Etiket arşivi: rüyada cehenneme gülerek gittiğini görmek

Rüyada Cehennem Görmek

Rüyada cehennemde olduğunu görmek, büyük bir günah işleneceğine işaret eder.

Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler. Cehennemden kötü ve kerih bir şey kendisine erişmeden çıktığını görse, dünyanın üzüntülerine düşer. Cehennemin kendisine yaklaştığını gören kimse, sultan tarafından kurtuluşa çare bulamayacağı bir minnet ve meşakkate girer ve kendisine diyet ve fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tevbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibini tenbihtir.

Cehenneme girip sonra çıktığını gören kimse İnşâallahü Teâlâ cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tevbekâr olur ve istiğfar eder. Azalarından birinin kendisine konuştuğunu görmek, yaptığı günah ve masiyetten kendisini men etmeye, ahiret için uyanık olmaya delâlet eder.

Cehennemden kötü ve çirkin bir şeyin kendisine bulaşmadığını görmesi, dünyalık sıkıntılara düşeceğinin habercisidir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibine bir ihtardır. Gülerek, mutlu bir şekilde cehenneme girdiğini gören kimse, Allah’a asi olan, nefsine uyan ve günahkâr bir adama işaret eder. Birisinin kendisinin cehenneme sokulduğunu görmesi, kendisini cehenneme sokmaya çalışan kimse sebebiyle bir günah işleyecek anlamına gelir.

Rüyada net bir şekilde cehennemi gören kimse, Allah’ın gazabına uğramamak için günahlardan uzak durmalıdır. Cehennemden çıktığını gören kimsenin, günahlarına tövbe etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada cehennemi görmek ve girmek, saygınlığın azalacağına, fakirliğe, geçimsizliğe ve küçümsenmeye işaret eder.

Bir kimse, cehennemde zakkum ağacından yediğini görse yahut kan veya irin içse ya da buna benzer cehennem azaplarını yaşasa, günah işlemekte ısrarcı olduğuna, günahkar insanlarla bir arada bulunduğuna ya da Allah’a ve peygamberine muhalefet etmeye delalet eder. Cehennem zebanisinin kendisini alnından tutup cehenneme attığını görmek küçük düşmeye ve hor görülmeye delalet eder.

Rüyada cehennem görmek, sıkıntıya aile arasında geçimsizlik olacağına, fakirliğe, sefalete işarettir. Kendi­sini cehenneme girmiş görmek, büyük tehlikeler içerisinden çıkıp kurtulmaya, keder ve sıkıntıların son bulacağına işarettir. Cehennemde yemek, içmek, talih açıklığına, bol kazanca işarettir.

Rüyada cehennem görmek, cehalet, isyan, küfür, sıkıntı, kötülük, bozgunculuk, fakirlik, pahalılık, kıtlık, sefalet gibi iyi sayılmayan niteliklere işarettir.

Cehennem ile ilgili görülen rüyalar pek iyi sayılmaz. Ce­hennem rüyaları pek hayra işaret olarak yorumlanmaz. Rüyada cehennem görmek, günah, yalan, iki yüzlülük (münafıklık), afet, bela ve musibet, zahmet, meşakkat, azap gibi şeylere işaret olarak yorumlanır demişlerdir.

Rüyasında kendisinin cehennemin kapısına kadar varıp içeriye girmeden döndüğünü veya kapıdan dönmüş oldu­ğunu görmek, rüyayı gören kişinin, günahlarından tövbe ederek döneceğine, günahlarından pişmanlık duyduğuna veya duyacağına ve dolayısıyla tövbe edeceğine işarettir.

Kişi rüyasında kafirlerin cehennemde azap görüp eziyet içinde azap çektiklerini görse, rüyayı gören kişinin bu rüyası onun tövbe etmesi için Cenab-ı Allah’ın kendisine (rüya sahibine) bir uyarısıdır. Bu rüyayı gören kişi, tövbe etmelidir.

Bir kişi rüyasında cehennemden çıktığını veya kendisini cehennemden çıkıyormuş olduğunu görse, bu onun (rüya­yı görenin) günahlarından tövbe edeceğine işaret eder.

Kişi rüyasında kendisini cehennemde oturuyormuş oldu­ğunu ve cehennem yemeğinden yediğini, cehennem içe­ceğinden içtiğini görse, bu rüya rüyayı gören kişinin gü­nah ve işlediğini günahlarında ısrarlı olduğuna yani de­vamlı işlemekte inat edeceğine günahından asla vazgeç­mek istemediğine ve elde ettiği (tahsil ettiği) ilim ve bilgiy­le de çevresine zararlı bir kişi olacağına işarettir.

Rüyasında kendisinin cehennemde olduğunu ve birisinin onu yakalayıp ateşe attığını görmek, rüyayı görenin dün­ya da hakarete uğrayacağına, işarettir. Ama cehenneme gi­rip de tekrar çıktığını görmek ise günahlarından tövbe edeceğine ve tövbekar olacağına işaret olarak yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında cehen­neme girdiğini görse, bu onun büyük bir günah işleyeceği­ne veya büyük günah işlediğine işarettir.

Rüyasında cehennemin kendisine yaklaştığını görmek, rüya sahibinin bir zalimin zulmüne (haksız işkencesine) uğ­rayacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bir adamın kendisini yakalayıp ce­henneme koyduğunu görse rüyayı gören kişi, o kendisini yakalayan adam yüzünden (yani onun sebebiyle) büyük bir günah işleyeceğine yani o kişinin sözlerine kanarak cinayet ve zina gibi dinen büyük günah sayılan bir suç işler ve işleyeceğine ve ahirette ceza göreceğine işarettir.

Rüyasında cehenneme gülerek girdiğini gören kişi azgın, fasık ve Cenab-ı Allah’a isyan eden, dünya malıyla gurur­lanan (övünen) kötü ahlaklı olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyasında cehennemde gezindiğini, cehennemde gezip dolaştığını gören kişi tövbe etmediği her günahından do­layı rezil ve rüsva olur veya olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada cehennemin görülmesi, büyük günâhlara işâret eder.

Bazen rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline, zengin iken fakir olmaya, re­fahtan çıkıp şiddet ve zarurete girmeye, sıkın­tı ve zindana düşmeye, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste imansız ölmeye işârettir.

Bazen de rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin elden gitme­sine işârettir.

Bazen de rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima ha­piste kalmaya, dünyada hor ve hakir olmaya işâret eder.

Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülü­ğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete işâret eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tövbe etmesi gerekir.

Rüyada cehenneme girdiğini görmek; büyük günâhları işlediğine, Allah’ın gazabı­na müstehak olduğuna; dünya hayatında sı­kıntı ve zarurete, gam ve kedere, fısk ve günaha, küfür ve gaflete, şer ve fesada, gü­ven ve emniyet içinde olmamaya; âhirette de azâba işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü suale düşmeğe, dünyada bidat ehli olma­ya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan yer­lere işâret eder.

Rüyada cehenneme girdiğini görmek, rüya sahibinin tövbe etmediği her günahından do­layı rezil olacağına yorulur.

Rüyada cehennemden çıktığını görmek, rüya sahibinin isyanından tövbe edeceğine yorulur.

Gerek inançsız gerekse mümin olan kimsenin rüyada cehenneme girdiğini gör­mesi, sıtma hastalığına, fakirliğe ve hapse işâret eder.

Esnaf birinin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, çok günâh işlemesineyahut inançsız ve günahkârların yolundan gidip onlarla dü­şüp kalkmasına işârettir.

Rüyada cehenneme girip sonradan cehen­nemden çıktığını görmek, rüya sahibinin tövbe etmesine işârettir.

Rüyada cehenneme girmeyi müteakip cehennemden çıktığını görmek, cennete gi­receğine, günâh ve hatalarına tövbe edece­ğine işârettir.

Cehenneme girip sonra çıktığını gören kimsenin cennete gireceğine; yahut bir günâh işleyip sonra tövbekâr olup istiğfar edeceğine yorulur.

Cehennemin kendisine yaklaştığını gör­mek, bir meşakkate girmeye ve kendisine fazlaca ziyan erişeceğine işâret eder.

Yine rüyada cehennemin kendisine yaklaş­tığını görmek, rüya sahibinin, bulunduğu hal­den dönmesine, tövbe ve istiğfar etmesi ge­rektiğine işârettir.

Rüyada cehennemde yandığını görmek, ateşte olmayı gerektirecek söz ve fiillere işâret eder.

Rüyada cehennemin kapısından geri dön­mek, büyük bir günâhtan son anda dönmeye işârettir.

Rüyada cehennemin kapısını kapalı gör­mek, üzerinde İlâhî rahmet ve mağfiretin hâlâ devam ettiğine işârettir.

Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiği­ni görmek, fuhuş yapmaya, kötü ve yaramaz konuşmaya işârettir.

Rüyada tebessüm ederek cehenneme gir­diğini görmek, rüya sahibinin günahkâr, azgın ve Rabb’ine isyan edici olmasına ve dünya nîmetleriyle ferahlamasına yorulur.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu gör­mek, günâhtan tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada cehennemde oturup yemek yemek ve şarabından içmek, günâhta ısrar etmeye işâret eder.

Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçile­rinden birinin kendisini yakalayıp ateşe attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe işârettir.

Rüyada yüzü siyah, gözleri mavi olarak görmek ve cehennemde bulunmak, Allah’ın düşmanları ile dost olmaya işâret eder.

Rüyada cehennemi açık olarak görmek de, sultanın ve Allah’ın azabı ile tabir olunur.

Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru teveccüh ettiğini görmek, ateş­ten selâmet bulmaya ve emin olmaya işâret eder.

Hapisteki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedil­diğini ve fakat ne zaman cehenneme girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mah­rumiyete ve mahzun olmaya delâlet eder.