Etiket arşivi: rüyada bacaklarının güçlü kuvvetli ve kalınlaşmış olduğunu görmek

Rüyada Bacak Görmek

Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrünü ve ge-çimini temsil ederler.

Rüyada baldırının demirden olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olur. Bacaklarının camdan olduğunu gören kimsenin eceli yaklaşır. Rüyada bacaklarının birini çekip, diğerini uzattığını ve bacaklarını birbirine dolaştırdığını gören kimsenin, eceli yaklaşır veya korkunç bir işe düşer. Ya da o şahıs yalancı olur.

Bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tamsa, o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir.

Rüyada bacağının açıldığını gören kadın, mütedeyyine, bulunduğu durumdan daha âlâsına ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşur. Rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır. Ve hapishanede ölür.

Bacak insanın mal ve geçimidir. Bundan dolayı bacağının demirden olduğunu gören kimse uzun ömürlü ve zengin olur.

Bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimse, geçimi hususunda zayıf ve tembel olur.

Rüyada bacağında noksanlık gören şahsın, güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. Bazen da bu noksanlık o şahsın ömründe olur.

Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yarısı gider. İki bacağının da kırıldığını gören kimsenin bütün malı gider.

Bir şahsın rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceği şeyin iyiliğine yorumlanır.

Rüyada bacak görmek, aile içinde önemsiz sıkıntı­ya, kız bacağı görmek, sevişmeye, ama sonucunun kötü olacağına işarettir.

Rüyada bacak görmek, mal, maişet (yaşamda kolaylık), meslek, kuvvet ve kadın gibi şeylere işaret eder.

Rüyasında bacağının madenden yapılmış olduğunu gör­mek, işinin devamlı olacağına ve kuvvetli, güçlü bir du­rumda olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bacağının birbirine dolaşmış, birleşmiş olduğu­nu görmek, bir felaketle mahvolacağına veya ölümüne işarettir.

Rüyasında bacaklarını eğri büğrü görmek, başladığı işte sebat ve devamlılık göstermeyeceğine, böylece büyük zarar göreceğine veya gayr-i meşru’ ilişkiye zina suçu işleyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bacağında yara bere olduğunu görmek, maişe­tinde geçiminde zorluk çeker, çoluk çocuğunun geçimini, rızkını kazanırken sıkıntıya düşer veya malını kaybeder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bacaklarını güçlü kuvvetli ve kalınlaşmış oldu­ğunu görmek, işlerinde başarılı olacağına, güç ve kuvvet sahibi olduğuna işarettir.

Rüyada görülen bacak, insanın malıdır, geçimidir. Bu sebepten yorumlar bunlara işaretten tabir olunur.

Rüyasında bacağının demirdenmiş olduğunu görmek, uzun ömürlü olacağına ve malından da bela kazadan selamette olacağına işarettir.

Bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimse, geçimi ve rız­kını kazanma hususunda güçsüz ve çaresiz kalır ve tem­bellik gelir ve bıkkınlık içine girerek sıkıntı çeker şeklinde yorumlanır.

Rüyasında iki bacağının da kırıldığını gören kişinin, bütün malının zayi olacağına, tüm malını kaybedeceğine işaret­tir. Bazı yoruma göre ise, bu rüyası o kişinin öleceğine işa­rettir şeklinde yorumlanır. Eğer bu rüyayı gördüğünde hayra işaret eden bir şeyler de görmüş olursa, o zaman bu zararlardan kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bacaklarının güzel ve etlice olduğunu gören ki­şi, hediye olarak birisine göndereceği veya bir başka kişi­nin kendisine (rüyayı görene) göndereceği bir şeyin hayır ve iyiliğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında tek bacağı üzerinde yürüdüğünü gören kişinin, malının yarısı zayi olur, malının yarısını kaybeder şeklin­de yorumlanır.

Bir kadının rüyasında bacaklarında sık ve kaim kılların çık­tığını görmesi, o kadının perişan bir duruma düşeceğine, kocası veya malı hakkında o kadına bir tuzak kurulduğu­na veya kurulacağına işaret eder. Bazı yoruma göre ise, bu rüya, bazı gizli yapılan hareketlerin ortaya çıkacağına ve yapılan sapıklıktan ve yanlışlıktan sonra doğruluğa kavu­şacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında iki bacağının bir biri içine dürüldüğünü görmek, bir bela ve musibetin geleceğine, bir korkuya düşüleceği­ne işaretle yorumlanır.

Bir kadın, rüyasında bacağının açıldığını görse, bu rüyası onun bulunduğu bir durumdan daha iyi bir duruma ve elinde bulunan bir şeyden daha hayırlı ve daha menfaatli bir şeye kavuşur şeklinde yorumlanır.Rüyasında bacaklarının açılmış olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, namazlarını terk edeceğine ve saygınlığını (iti­barını) kaybedeceğine ve aşağılanacağına işaret eder.

Rüyasında bir kadının bacağını gören kişi, o kadın da tanı­dığı bir kadın çıktığını görse, bu rüyası onun evleneceğine işarettir. Ya o rüya da gördüğü kadınla evlenir ya da başka bir kadınla evlenir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bacağının demirden olduğunu gören kişinin öm­rü uzun olur veya ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüya da bacak görmek, hafif (küçük bir) aile sıkıntısı mey­dana geleceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında bacaklarının çok tüylü (kıllı) olduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin çokça borçlanacağına işaret eder.

Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrüne ve geçimine işâret ederler.

Bazen rüyada görülen bacaklar, mala, mesleğe ve kuvvete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir kadının bacağını görmesi, o kimsenin gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenmesine işârettir.

Bir kadının rüyada bacağının açıldığını görmesi, o kadının bulunduğu durumdan da­ha iyi bir duruma ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşmasına işâret eder.

Rüyada bacak ve baldırının demirden ol­duğunu görmek, uzun ömre işâret eder.

Rüyada bacak ve baldırının camdan olduğu­nu görmek, ecelin yakın olduğuna işâret eder.

Rüyada bacaklarının ağaçtan olduğunu görmek, geçim hususunda zayıflık ve tembel­liğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını görmesi, o kimsenin çokça borç­lanmasına işâret eder.

Rüyada bacağının eğri olduğunu görmek, rüya sahibinin zina etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bacağında noksanlık görmesi, o kimsenin güvendiği malında mey­dana gelecek noksanlığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmesi, o kimsenin malınınyarı- sının gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki bacağının da kırıl­dığını görmesi, o kimsenin bütün malının gi­deceğine işâret eder

Bazen de bir kimsenin rüyada iki bacağının da kırıldığını görmesi, o kimsenin ölebileceği­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o kimsenin hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceği şeyin iyiliğine işâret eder.

Bir kadının rüyada bacakları üzerinde sık ve kalın kıllar görmesi, o kadının perişan ola­cağına; kocası veya mülkü hakkında, kendisine yapılacak hileye işâret eder.

Bazen de bir kadının rüyada bacakları üze­rinde sık ve kalın kıllar görmesi, sırların açığa çıkmasına ve kötü düşüncelerden sonra hida­yete kavuşmasına işâret eder.

Rüyada bacakların açılması, rüya sahibinin namazını terk etmesine ve azizken zelil olma­ya işâret eder.