Etiket arşivi: rüyada cenaze görmek neye işarettir

Rüyada Cenaze Görmek

Bir kimse kendini tabut içinde fakat kimsenin kendisini yüklenmediğini görse, bu o kişinin hapse atılacağına işaret eder. Tabutu yüklendiğini gören kimse için hayırlı işlere delalet eder. Cenazenin arkasından gittiğini gören kimsenin dini inançlarını kontrol etmesi gerekir ve inancında bir problem var demektir. Bir kimse kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve insanların kendisini taşıdığını görse, o kimse insanların yanında saygın ve otoriter bir yapıya sahip olur. Bir cenazenin havada gittiğini görmek tanınmış birinin ölümüne işaret eder. Birçok cenazenin aynı yere gömüldüğünü görmek, rüyayı gören kişinin bulunduğu şehirde zina yapıldığına ve günaha girildiğine delalet eder. Bir kadın öldüğünü görse, evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur.

Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder.

Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur. Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur. Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner. Üzerine ağlandığını da görse, onun sonu güzel ve övgüye lâyık olur. Ağlayan olmayıp kötülerse sonu iyi değildir. Eğer üzerine hayırla dua edilirse sonu iyi olur.

Cenazeyi kaldıran kimse, sevaptan bir kırat kazanır. Defninde hazır bulunduğunu gören iki kırat kazanır. Kıratın ve sevabının çokluğu ve büyüklüğünü Allah’tan başka kimse sayamaz.

Rüyada cenaze görmek, görenin ve rüyanın şek­line göre yorumlanır. Cenaze alayını takip etmek yeni bir hayata başlayacağınıza veya bir kadınla yakınlık kurarak ondan bir çocu­ğunuzun dünyaya geleceğine işarettir. Cenazede kalabalık görmek, cenaze sahibinin bir topluluğa başkan olacağına, cenazenin uçtuğu­nu görmek, o yer halkından önemli bir adamın öleceğine işarettir. Cenazenin kendi kendine yürüdüğünü görmek, yolculuğa; gören kadın bekar ise evlenmesine, evli kadın ise ahlakının bozulacağına yorumlanır. Cenazeyi yalnız görmek, cenaze sahibinin itibardan düşmesine, işlerinin bozulacağına işarettir. Cenazeyi bir yere bıra­kılmış görmek, cenaze tanıdık bir kimse ise görenin hapis yataca­ğına işarettir. Cenazeyi el üstünde görmek, büyük bir makama ve­ya kazanca erişmeye, cenazeyi çarşıda görmek, o çarşıdaki eşya­nın kapışılır gibi satılıp biteceğine, cenaze arkasından ağladığını görmek, görenin sonunun iyi olacağına, cenaze işleriyle uğraşmak uğraşanın düğün hazırlığıyla uğraşacağına işarettir. Cenazeye bin­mek binenin haline göre büyük bir işe gireceğine işarettir.

Rüyada cenaze görmek, değişik şekilde tabir olunur. Yani cenaze ile ilgili rüyalar yorumcular tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.

Rüyasında halkın (insanların) bir cenazenin arkasında yürü­düklerini görmek, cenaze sahibinin o insanlara (o toplulu­ğa) reis olacağına veyahut bir topluluğa baş olup da onlara zulmederek eziyet edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında cenazenin (yani tabuta konmuş ölünün tabutu ile birlikte) yerde yürüdüğünü görse, rüya sahibi kişi­nin bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Bu rüyayı bir kadın görmüş olsa, bu kadının evleneceğine işarettir. Eğer, rüyayı gören bu kadın evli ise, bu rüyası iyiye yorumlanmaz. Gördüğü bu rüya onun (kadının) din yönünden bozuk ol­duğuna, dinin doğru ölçülerinden ayrılıp uzaklaşmış ol­duğuna işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyasında bir cenazenin iş­lerini yürütmek için kendisinin görevlendirilmiş olduğu­nu görmesi, bu onun bir düğün işlerini tanzim edip yürüt­mekle görevlendirileceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisinin bir cenazeyi taşıdığını veya taşımakta olduğunu görmesi, bu onun (rüyayı görenin) dini bozuk (yani /asık dinden sapmış) bir kimseye yardım edeceğine işarettir.

Bazı yorumculara göre: Rüyasında kendi cenazesinin yük­sek mevki ve makamlarda bulunan kimseler tarafından taşınıyormuş olduğunu (taşındığını) gören kişi çok yüksek bir mevki ve makama geleceğine işarettir. Eğer cenazesini taşı­yanların aşağı tabakadan kimselermiş olduğunu görse, bu rüyası iyiye yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişinin durumu­nun daha kötü olacağına ve işlerinin bozulacağına işarettir.

Ebu Saidel Vaiz’in yorumu:

Rüyada cenaze görmek, münafık bir kişiyi temsilen yorumlanır ki, onun elinden ve onun kötülüğü sebebiyle bir millet helak olur şeklinde yo­rumlanmıştır.

Rüyasında bir cenazeyi taşıdığını (tabutun altına girerek ce­nazeye omuz verip taşıdığını) görmek, yüksek mevki ve ma­kam sahibi kimseye tabi olarak ondan mal ve menfaat el­de eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında halkın (insanların), cenazesi etrafında toplanıp cenazeyi elleri üzerinde taşıdıklarını gören kişi, büyük nüfuz sahibi olacağına herkese sözünün geçeceğine işarettir.

Kişi rüyasında halkın cenazesinin arkasından ağladıklarını görse, bu rüyası onun için (rüyayı gören için) iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyasında bir cenaze varmış olduğunu ve insanların (yani halkın) cenazenin arkasından ağladıklarını, dua ettiklerini ve cenazenin arkasından iyi sözler söyle­diklerini görmek de aynı şekilde hayra ve iyiye yorumla­nır. Cenazenin arkasından kötü sözler konuşulduğunu görmek ise iyi sayılmaz, hayra yorumlanmaz. Bu rüya sa­hibi için kötü durumlarla karşılaşacağına işarettir.

Rüyasında cenazenin insanların omuzları üzerinde kendi­liğinden havada yürüdüğünü görmek, büyük bir zatın vefatına (ölümüne-öleceğine) ve bu zatın ölümüyle halkın (o bölge insanlarının) çok üzüleceğine işaretle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre: Bir kimse rüyasında bir cenaze alayının (cenaze cemaatinin) arkasından gittiğini ve cenaze topluluğunun peşinden yürüdüğünü görse bu rüyası, onun ömrünün uzun olduğuna işaretle yorumlanır.

Kişinin rüyasında cenazenin kendi ailesinden olup onun arkasından ağlayarak gitmekte olduğunu görmesi, rüya sahibinin eğer bir hastası varsa, onun iyileşeceğine işaret eder veya eğer ailesi hamile ise bir erkek çocuğu dünyaya geleceğine, yani bir çocuğu olacağına işaret eder.

Kişinin rüyasında kendisini ölmüş olarak görmesi, ömrü­nün uzadığına, yani rüya sahibinin uzun bir ömür sürece­ğine, çok yaşayacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir cenazenin peşinden mezarlığa kadar gittiğini görmek, rüya sahibi kişinin ömrünün uzun olduğuna, ya­ni uzun ömürlü bir yaşam süreceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında komşusunun cenazesinin hazırlanma­sında yardımcı olduğunu, cenazenin hazırlanma işlerinde elinden gelen yardımı yaptığını görse, bu onun komşuları­nın kendisinden (rüya sahibinden) memnun olup hoşnut olduklarına ve birçok düğün dernek gibi işlerde yardımı­na baş vuracaklarına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir toplulukla kardeşlik et­meye işâret eder.

Rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görmek, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olmaya ve ondan mal ve servet elde etmeye işârettir.

Rüyada kendisinin cenaze ve tabut üzerin­de olduğunu görmek, çok mal ve parası olma­ya işâret eder.

Rüyada tabut üzerine konulmak, tabutun kıymeti nispetinde rütbeye; bazen de deniz ve kara yolculuğuna işâret eder.

Rüyada cenazenin arkasından gittiğini gör­mek, dinde bozukluğa işârettir.

Rüyada kendisinin tabut üzerine konuldu­ğunu ve hiç kimsenin kendisiniyüklenmediğini görmek, hapsedilmeye işârettir.

Rüyada kaldırılıp bir tabut üzerine ko­nulduğunu ve bir takım kişilerin kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltana­ta ve o kimsenin halkın lideri olmasına işâret eder

Rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görmek, güç ve otorite sahibi bir kimseye tabi olarak ondan mala nâil olmaya işârettir.

Birtakım cenazelerin bilinen kabirlere doğ­ru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasıl olacak bir hakka işâret eder.

Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde, yeryü­zünde gezer görmeleri gemiye binmelerine işârettir.

Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, ileri gelen bir kimse­nin veya bir âlimin ölmesinden dolayı müşkila- ta uğrayacağına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi,, kıymetli ve meziyet sahibi bir zâtın gurbette veya harpte vefat edebileceğine işârettir.

Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o so­kaktaki dükkânlarda bulunan malların satılmasına işâret eder.

Rüyada birçok cenazenin biryere konul­duğunu görmek, oyer halkının günâhlarla çok meşgul olmalarına işârettir.

Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendi­ğini görmek, haram mal sahibi olmak ile tabir olunur.

Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında evleneceğine delâlet eder.

Evli bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, dininde noksanlığa işârettir.