Etiket arşivi: rüyada ateşte tencere kaynatmak

Rüyada Ateş Görmek

Rüyada kor halinde ateş görmek acele işe delalet eder. İnsanın ateşten faydalandığını görmesi zahmet çekmeden bolluğa kavuşacağı anlamına gelir. Bazen de ateş, ilim talep etmeye delalet eder.

Rüyada ateşte bir şey pişirdiğini görmek, güzel soh­betlere, iyi haberlere işarettir. Kendini ateş olan yerde görmek, amirlerinden zarar görmeye, ateş ve duman görmek, hediye alma­ya, evini yanarken görmek, musibete uğramaya ve haram mal bul­maya, ateşle bir yerini yakmak, malının zekatını vermeye, kendi­sini ateşte bulmak, büyük bir yerden tedbirle karşılanmaya. Ateş yiyen, yetim malı yemiştir. Bir yer den ateş çıktığını görmek güç­lüğe uğramaya, ateşe bakmak bir haberden kederlenmeye, ateş sön­dürmek iyi haberdir. Boş tencere altında ateş görmek, yakınlarınız­dan arkadaşlarınızdan zarar görmeye, bir yere ateş düştüğünü ve bu ateşin ses çıkardığını görmek, orada bir savaş çıkacağına ya da bulaşıcı hastalık çıkacağına işarettir Ateşin gökten indiğini gör­mek, orada bir felaketin vuku bulacağına, ateşte et pişirdiğini gör­mek, görenin aleyhine dedikodu yapılacağına, ateşte tencere kay­natmak, beklenen işin olmayacağına işarettir. Evden ateş çıktığını görmek, görenin kuvvet bulacağına ve işinde başarılı olacağına, dağ başmda ateş yakmak, uzak bir yerde bulunuyorsa vatanına döneceğine işarettir. Ocakta, sobada ateş görmek, gören evli ise eşi­nin hamile kalacağına, başından ateş çıktığını görmek, tehlikeli bir hastalığa tutulacağına işarettir. Bir ateşin söndüğünü görmek, o ev­deki büyüklerden birinin ölümüne, eğer ateş şehir dahilinde ise o şehirde büyük bir zatın öleceğine işarettir, Ateş evde söner ve rüz­garla tekrar yanarsa,o evde hırsızlık olacağına ateşin yağmurla ve­ya suyla söndüğünü görmek, fakirliğe, zarurete, işinde mahrum ol­maya işarettir. Meşale veya şamdan görmek bunları yakan bir ka­dın ise hamile kalıp kolaylıkla doğum yapacağına ve bu çocuğun uğur getireceğine yorumlanır.

Ateşle ilgili rüyalar değişik şekilde yorulur. Şöyle ki, ateş görmek, müjdeli haber, korku, harp, azap, hapis, zarara uğ­ramak, günah ve bereket gibi, çeşitli yorumlara ayrılıyor.

Rüyasında kış gününde ateşte ısındığını gören kimsenin bu rüyası cennete gireceğine işaretle yorumlanır. Bu rüya iyi ve hayırla yorumlanır.

Rüyasında ateşe girdiğini ve orada azap edildiğini gören kim­se, malından zarar edeceğine veya cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işlemiş veya işleyeceğine işarettir.

Rüyasında insanların alevli bir ateş başında toplandığını gö­ren kimse, o kimselerin bolluğa ve bereketli bir duruma kavuşacaklarına işaretle yorumlanır.

Kış mevsiminde ateş görmek iyidir. Menfaat göreceğinize ve faydalar elde edeceğinize işarettir.

Yol üstünde ateş yaktığını görmek, bütün insanlara faydalı ve yararlı olmaya işarettir.

Ünlü yorumculara göre, bir kimsenin rüyasında gördüğü ateş değişik durumlara işaret olarak değişik çeşitlerde yo­rumlamışlardır.

Cafer-ı Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada ateş görmek, fitne, fesat, idarecinin zulmü, pişmanlık, kötü söz, tedbirsizlik, azap ceza, maksadına ulaşamamak, ilim, hikmet, hidayet, rızık, haram mal, korku, endişe, bela, hükmün infazı, hayır, men­faat, rahat geçim, yüksek mertebe, şevket, kudret ve emni­yet, öğüt gibi hadiselere işaret olarak yorum getirilmiştir.

Rüyasında kendi evinde yangın çıktığını görmek, dargın ol­duğu kişiyle barışacağına ve onunla aralarındaki sevginin sonsuzlaşacağına, nimete ereceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında ışığından faydalanmak için ateş yaktığını gör­mek, ilim tahsil edeceğine ve tahsil ettiği ilimden insanla­rın istifade edip yararlanacaklarına işarettir. Eğer yaktığı ateş ışık verecek kadar yanıp da parlamaz ve ışık görevi yapmazsa, o kişinin ilminden istifade edilmez, yararlanı­lamaz şeklinde yorumlanır.

Rüyasında hiç görülmemiş bir büyüklükte bir ateşe atıldığını gören kişi, korktuğu ve çekindiği şeyin şerrinden kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendi ocağındaki ateşin söndüğünü görmek, fa­kir ve yoksul düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında yanındaki ateşin bir parçasını yatağının üstünde söndürdüğünü görmek, iyiye yorumlanır. Rüyayı gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bularak iyileşir, eğer bir sıkın­tısı varsa, bütün sıkıntılarından kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında tencerenin altında yanmakta olan ateşinin söndü­ğünü görmek de hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi de, eğer hastalığı varsa iyileşir, bir sıkıntısı varsa, ondan kurtulur şeklinde tabir olunmuştur.

Bazı yorumculara göre ise, ateş kıvılcımlarının yayılıp saçıl­ması, hükümet tarafından yapılan zulüm ve haksızlığa işa­rettir. Bu kıvılcımlardan üstü başı yanan kişilerin olduğu­nu görmek, onların devletten zarar göreceklerine işarettir.

Rüyasında ateş bulduğunu gören kişi, kendisine vaat edi­len şeye kavuşacağına işarettir.

Bir kadın rüyasında ateş yaktığını ve bu ateşin alevler ver­diğini görmesi, rüya sahibi kadının bir erkek çocuk dünya­ya getireceğine işarettir.

İsmail Eşas’ın Yorumu:

Rüyada gökten yağmur gibi ateş yağdığını görmek, çıkacak büyük savaşa, yaygın hastalığa ve ortaya çıkacak kıtlık fitne ve belalarına işarettir. Bu fitne ve bela devlet başkanları yüzünden çıkacağına da işarettir.

Ebu Said’il Vaiz’in Yorumu:

Rüyada yakıcı ve ışıksız bir ateş, fakat alevli bir ateş görmek, bela ve musibete işarettir.

Şunu bilmek gerekir ki, rüyada görülen ateş iki şekilde yo­rumlanmıştır. Birisi, zararlı olan, her yere zarar veren bir ateş İkincisi ise zararsız olan ateştir. Rüyada yakıcılığı olan fakat ışığı olmayan, ışık vermeyen bir ateş görmek zarara işarettir. Çünkü böyle bir ateş, hüzün ve kedere hastalık ve vebaya işarettir. Bilhassa (özellikle) ışık vermediği halde alevli olan bir ateş görmek bela ve musibetle yorumlanır.

Rüyada bir mahalde evlerde yangın çıkıp o yerde bütün evle­rin yandığını görmek, orada savaş gibi bir kargaşanın çıka­cağına, arbede çıkacağına ve halkın mallarının mahvolup yok olacağına, bütün mallarının elden gideceğine işarettir.

Zararsız ateş, fayda ve yararlanma işaretidir.

Rüyada etrafına ışık saçan aydınlık veren alevli bir ateş görmek, hayra ve iyiye yorumlanır. Bu rüya selamete ve emniyete, hayır ve menfaate işarettir. Korkusu olan biri için böyle bir rüya, korkusundan kurtularak selamete ve güvene ereceğine, hayır ve menfaate kavuşacağına işaret­tir. Rüyayı gören, devlet büyüklerinden sevgi ve iltifat gö­receğine, kısmetinin açılacağına işaretle yorumlanır. ,

Rüyasında karanlık bir gecede alevleri ışık saçan, etrafına aydınlık veren bir ateş gören kimse, güç ve kuvvete erer, meşhur olur, üne kavuşur ve sevinçli olarak feraha erer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında evinde ateş yandığını, fakat hiç duman çıkmadığı­nı gören kimse, hac yolculuğuna çıkar, hacca gider şeklin­de yorumlanır.

Danyal (A.S)’ın Yorumu:

Rüyasında dumansız bir ateş gö­ren kişi, büyük insanlara yakın olmak şerefine erer, işle­rinde kısmeti açılır, işleri yoluna girer, işlerinde zorluk ve güçlük varsa, kolaylaşır şeklinde yorumlanır.

Rüyasında elinde yanmakta olan bir ateş görmek, hükümet tarafından bir hayır ve menfaat elde edeceğine işaret ola­rak yorumlanır. Buraya kadar olan yorumlar Danyel (A.S.)’ın yorumlarıdır.

Kirmani’nin Yorumu:

Rüyasında halktan olan insanların üzerine ateş attığını görmek, fitne, fesat ve karışıklığa sebep olunacağına işarettir.

Rüyasında evinde yangın çıkmış olup ateşlerin yükseldi­ğini gören kişinin malı hükümet veya zalim biri tarafın­dan elinden alınacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu:

Rüyasında bir dağ başında ateş yakmış olduğunu gören kimse, Cenab-ı Allah’ a manevi yönden yaklaşacağına manen derecesinin yüksele­ceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisine ateşin dokunduğunu ve bu ateşin kendi­sini yaktığını gören kimse, kendisine başkaları tarafından vaat edilen, söz verilen şeye kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir ateş koru, ateş közü görmek çabuk ele geçe­cek, ve acele gelecek olan rızka işaret eder. Rüyasında ateşten faydalandığını ve ondan çok menfaat elde ettiğini gören kişi zahmet ve meşakkat çekmeden kolayca bir rız­ka, geçim parasına kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada çatır çatır ses çıkararak, yanan ağaçların alev kıvıl­cımlarının yükseldiği bir ateşi görmek, bir alimin ölümüne ve bu alimin ölümüyle o yerde çıkacak kargaşaya işarettir.

Rüyasında karanlık bir gecede halka göstermek için bir ateş yaktığını gören kimse, hidayete sebep olacak doğru bir ilim elde eder ve halk onun ilmiyle hidayete erer ve erece­ğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada gündüzün ateş görmek, iyi değildir. Gündüzün ateş görmek, harp ve ihtilallere, fitne ve kargaşaya işarettir.

Rüyada ateş görmek, bazen müjde ve be­rekete işâret eder.

Bazen de rüyada ateş görmek, savaş, kor­ku, hapis, zarar ve günaha işâret eder.

Bazı kere de rüyada ateş görmek, acele olan rızka işâret eder.

Yine rüyada ateş görmek, ilim talep etme­ye ve ilmi arzulamaya işâret eder.

Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek, bol rızıkla mükâfatlandırmaya işâret eder.

Rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek, devlet tarafından veya yüksek makam sahibi birisinin eliyle gelecek rızka ve mala işâret eder.

Rüyada ateş yediğini görmek, yetim malını yediğine işâret eder.

Rüyada ateşte bir şey pişirdiğini görmek, iyi haber işiteceğine işârettir.

Yine ateşle bir şey pişirdiğini görmek, gü­zel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi havadislere işâret eder.

Ateşte içerisinde yemek olan bir tencere kaynatmak, beklenen işin olmayacağına ve ev işlerine bakan bir kimse tarafından gelecek menfaatten uzak kalacağına işâret eder.

Karanlıkta bir kimseye yol göstermek için ateş yaktığını görmek, ilim ve irfanca ilerleme­ye ve fazilete işâret eder.

Rüyada karanlıkta ışık saçmak amacyla ateş yakmak, insanları bir konuda uyarmaya işârettir.

Rüyada kendisini ateş mahallinde görmek, vali ve âmirlerden ziyan görmeye ve onlardan korkmaya işârettir.

Rüyada çok ateş ve tütün görmek, ilim öğrenmeye ve eline hediye geçmesine işârettir.

Rüyada evini ateş tutmuş görmek, kendisi­ne bir musibet geleceğine ve haram mal bula­cağına işârettir.

Rüyada ateşle bir yerini yaktığını görmek, malının zekâtını vermemek dolayısıyla âhirette azap edileceğine işârettir.

Rüyada ateşe girip, hiçbir şey olmadan çıktığını görmek, feyiz ve Allah (c.c.) tarafın­dan mağfirete işâret eder.

Rüyada kendisini ateş içinde görmek, hü­kümdar veya onun adamından bir keder ve elem geleceğine işârettir.

Rüyada bir yerden ateş çıktığını görmek, oraya bir âfet isabet edeceğine delâlet eder.

Rüyada gündüz görülen ateş, harp ve fitneye; gece görülen ateş ise ünsiyete işârettir.

Rüyada kış günü ateşle ısındığını görmek, o kişinin cennete gideceğine işârettir.

Yine rüyada kış mevsiminde ateşte ısındı­ğını görmek, zenginliğe işâret eder.

Dağ başında yakılan ateş, Allah’a (c.c.) yakın olmaya, ihtiyaçların giderilmesine, yol­cunun eve dönmesine yorumlanır.

Rüyada dumansız ateş görmek, devlet büyüklerine yakınlaşmaya işâret eder.

Rüyada evinin veya kapısının önünde du­mansız kor veya ateş görmesi, hacca gitmeye işârettir.

Rüyada evini ateşle yaktığını görmek, rüya sahibinin evinin harap olmasına işârettir.

Rüyada evine ateş düştüğünü görmek, ucuzluğa, nîmet ve bolluğa işâret eder.

Evli olan birinin rüyasında tandır ateşi gör­mesi, eşinin hamile kalmasına işâret eder.

Rüyada insanlara zararı olacak ateşi ço­ğaltmak, onlara düşmanlık etmeye işârettir.

Rüyada insanlara zararı olacak ateşi sön­dürmek, orada vaki olan fitneyi yatıştırmaya delâlet eder.

Rüyada görülen parlak ve yararlı ateş, se­vinç ve sürura işârettir.

Korku halinde bulunan kimse, faydalı ve parlak bir ateş görürse, o kimse için emniyet ve devlet adamına yaklaşmaya işârettir.

Rüyada ateş üzerinde et kızartmak, gıybet ve kedere işâret eder.

Bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse, savaşa işârettir.

Rüyada ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi, topluca işlenen çirkin davranışlara işâret eder.

Rüyada ateşe zorla sokulmak, hapse gir­meye işârettir.

Rüyada yazın ateşte ısınmak, korku ve sı­kıntıya; kışın ateşte ısınmak zenginliğe işârettir.

Rüyada ateşe girip ondan zarar görmek, günâh işlemeye işârettir.

Rüyada ateşin insana verdiği az zarar, biri­nin vaadini yerine getirmesine delâlet eder.

İnsanların çevresinde toplandığı ateş, be­reket, bolluk ve toplu sevince yorulur.

Rüyada evinden bir ateş çıktığını görmek, memuriyete, mesleğe, ticarete veya zanaatta kuvvet bulmaya ve yardıma işâret eder.

Rüyada ateşe girip ateşin azabını tattığını görmek, o kimse için bir fitneye düşebileceği­ne işâret eder.

Ağaçları yakan alev, değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere işâret eder.

Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak, Cennet’e girmeye işâret eder.