Etiket arşivi: bir genç rüyada camiye gittiğini ve cemaate katıldığını görmek

Rüyada Camii Görmek

Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin İslâm sembolü olmasından dolayı melik’e, helâl ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara yorumlanmıştır. Bülbül görmek, kendisiyle ülfet edilmeyen bir şehir camii, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lâzım olan herkese yorumlanır. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kurana askeri çok olduğu için denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delâlet eder.

Bazen de camii, helal rızka, dindar bir hanıma ve Kur’an okumaya işaret eder. Camiinin yanması ve onu rüzgârın uçurması rüya sahibinin kaybolmasına veya rüyayı gören kişinin malının-mülkünün değişeceği anlamına gelir. Camii görmek hayra işaret eder ve hayır getirir.

Rüyada camii veya mescit görmek, temiz bir ruh ve imana sahip olduğunuza, zengin olacağınıza işaret eder. Camii ve­ya mescitte namaz kılmak, makbul işler göreceğinize ve muradınızın gerçekleşeceğine işarettir.

Kişinin rüyasında cami veya mescit görmesi genellikle iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyada cami görmek, zenginli­ğine (mal ve mülke) ve dindarlığa (kişinin iyi bir Müslüman olduğuna) işaret eder demiştir yorumcular.

Rüyasında camide namaz kıldığını gören kimsenin her işi­nin düzeleceğine ve işlerinin yolunda gideceğine işarettir.

Bir genç rüyasında camiye gittiğini ve cemaate katıldığını görse, bu genç bekar ise temiz ve güzel bir kızla evlenece­ğine, eğer evli ise kendisinin güzel ve akıllı bir kızı olacağı­na işaret olarak yorumlanır.

Cabiril Mağribi’nin yorumu:

Bir kişi rüyasında cami (mescit) yaptırdığını görse, o kişi bekar ise dindar bir kimse ile evlenir veya evleneceğine işaret olarak yorumlamıştır.

Rüyasında cami veya mescit yap­tırdığını gören kişi salih bir amel işler, yüksek bir mevkii durumuna getirilir, eğer bekarsa güzel bir kimseyle evlenir, parasını din yolunda harcar veya hacca gider ya da sadaka-i cariye (halka faydalı bir bina) yapar şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında cami veya mescidin kapısından girip hemen sec­deye vardığını (secde için yere kapandığını) görmek, rüya sahibi kişinin Cenab-ı Allah’ın affına ereceğine ve mutlulu­ğa kavuşacağına işarettir.

Rüyasında cami veya mescitte hademelik (hizmetkarlık) yaptığını görmek, rüya sahibinin büyük ve faziletli bir za­ta hizmet edeceğine işarettir.

Bir kimse rüyasında cami veya mescitte, uygun olmayan bir şey görse, bu onun dinde eksikliğine ve musibete uğra­yacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada bakımlı ve sağlam bir cami görmek, halkın (insanların) etrafına (çevresine) toplandığı iyiliği ve doğruluğu yaymaya çalışan ve bunları insanlara öğretmeye gayret gösteren bir zatın sembolü olarak yorumlanır.

Rüyasında bir caminin yıkıldığını görmek, dindar ve alim bü­yük bir zatın vefatına (öleceğine) işarettir demiştir Nablusi.

Kişinin rüyasında caminin çatısında bir eksiklik görmek, rüyayı gören kimsenin amelindeki eksikliklere işarettir.

Rüyasında kendi evinin camiye dönüştürüldüğünü (cami yapıldığını) görmek, rüya sahibi kişinin büyük hayra ve şe­refe, itibara ereceğine ve Müslümanları hayra ve iyiliğe çağıracağına işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Şirin’ in yorumu

Kişi rüyasında bir bina yapımında kullandığı inşaat mal­zemeleri ile bir cami veya bir mescit yaptırdığını veya yaptırıyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun (rüya sahi­bi) için cennette bir köşk yapılacağına müjde ile yorumla­nmıştır.

Rüyasında bir cami veya mescit üzerine bir çatı yaptığını veya yaptırdığını görmek, rüya sahibinin yetimleri, zayıf­ları ve yoksulları gözetip koruduğuna işaret olarak yorum­lanmıştır.

Bir kimse rüyasında camide oturuyorlar olduğunu görse bu onun, dini yönden kuvvetleneceğine, dindar bir kişi olaca­ğına işarettir.

Kişinin rüyada cami görmesi, iyilik, hayır ve bereket ve nîmet ile tabir olunur.

Rüyada cami görmek, sultan ve onun ma­kamına, medrese hocalarına, âlimler ve fıkıh bilginlerine ve kadri yüce bir kadına işâret eder.

Bazen rüyada cami görmek, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder.

Rüyada camiye girdiğini görmek, din işle­rini hakkjyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara işâret eder.

Rüyada cami ve mescitlere girmek, günâhtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya girmek dinde bozukluğa işârettir.

Bir şehrin camisi, o şehir halkına delâlet eder.

Rüyada şehir camiini görmek; anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işâret eder.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur’ân’a, denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yı­kanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işâret eder. Şehir camii kale olarak da yorumlanır.

Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınla­rı ve onunla ilişkide olan kimselere ya da hü­küm vermede müracaat edilen dini kitaplara işâret eder.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını gör­mek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibade­ti için camide toplanan cemaate delâlet eder.

Bazen de camiinin sergileri, devletin ada­letine ve kendisine itaat eden âlimlere işârettir.

Camiinin lamba ve mumları, o asrın fıkıh âlimlerine ve İslâm hukuku bilginlerine işâret eder.

Bazen de camiinin lambaları, icap ettiği zaman verilen mala işârettir.

Camiinin kapıları, devlet başkanının koru­malarına veya en yakın adamlarına işâret eder.

Camiinin kapıları, şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarına da işâret eder.

Camiinin minaresi, devlet başkanının veki­li veya habercisine, vezir ve imama, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasına işârettir.

Bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana işâret eder.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helal rızka, sâliha zevceye, dinde hayra işâret eder.

Bazen de camiinin mihrabı, imamına; min­beri, devlet başkanı yahut hatibine işârettir.

Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin liderlerine ve haline muttali olan kimselere; aşağı tarafları şehrin avam halkına işârettir.

Camiinin direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işârettir.

Bazen de camiinin direkleri, devlet büyük­leri ve yöneticilere işâret eder.

Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duâsına inanılır âlimlere işâret eder.

Rüyada, cami, mescit ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime işâret eder.

Rüyada, cami, mescit, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek, uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi sâlih ameller işler.

Ehil birisinin rüyada, cami, mescit, medre­se veya başka hayır evi imar eylediğini görme­si, hüküm ve nüfuz sahibi olmasına işâret eder.

Yine rüyada cami, mescit veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok hayıra nâil olmanın işâretidir.

Rüyada bir mescit inşa ettiğini görmek, dindar ve sâliha bir kadın ile evlenmeye işâret eder.

Bazen rüyada, camiye, mescide veya med­reseye girdiğini görmek, takva ile de tabir olunur.

Rüyada cami yaptırdığını görmek, bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye de işâret eder.

Yine rüyada cami yaptırdığını görmek, zengin için malının zekatını vermeye; fakir için zengin olmaya işârettir.

Alim ve sanatçı birisinin rüyada cami yap­tırdığını görmesi, hayırlı ilim ve esere işâret eder.

Yönetici birisinin rüyada cami yaptırdığını görmesi, hakka ve halka hizmete işârettir.

Camide namaz kılmak ve bunu tamamla­mak, arzu ve isteğinin tamam olmasına işârettir.

Rüyada imama uyup namaz kıldığını gör­mek, rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye işâret eder.

Rüyada camiden içeri girip secdeye kapan­mak, tövbe etmeye ve hidayete yorumlanır.

Rüyada camiyi açık bulmak hayır ve bere­ket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine işâret eder.

Rüyada camide öldüğünü görmek bir töv­be ile dünyadan ayrılmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sa­hibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir.