Etiket arşivi: rüyada cennetin köşklerine girmek

Rüyada Cennet Görmek

Cenneti açıkça gören kimse, istediğine kavuşur demektir. Cennete girmek istediği halde giremeyen insanın niyet ettiği halde hacca gidemediğine ve istediği halde günahlarını terk edemediğine işaret eder.

Cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimsenin rüyası onun için hayır ameliyle müjdedir. Bu rüya insaf sahibi ve zalim olmayan kimseye mahsustur. Bazıları, «Cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye kavuşur ve ondan üzüntü ve keder gider» demişlerdir.

Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin ana ve babasından birisi vefat eder.

Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, ana ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder. İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin ana ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına delâlet eder.

Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir. Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur. Onu cennete sokan kimsenin elinde tevbe ederek günahlardan temizlenmek nasip olur, (şayet o kimseyi tanırsa) demişlerdir.

Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören, hikmete, ilme ve zenginliğe kavuşur. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delâlet eder. Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete kavuşur. Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye delâlet eder.

Cennete girmek bazen güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder. Bazı kere de cennete girmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah’tan korkmaya delâlet eder.

Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden fayda görme-mesine delâlet eder.

Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (A.S.)’ın hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına delâlet eder. Cennette tavaf etti¬ğini gören kimsenin rızkının genişliğine, şanının yüceliğine korku ve tehlikelerden emin olmasına delâlet eder. Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekâr ise evlenmesine delâlet eder.

Bir kimse, kendisine “Cennete gir!” denilmesine karşın, cennete girmese o kimsenin dinini terk etmesine delalet eder. Tebessüm ederek, cennete girdiğini gören kimse, Allah’ı zikreden kişiye delalet eder. Tuba ağacı altında oturduğunu gören kimse dünyada da ahirette de güzelliklere ve hayra kavuşur. Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyveler kadar ilim sahibi olur. Cennetteki bir meyveyi aldığını fakat yemediğini, bir başkasına verdiğini gören kimse, yerine getirmediği sevaplı bir işi başkasına tavsiye ediyor demektir. Kendini cennet köşklerinden bir köşkte gören kimse, güzel bir kadınla evlenir.

Cennete girdiğini görmek, cennete girmeye sebep olacak güzel bir iş yapmaya delalet eder. Cennette muz ağacından muz yediğini gören kimse, istediğine kavuşur. Cennetteki sütten, baldan ve orada bulunan güzel içkilerden içtiğini gören kimse, peygamberin sünnetlerini yerine getiriyor demektir. Günahkâr ise, bağışlanma diler. Cennete girmek, şehit olmaya da işaret eder. Cennete elinde birçok mal ve hayvanla girdiğini gören zekâtını vermesi sebebiyle cennete girecek demektir. Cennetten kovulduğunu gören kimse, fakir düşer.

Rüyada cenneti görmek, iyi talih ve mirasa işa­rettir. Cennet kapılarından birinin kapandığını görmek, akrabasından birisinin öleceğine işarettir. Cennet meyvelerini tatmak ömür boyunca rahat bir hayat geçireceğine işarettir. Cennette malikane görmek görenin büyük bir servete ve mirasa kavuşacağı­na işarettir. Cennet melaikelerinin etrafını sardığını görmek, büyük bir memuriyete, mevkiye sahip olmaya, çok güzel birisiyle evlen­meye işarettir.

Rüyada cennet görmek, iyidir. Cennet rüyaları hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyasında cenneti gören kimse, istek ve arzusuna, maksat ve muradına kavuşur şeklinde yo­rumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

 • Bir kimse rüyasında cenneti olduğu gibi, tam ve net olarak açık bir şekilde görse, bu rüyası onun tüm istek ve arzularına kavuşacağına, mura­dının gerçekleşeceğine, üzüntülerinin, keder ve sıkıntıla­rının gideceğine işaret olarak yorumlamıştır.
 • Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören kişi, cennete girmesine sebep ve vesile olacak hayırlı ameller işleyece­ğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.
 • Kişinin rüyasında bütün insanların cennete girdiklerini gör­mesi, o senenin bolluk ve ucuzluk olacağına, meyve ve seb­zelerin, ziraat ürünlerinin çok bereketli olacağına işarettir.
 • Rüyasında eşiyle (hanımı ile) beraber cennete girdiğini gören kişi bu dünya da eşiyle iyi bir şekilde geçindiğine işarettir.
 • Kişinin rüyasında cennet nehirlerinden içtiğini, cennet mey­velerinden yediğini veya cennet ağaçlarının gölgesinde gölgelendiğini veyahut cennet hurilerinden bir iyilik, gü­zellik görmüş olduğunu görmesi, ilim, hidayet, rızık, mülk, iyi temiz nesil ve uzun ömür ve şehit olma gibi rüya sahibine sevap ve mertebe, itibar ve huzur sağlayacak güzel­liklerden birine veya bir çoğuna kavuşacağına işarettir.

Not: Cennet nehirlerinden içtiğini ve içilen şey yorumca mute­ber sayılır. Çünkü cennette çeşitli nehirler vardır: Su neh­ri, süt nehri, cennet şarapı ismi verilen şarap nehri ve bal nehirleri gibi nehirler mevcuttur. Cennet nehirlerinden iç­tiğini görmek, yorumunda bunlara işaret vardır. Su nehri, rızka işaret; süt nehri fıtrata (hidayete) işaret; şarap nehri, Yüce Allah’ın sevgi ve muhabbetinden meydana gelen sarhoşluğa ve yüce Rabbimizin haram kıldığı şeylere bugz etmeye işaret; bal nehri ise, ilim ve Kur’an’a işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Cennet meyvelerinden yemek ise, güzel (salih) amellerin hayırlı neticesine, eşe ve hayırlı evlada işaret eder şeklinde yorumlanır.

 • Rüyasında cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rüt­be, mevki ve makam elde etmeye itibar kazanacağı işe gir­meye, ferahlık ve zenginlik gibi güzel şeylere ermeye ve akıbetinin, sonunun güzel ve hayırlı olacağına işarettir.
 • Rüyasında cennetten kovulduğunu gören kişi, fakirliğe ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Adem Peygamber’in (A.S.) cennetten kovulma hikayesi bu sıkıntıya işaret eden örnektir şeklinde yorumlanır.
 • Bazı yoruma göre: Rüyasında cennete girdiğini görmek, zahmet ve meşakkatten (güçlüklerden zorluklardan) kurtul­maya, üzüntü ve kederden kurtuluşa, selamete çıkmaya işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Hasta olan bir kişinin rüyasında cennete girdiğini görme­si, içinde bulunduğu hastalığından iyileşeceğine, pek ya­kında hastalığından şifa bulacağına, eski sıhhat ve sağlığı­na kavuşacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Bazı yoruma göre de: Rüyasında cennete girdiğini gör­mek, helal mala, helal kazanacağına, aile efradına çok iyi­lik yapacağına ve Yüce Allah’ın azabından, sorgu sualin­den korktuğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Bazı kere de: Rüyada cennete girdiğini görmek, kişinin bağ ve bahçe gibi faydalı ve güzel şeylere sahip olacağına ve rızkının bolluğuna işaret eder demişlerdir.
 • Bazı yorumculara göre ise: Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören kişinin bu rüyası, ecelinin (ölümünün) ya­kın olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.
 • Rüyasında cennetin koltuk ve divan örtüleri ve tefriş edil­miş, serilmiş eşyalarına dayanıp yaslandığını gören kişi­nin bu rüyası, hanımının iyiliğine, iffetli, hal ve hareketle­rinin hoş ve güzelliğine işaret eder demişlerdir.
 • Bir kimsenin rüyasında istediği kapıdan cennete girebildi­ğini ve girdiğini görmesi, anne ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına işaret olarak yorumlamışlardır.
 • Bir kimse rüyasında kendisini cennet bahçesinde dolaştı­ğını görse, bu onun ferahlığa ereceğine ve sevinçli bir ha­yat süreceğine işarettir demiştir yorumcular.

Cafer-i Sadık (A.S.)’ın yorumu:

 • Rüyada cenneti görmek, cami’ zikir meclisleri, hac, cihat, ilim ve güzel amel gibi şeylere işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında cennete girdiğini ve cennet nehirlerinden içti­ğini, cennet meyvelerinden yediğini, cennet ağaçlarının gölgesinde oturduğunu, cennet hurilerini görmek, ilme, hidayete, rızka, zürriyete, uzun ömürlü ol­maya ve şehit olarak (veya şehit sevabı kazanarak) ölmeye işaret olarak yorumlanır.
 • Enhar-ı Cennetten (cennet nehirlerinden) su nehri, rızka; süt nehri, hidayet ve fıtrata; şarap nehri, Yüce Allah’ın sevgi ve muhabbetiyle kendinden geçmeye (adeta sarhoşluğa); bal nehri, ilim ve Kur’an’a işaret olarak yorumlanır.

İsmail el Eşas’ın yorumu:

 • Rüyasında cennete girdiğini görmek, helal mala ve bol berekete, Yüce Allah’tan kork­maya (takva ehli olmaya), rızkın artmasına, üzüntü ve ke­derden kurtuluşa işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bütün insanların cennete girdiklerini görmek, meyvelerin ve ziraat ürünlerinin bereket ve bolluğuna ve devlet başkanının adaletli olmasına işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında eşiyle beraber cennete girdiğini görmek, aile geçiminin güzel ve mutluluk içinde olduğuna, aile efradı­na karşı iyilik sever, hayırhah davranan biri olduğuna işa­rettir.
 • Rüyasında hanımı ile cennete girdiğini gören kişi, ailesine karşı iyi davranışlı bir insan olduğuna, ailesinin kendisin­den memnun olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Kesir’in yorumu:

 • Rüyada cenneti gören kişi, cömert ve iyi kimselerle beraber olur. Herkese iyilik yapar ve her­kese iyi davranır. Cenab-ı Allah’ın emirlerini yerine getirir şeklinde yorumlamıştır.
 • Rüyasında kendisinin cennette bulunuyormuş olduğunu, fakat ne zaman cennete girdiğini bilmediğini görmesi, bu dünya yaşamında kesintisiz, devamlı olarak nimetler için­de yaşayacağına işarettir.

Cabir-il’ Mağribi’nin yorumu:

 • Rüyasında bulunduğu yük­sek mekanın (yerin) cennetmiş olduğunu sanan kişi, adil bir devlet başkanıyla veya değerli büyük bir alimle, ya da zengin biriyle tanışır şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında kendisinin cennete dönmüş olduğunu gören kim­se, hak yoluna döner, hidayete yönelir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında cennetin anahtarlarının kendi elinde olduğunu gören kişi, İslam ve tevhit üzere olur ve Müslüman olarak vefat eder, iman ile öleceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada cennet görmek, hayır ve müjde ile tabir olunur.

Rüyada cennete girdiğini görmek, sevinç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nîmet ve güzel rızka nâil olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada cenneti görmesi, arzu ettiği ve istediği her şeye nâil olacağına işâret eder.

Rüyada cennete girdiğini görmek, her iki alemde de emniyet ve sevinç işâretidir.

Bazen cennete girdiğini görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve makbul ameller işlemeye işâret eder.

Yine rüyada cennete girdiğini görmek, ca­miye, zikir meclisine, hacca, cihada, güzel amellere, iyilikle emredip kötülükten nehyet- meye, gerçek ilme ve çarşı ve pazarda kazan­ca işâret eder.

Bazen de rüyada cennete girdiğini gör­mek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah Teâlâ’dan korkmaya işâret eder.

Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sa­hip olmaya, faydalı ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka işâret eder.

Bazen rüyada cennete girmek, güçlükler­den, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

Cennete girdiğini görmek, şehitlik merte­besine ermekle de tabir olunur.

Rüyada elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele işâret eder.

Rüyada tebessüm ederek cennete girdi­ğini görmek, Allah Teâlâ’yı çok zikretmeye işârettir.

Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdi­ğini görmek, malın zekatını vermek sebebiyle cennete girmesine işâret eder.

Rüyada insanların hepsinin cennete girdik­lerini görmek, o senenin bolluk ve bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete işârettir.

Bir Müslüman’ın rüyada cennete girdiğini görmesi, Allah’ın izni ile cennete gireceğine işâret eder. Bu rüya, o Müslüman’ın nefsi için gönderdiği veya göndereceği hayrın kabul edildiğinin bir müjdesidir.

İnançsız birinin rüyada cennete girdiğini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan İslâm’ı seçeceğine ve Müslüman olacağına işâret eder.

Mü’min ve aynı zamanda hasta olan bir kimsenin rüyada cennete girdiğini görmesi, rüya sahibi ve akrabaları için üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada cennete girdiğini gören kimse, bekâr ise evleneceğine; fakir ise zengin olaca­ğına; hasta ise şifâ bulacağına işârettir.

Rüyada cennete girdiğini görmek, bir mi­rasa erişeceğine de işârettir.

Hac yolunda bulunan kimsenin rüyada cennete girdiğini görmesi, onun Kabe’ye git­mesine ve haccının tamam olmasına işârettir.

Rüyada hanımı ile beraber cennete girdiği­ni görmek, dünyada eşi ile iyi geçineceğine işâret eder.

Rüyada zikir ve teşbihlerle cennete girdiği­ni görmek, teheccüd namazı, teşbih ve tahlili sebebiyle cennete girmesine işâret eder.

Korku halinde olan bir kimsenin cennete girdiğini görmesi, korkudan emin olmasına; üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederden kur­tulmasına; eğer bekâr ise evlenmesine işârettir.

Rüyada Reyyan kapısından cennete girdi­ğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işâret eder.

Rüyada cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve tehlikelerden emin olmaya işâret eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdi­ğini görmek, yüksek rütbe elde etmeye, ifti­har edilecek işe girmeye, genişlik ve zengin­liğe, güzel âkıbete ve güzel bir kadınla ev­lenmeye işâret eder.

Rüyada Kevser suyundan içtiğini görmek, bir makama nâil olmaya, düşman üzerine ga­lip gelmeye ve kuvvete işâret eder.

Cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve zenginlik ile tabir olunur.

Rüyasında cennetin sütünden, içki ve sula­rından içtiğini görmek, ilme, hikmete, nîmete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyye’i işlemeye işâret eder.

Rüyada cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde oturmak; ilme, hidayete, rızka, mülke, nesil ve uzun ömre nâil olmaya, son nefesinde şehit olarak vefat etmeye işârettir.

Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey ta­birce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sar­hoşluğa ve Allah Teâlâ’nın haram kıldığı şeyle­re buğz etmeğe; bal nehri ise ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.

Cennet meyvelerinden yemek, güzel amel­lerin neticesine, eşe ve hayırlı evlada işârettir.

Rüyasında cennete girip onun meyvesin­den yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir fayda görememeye işârettir.

Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.

Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp, başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye işârettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzeri­ne kapandığını görmek, anne veya babasından birinin vefat edebileceğine işârettir.

Rüyada cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, anne ve babası­na âsi olmaya ve ondan razı olmadıklarına işâret eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babasının kendisinden razı ol­duğuna işarettir.

Rüyada cennete ne zaman girdiğini gör­memek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nîmete nâil olmaya işâret eder.

Rüyada cenneti cehenneme attığını gör­mek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi sat­maya işâret eder.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, Adem aleyhisselâm’ın hikâyesinden ötürü, fa­kirliğe giriftar olmaya işâret eder.

Rüyada tûbâ ağacının altında oturup göl­gelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gideceği yerin hoş ve güzel olması­na, dünya ve âhirette muradın hasıl olacağına işâret eder.

Bazen de tûbâ ağacının altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş, dost, ve rüt ve, makam sahibi kimselerden menfaat- lenmeye işâret eder.

Rüyada cennet ağaçlarından birini gör­mek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları ir- şad eden mürşide ve hurilere işâret eder.

Rüyada cennet ağaçlarına mâlik olduğunu veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlat ve kadınlara işârettir.