi, o kimsenin üzüntü ve kede­rinden kurtulmasına; ferah ve sevince işârettir.

Töhmet altında bulunan bir kimsenin rüya­da çıplak görülmesi, töhmetten kurtulmaya işâret eder.

Devlet hizmetinde bulunan bir kimsenin rüyasında, halkın, kendisinin avret mahalline baktıklarını görmesi, o kimsenin rütbe ve ma­kamından ayrılmasına veya vazifesinden azle­dilmesine işârettir.

Rüyada çıplak olduğunu fakat avret yeri örtülü olduğunu görmek, af ve mağfirete mahzar olmaya işâret eder.

Rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığı­nı; ancak kendisini örtecek bir şey bulamadı­ğını görmek, rüya sahibinin zarara uğrayacağı­na ve fakirleşeceğine işârettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada çıplak fakat yalnız avret mahalli örtülü olduğu halde gö­rülmesi, o ölü kimsenin dünyadan sevapsız

gittiği halde cennetin nimetleriyle nîmetleneceğine işârettir.

Rüyada gusül abdesti almak için soyundu­ğunu görmek, hayra ve ibadete işâret eder.

Bir kadının rüyada çıplak olduğunu ve av­ret yerinin açık olduğunu görmesi, bütün in­sanlar içinde rüsvay ve rezil olmasına, mihnet ve kedere işâret eder.

Evli bir kadının rüyasında kendisini çıplak halde görmesi, boşanmasına veya başka bir musibete duçar olmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada üzerindeki siyah elbise­sini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, sevinç ve aydınlığa ve feraha kavuşmasına işâret eder.

Bir erkeğin rüyada üzerindeki siyah elbise­sini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, hacca gitmesine işâret eder.

Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gör­mek, rüya sahibinin rezil ve rüsvay olmasına işârettir.

Rüyada bir mescitte soyunduğunu gör­mek, günâhlarından kurtulmaya ve tövbe et­meye işârettir.

Bazen rüyada soyunmak, yeni elbise giy­meye işâret eder.