Etiket arşivi: rüyada çarşıda iş görmek

Rüyada Çarşı Görmek

Rüyada çarşı görmek, hacca gitmeye kazançlı işe ve hayat standardınızın gelişeceğine işarettir. Çarşıda iş görmek, görenin hacca gideceğine ve hayırlı işler yapacağına işarettir. Dü­zenli ve kalabalık bir çarşı görmek, kazanç,bereket, ticaret olarak yorumlanır çarşıyı tenha ve kapalı görmek, ticarette zarara, işlerin ters gitmesine, maddi bakımdan sıkıntıya düşeceğine işarettir. Çarşıya girmek, kazanmaya, hayırlı sonuçlar doğuracağına, giri­şimlere çarşıdan çıkmak zarar etmeye ve mevkisini kaybetmeye yorumlanır.

Rüyada görülen çarşı-pazar, dünyalıkla, meş­guliyet (uğraşı) ile, hükümetin idaresi ve halkın durum ve vaziyeti gibi şeylere işaret eder. Tabir ve yorum, bu cihet­ler dikkate alınarak yapılır demiştir rüya tabircileri.

  • Rüyada çarşı-pazar görmek, çoğalmaya işarettir. Bu rüya artış ve kazanç elde etmeye işaret olarak yorumlanır.
  • Bir kimse rüyasında çarşı-pazardan bir şey satın aldığını görse, onun bu rüyası rızkının ve kazancının artacağına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında kendisini çarşı-pazarda dolaştığını gören kişinin bu rüyası onun yeni bir iş düşündüğüne işaret olarak yo­rumlanır. Çarşıda kendisini dükkanlar önünde satılmakta olan şeylere baktığını gören kişinin hayal ettiği ve bekledi­ği ümidinin gerçekleşeceğine işaretle yorumlanmıştır.
  • Rüyasında çarşının açık olduğunu görmek, bu rüya sahibinin iyi bir alışveriş yapacağına, yaptığı ticaretinde iyi bir kazanç elde edeceğine, iyi bir hayat (yaşam) tarzı elde ede­ceğine işaret olarak yorumlanır.
  • Bazı yorumculara göre, rüyada çarşı görmek, dünyalığa işarettir. Buna göre rüyasında kişinin, büyük ve geniş bir çarşı görmesi onun (rüya sahibinin) malının çokluğuna (zenginliğine) ve bolluk içinde iyi bir geçime sahip olduğu­na veya olacağına işaret olarak yorumlanır.
  • Çarşı-pazar rüyasını artışa, bolluğa yorumlayan tabircilere göre, rüyada çarşı-pazar görmek, menfaate ve rızık (ka­zanç) elde etmeye, hastalıklardan kurtulmaya işaret eder.
  • Bir kimse rüyasında kitapçılar çarşısını görmüş olsa, bu rü­ya, rüyayı görenin hidayet ve tövbeye geleceğine işaret eder, şer (kötülük) ile mücadele edeceğine işarettir.
  • Bir kimse rüyasında eczacılar çarşısını görmüş olsa, bu rü­ya sevinçli ve müjdeli haberler alacağına veya evliliğe ve­ya evladı olacağına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyada helvacılar ve şekerciler çarşısını görmek, iman ve İslama işarettir.

Rüyada görülen çarşı ve pazar, mescide işâret eder.

Bazen rüyada çarşı görmek, dünya ile tabir olunur. Çarşıda iyi ve kötü görülecek her şey, rüya sahibinin dünyasına nispet edilir.

Bazen de rüyada görülen çarşı, dünyalık bir şeye işâret eder. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görmek, rüyayı görenin halinin geniş ve malının çok olacağına işârettir.

Yine rüyada görülen çarşı ve pazar, bir topluluğun kazanarak kâr edeceği ve diğer bir topluluğun da elindekini kaybedeceği bir sa­vaşa işârettir.

Rüyada çarşılar, pazarlar ve dükkânlar gör­mek, fayda ve rızıklara, giyilecek elbiselere ve hastalıklardan şifâ bulmaya işâret eder.

Bazen de rüyada görülen çarşılar, yalan ve günaha; üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul olduğunu görmek, Allah (c.c.)yolunda cihada işâret eder.

Bazen rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul olduğunu görmek, güzel ve sâlih ame­le işâret eder.

Rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranı­lanın bulunduğu bir halde görmek, eldeki inalı satmaya ve çok büyük kazanca işâret eder.

Bir kimsenin rüyada çarşıya bir şey getirip satmak istediği halde satamadığını görmesi, hayra ve alçaklık husûlüne işârettir.

Rüyada alışveriş yaparken bir şey çaldığını görmek, rüya sahibi eğer savaşçı ise hainlik yapacağına ve ganîmet malından bir şeyler çalacağına işâret eder.

Rüyada çarşı halkının uykuda olduklarını; yahut dükkan ve hanların kapanmış olduklarını ya da örümceklerin dükkanlar veya satılan eş­yalar üzerinde yuva yapmış olduklarını gör­mek, o çarşıda alış verişin durmasına işârettir.

Rüyada çarşı ve pazarda sesini yükselterek Allah Teâlâ’yı (c.c.) zikrettiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye işârettir.

Rüyada çarşı ve sokaklarda halk bulunma­dığını veya çarşı halkının ölmüş olduklarını görmek, alış verişin durmasına veya zulmün meydana gelmesineyahut afet ve bela erişerek malların telef ve helâk olmasına yahut piyasa­nın pahalı olmasına işârettir.

Rüyada bir kimsenin çarşıya geldiğini, her tarafın boş olduğunu ve hiçbir şeyin satılmadı­ğını görmesi, ibadetin eksik ve noksanlığına, dinî emirlerde gevşekliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında tanımadığı bir çarşı­da bir eşyasını kaybetmiş veya orada bir fayda görmüş yahut zarar etmiş olduğunu görmesi, eğer rüya sahibi uyanıkken cihat ve savaşta ise o kimsenin savaştan kaçarak şehitlik mertebesi­ne nâil olmaktan mahrum olmasına; eğer Hacc’da ise haccını tamamen yerine getireme­mesine, eğer talebe ise talebeliği terk edeceği­ne; yahut ilmi, Allah’ın (c.c.) rızasının dışında bir gaye için öğrenmesine işârettir. Eğer bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise, o kimse­nin cuma namazını terk edeceğine işârettir.

Rüyada bilinen bir çarşının halkı ile dolu oldu­ğunu, yahut yangın olduğunu veya saf ve berrak bir suyun yolun ortasında aktığını veya o çarşının etrafının saman ile doldurulmuş olduğunu ya da içinde güzel bir rüzgârın estiğini görmek, rüya sahibinin ailesinin geçiminin yerinde olduğuna ve onların kazanç sağlamalarına işârettir.

Rüyada aşçılar çarşısını görmek, hastalık­tan şifâ bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine işârettir.

Rüyada balık pazarını görmek, rızka ve helalden olarak birbiri arkasınca meydana ge­lecek fayda, menfaat ve habere; akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden ha­ber vermeye işârettir.

Rüyada bakırcılar çarşısını görmek, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekâr için evlenmeye, evlât sebebiyle ferahlık ve sevince işârettir

Rüyada buğday çarşısını görmek, ucuzluk ve bolluğa, korkudan emin olmaya işârettir.

Rüyada çadırcılar çarşısını görmek, yolcu­luğa; bazen de ölüler için kefen satılan çarşıya işârettir.

Rüyada demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya işârettir. Bazen de bu rüya rızık ve menfaate işârettir.

Rüyada ekin biçicilerin çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara işârettir.

Rüyada halıcılar çarşısını görmek, deniz yolculuğuna işâret eder.

Rüyada hasırcılar çarşısını görmek, meyda­na gelen hastalığa işârettir.

Rüyada ilaç için bitki kökü satılan çarşıyı görmek, malı muhafaza etmeye ve sırları gizli tutmaya işârettir.

Rüyada ipekçiler çarşısını görmek, izzet, mal ve sâlih amele işârettir.

Rüyada kasapçılar çarşısını görmek, savaş meydanına işârettir.

Rüyada keresteciler çarşısını görmek, ni­fak, tefrika ve bir araya gelmeye işârettir.

Rüyada kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, hanım veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işini gizli tutmaya; bazen de huzur ve sürûra ve bol kazanca işâret eder.

Rüyada kuyumcular çarşısını görmek, fe­rahlık ve zînetlere, hanım ve evlatlara ve men­faate işâret eder.

Rüyada meyveciler çarşısını görmek, sâlih bir amele, ilim ve evlâda işârettir.

Rüyada mumcular çarşısını görmek, günâhkârlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan­lar için de hidayete işâret eder.

Rüyada mücevherat çarşısını görmek, Al­lah Teâlâ’yı devamlı zikretmeye ve ilim tahsili­ne işâret eder.

Rüyada görülen pamuk çarşısı, eldeki ma­lın artmasına, rızka ve bâtıldan hakkın meyda­na gelmesine işârettir.

Rüyada görülen sandıkçılar çarşısı, hafıza ve anlayışa işârettir.

Rüyada saraçlar çarşısını görmek, kara yolculuğuna işârettir.

Rüyada sarraflar çarşısını görmek, nesir ve şiir sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakir­likten sonra zenginliğe işârettir.

Rüyada sebze çarşısını görmek, çoluk ço­cuğunun nafakasını kısaltmaya ve geçimin darlığına işârettir. Bazen de bu rüya güç şeyi kolaylaştırmaya işârettir.

Rüyada silahçılar çarşısını görmek, savaş ve münâkaşaya ve düşmana galip gelmeye işârettir.

Rüyada şişeciler çarşısını görmek, riya, nifak ve koğuculuk etmeye işârettir.

Rüyada tohum çarşısını görmek, nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara işârettir.

Rüyada yüncüler çarşısını görmek, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala işârettir.

Rüyada yün kırkıcıların çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara işârettir.

Rüyada zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek, arzu ve şehvetlerin harekete gelmesi­ne ve hastalıktan şifâ bulmaya işârettir.

Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide yorumlanır.

Bazı yorumcular rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı, yorumcular, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ıstırap, keder, eziyet, münakaşa ve kötülüğe tahrik etmek gibi şeylere yorumlanır, dediler. Ancak, daima çarşı ve pazarda kazanmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu ve onların meşguliyetlerine görmesi hayra yorumlanır.

Bazen da çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına yorumlanır. Her çarşı ve pazar için kendisine mahsus bir yorumu vardır.

Esir pazarını görmek izzet ve şöhrete veya garip haberleri bilmeye yorumlanır. Bazen da esir pazarı hayvan pazarına yorumlanır.

Meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince yorumlanır.