Etiket arşivi: rüyada burun görmek ne manaya gelir

Rüyada Burun Görmek

Burun koku alan bir organ ve rahat yeridir. Çünkü insan vücuduna hava ve güzel kokunun geçişi onun sayesindedir. Bundan dolayı burnun güzelliği ve kokuyu kolayca alması rahat etmeye delâlet eder. Rüyada burun görmek, mal, evlât, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların zinetlendiği ve iftihar ettiği şeyler üzerine delâlet eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, tabiatı miktarınca perişan ve kahrolunacağına ve birisine buğz etmesine delâlet eder. Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarının yüksek hatır sahibi olmasıyla yorumlanır.

Bir kimse rüyada burnunun güzel olduğunu görse, kendisi hakkında güzel şeyler söylenildiğine ve rüyayı gören kimsenin de gayet güzel huyları olduğuna delalet eder. Bazen burun görmek, ahmaklık ve kibirli olmaya delalet eder.

Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören kimse ölür. Rüyada iki tane burnu olduğunu görenin iki çocuğu olur veya eşiyle arasında anlaşmazlık çıkar.

Rüyada burun görmek, uzun ömre, hayra ve sevin­ce yorumlanır. Burnunuzu çok güzelleşmiş görmek, size kin besle­yen bir kimsenin haince hazırlamış bir tuzağına düşeceğinize, burnunuzun aktığını görmek, büyük bir zattan fayda ve menfaat göre­ceğinize, burnunuza bir şey kaçtığını görmek, maddi bir zarara uğ­rayarak erkek vasıtasıyla işlerinizi yoluna koyacağınıza işarettir. Burnunuzun ağrıdığını görmek, kötü bir harekette bulunarak yakınlarınızın sevgilerini kaybedeceğinize işarettir. Rüyayı gören hamile ise kendisinin veya çocu­ğunun ölümüne, burnunuza halka taktığınızı görmek, eğer hasta ise­niz hastalığınızın fazlalaşacağına yorumlanır.

Rüyada burun görmek değişik bir şekilde tabir olunur. Genellikle, çok mal, evlat, baba, kardeş, soy, asalet ve fazilet gibi özelliklere işaret tabir olunur.

Burnundan bir şey çıktığını, görmek, hayırlı bir evladı ola­cağına veya olduğuna işarettir.r.

Rüyasında burnuna bir halka geçirildiğini görmek, bu onun ölümüne (öleceğine) işarettir.

Ünlü rüya yorumcularına göre rüyada burun görmek, aşağıdaki örneklere göre tabir edilip yorumlanır:

Danyel (A.S.)’in yorumu:

Rüyada burun görmek, yüksek mertebe, murada ermek ve uzun ömür ile tabir edilip yo­rumlanır. Burunda görülen hal ve durumlar bu işaretlere göre yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında burnundan sümük aktığı­nı görmek, rüya sahibinin, büyük bir zattan hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada burnunda kötü bir şeyin çıktığını görmesi, o kimsenin mesleğinin işe yaramaz hale gelmesine işâret eder.

Rüyasında burnunun kirinin arttığını görmek, iyi değildir. Burnunu temizlediğini görmek ise, iyiye yorumlanır.

Rüyada burnun büyüdüğünü görmek, herkes için iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyayı gören kişinin, malının artacağı­na ve mertebesinin artacağına, fakir ise, zenginleşeceğine işarettir. Burnun küçüldüğünü görmek, bunun tersiyle yo­rumlanır. Yani, fakirleşir, itibarını kaybeder, mertebesi dü­şer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında burnunun büyüdüğünü ve sonra da küçüldüğü­nü ve sonra dağıldığını görmek, iyi değildir. Rüyayı gören kişinin fakirliğe, yoksulluğa düşeceğine işarettir. Hakarete maruz kalır. Eğer hanımı hamile ise, çocuğu düşer (düşük yapar) şeklinde yorumlanır.

İbn-i Şirin’ in yorumu

Rüyasında burnunun düştüğünü görmek, iyi değildir. Rüya­yı gören kişinin, bir kız çocuğu olacağına ve ileride bu kızı yüzünden namusunun lekeleneceğine işarettir şeklinde yorumla

Cabirir Mağribi’nin yorumu:

Rüyasında kendisini burunsuz olarak görmek, rüya sahibinin akrabalarından birinin vefat edeceğine (öleceğine) işarettir. Diğer bir yoruma göre rüya sahibi kişinin, akrabalarına karşı ilgisiz kalacağına ve onlarla ilgisini keseceğine işarettir.

Rüyasında iki tane burnu varmış olduğunu gören kişinin ai­le fertleri arasında bir rekabet, birbirleriyle yarış halinde olduğunun ortaya çıkacağına işarettir.

Kişi rüyasında burnunu elinin içinde olduğunu görse, rüya sahibi, kovaladığı ve elde etmek için peşinde olduğu bir işi elde edeceğine, çaba ve gayret sarf  ettiği arzusuna ereceği­ne işaret eder şeklinde yorumlanır.

El Eşas’ın yorumu:

Rüyada burnun büyüdüğünü görmek, görenin mevki ve makamının yükselmesine, izzet ve şerefinin artmasına ve malının çoğalmasına işarettir demiştir.

Bazı yorumculara göre, rüyada burun görmek, akrabaya işaretle yorumlanır.

Rüyasında burnunun kanadığını ve bu kanın elbisesine bu­laştığını görmek, rüya sahibi kişinin eline haram bir mal geçeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Kişi rüyasında burnunu siyah veya küçük ya da küçülmüş görmesi, bu onun durumunun bozulup perişan olacağına ve birisine bugz edeceğine işarettir.

Kişinin rüyasında burnunun altından veya demirdenmiş ol­duğunu görmesi, işlemiş olduğu bir günahı sebebiyle ken­disine bir musibet ve bela geleceğine işarettir.

Rüyada burun görmek, mal, evlat, anne, baba kardeş, koca, arkadaş, akraba gibi iftihar edilecek şeyler üzerine işâret eder.

Bazen rüyada burun görmek, kendisinde ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğra­yan yerlere işâret eder.

Bazen de rüyada burun görmek, ahmaklık ve kibre ve kötü sözlere işâret eder.

Bazı kere de rüyada burun görmek, rüya sahibine gelecek habere işâret eder.

Yine rüyada burun görmek, kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri bilen bir casu­sun gelmesine işâret eder.

Bazen rüyada burun görmek, makam, murat ve ömre işâret eder.

Tüccarlık yapan birisinin rüyada burnunun altın veya gümüşden olduğunu görmesi, o kimsenin hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında burnunun kısaldığı­nı, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görme­si, o kimsenin ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında burnuna halka ge­çirildiğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki tane burnunun ol­duğunu görmesi, o kimsenin iki tane çocuğu­nun olmasına; yahut iki kişinin şahitliklerini temize çıkarmasına ya da ev halkı ile araların­da muhalefet ve anlaşmazlık zuhur etmesine işâret eder.r.

Rüyada burnunda bir delik olup onunla aşağıya çekildiğini görmek, insanın tevazuuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada burnunun olmadığını görmesi, o kimsenin merhamet ve şefkati ol­madığına  veya merhamet ve şefkat eksikliğine işâret eder.

Bir kimsenin kötü bir şeyin burnuna kaçtı­ğını görmesi, o kimsenin kızgınlığının gitmesi­ne işâret eder.

Rüyada burnundan bir kuş veya hayvan çıktığını görmek, sahip olduğu hayvanın do­ğuracağına işâret eder.

Rüyada burnundan konuştuğunu görmek, nîmet ve devletin elden gideceğine işâret eder.

Burnunun Kesildiğini Görmek

Burnunu­zun tamamıyla kesilmiş olduğunu görmek, işlerinizin hep ters gideceğine, bazen de ölüme işarte eder.

Kişinin rüyasında burnunun kesildiğini görmesi, hasta ise öleceğine, hasta değilse durumunda değişiklikler meyda­na geleceğine ve malını kaybedeceğine, zarar ve ziyana uğrayacağına işarettir.

Hamile kadının rüyada burnunun ucunun kesilmiş olduğunu görmesi, ya kendinin ya da çocuğunun ölebileceğine işâret eder. Rüyada burnunun kesildiğini gören hasta ise ölür. Hasta değilse, elinde bulunan malı elinden çıkar. Bir kimse burnunun olmadığını görse; bu o kimsenin merhametsiz olduğuna işaret eder.

Bir kimse rüyada burnunun ucunu kesilmiş görse; o kişinin halk arasında rezil olacağı bir şey yaşayacağına işaret eder. Burnunun kesik olduğunu gören hamile bir kadınsa ya çocuğu ya da kendisi ölür.

Güzel Koku Kokladığını Görmek

Bir kimsenin rüyasında güzel koku kokladı­ğını görmesi, o kimsenin mevki ve itibarının yüksek olacağına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyasında güzel koku kokladığını görmesi, o kimsenin sevinç ve ra­hatlığa kavuşmasına işâret eder.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında güzel koku kokladığını görmesi, o kimsenin bir çocuğu olmasına işâret eder.