Etiket arşivi: rüyada dişi kedi görmek

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, erkekler için bir kadın arkadaş edineceğine, kadınlar için kendisinin birisine aşık olacağına yorumlanır. Kucağınıza bir kedi alarak sevdiğinizi görmek, dost zannettiklerinizin çoğunun düşman olduğuna ve onlardan sakınmanız ge­rektiğine, bir kediyi öldürdüğünüzü görmek, evinizdeki hırsızı tu­tacağınıza ve gizli düşmanlarınızın zararından kurtulacağınıza, bir kedi sizi ısırırsa veya tırmalarsa ya hastalığa tutulacağınıza ya da düşman yüzünden gam ve kedere uğrayacağınıza işaret eder.

Rüyada kedi görmek, hizmetçiye işaretle yorumlanır. Kedi, evin hizmetçisini temsil eder. Bazı yorumcular, rü­yada kedi görmeyi, kötü huylu bir kadına işarettir.

Rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, derler. Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bazen de kedi, evladının terbiyesinde çok hırslı olan kadına işarettir. Rüyada kedinin bir insan tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan birine işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa,  feryat ve figan etmeye işarettir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada kedi görmenin yoru­munda rüya tabir ve yorumcularının tabir ve yorumların­da ayrılıklar ve değişiklikler vardır demiştir. Bazı yorum­cular, rüyada kedi görmeyi, evde her şeyi kollayıp koruyan ve muhafaza eden bir hizmetçiye işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bazı yorumcular ise, rüyada kedi görmeyi, ev içinde aileden bir hırsızın bulunduğuna işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir kediyi öldür­düğünü görmesi, onun (rüya sahibinin) bir hırsızı yakalayıp onu alt edeceğine (yeneceğine yani polise teslim edeceğine) işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyasında kedisini sattığını görmesi, onun kendisine ait mallarını başkalarına dağıtacağına veya sa­daka olarak vereceğine işarettir.

Kedi rüyası hizmetçi ile tabir olunur.

Bazen kedi görmek, düşmanlığa, rüya sa­hibinin ev halkından olan bir hırsıza, hüzün ve kedere işâret eder.

Bazen de kedi rüyası, hanım için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya ve vefa­sızlığa, koğuculuk yapmaya, feryat ve figan etmeye işârettir.

Rüyada görülen kedi, bir şahsın etrafında dolaşıp, onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama işâret eder.

Rüyada kedi görmek, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinme­yen çocuğa işâret eder.

Bazı kere de kedi, söz ve şaka yapan, mânâsız ve akıl dışı söz söyleyerek, köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye ça­lışan ve bununla beraber bazı durumları dik­katten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çı­karmaya çalışan bir adama işâret eder.

Yine rüyada kedi görmek, çocuğun terbiye­si hususunda çok hırslı olan kadına işâret eder.

Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususun­da çok hırslı olan bir kadına işârettir..

Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve me­şakkat çekeceği şiddetli bir seneye işârettir.

Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız gireceğine; eğer o evden bir şey alıp çıktığını görse, o evden hırsızın bir şey götüreceğine işârettir.

Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsı­zı yakalamaya ve ona galip gelmeye işâret eder.

Rüyada kedi eti görmek, çalıntı bir mala veya özellikle hır­sıza ait bir mala işaret eder demiştir. Rüyada görülen kedi eti, çalıntı malayahut şüpheli kazanca işârettir.

Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın malından elde edilecek menfaate işârettir.

Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düş­manlığı açık olan bir düşmana işârettir.

Rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük ve uzun süren bir hastalığa yakalanmaya işâret eder. Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şid­detli bir keder isabet eder. Sonra Allah onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.

Kedi ile yaptığı mücadele ve münâkaşa da mağlup olan kimse, yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybo­lursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasyla artar. Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işârettir. Bazen de düşmanları def etmeye işârettir.

Kediyle farenin dost görünmeleri, gösteriş ve nifaka; kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine işârettir.

Rüyada görülen misk kedisi, şekil ve sima­sı şerli ve kötü göründüğü halde yi ve ahlâklı olan bir kimseye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu gör­mesi, hırsızlığa ve vaktini kendisine fayda üvermeyen şeylerle geçirmeye işâret eder.

Rüyada kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işârettir.

Dişi Kedi Görmek

Rüyada dişi ve uslu uslu oturan ev kedisi görmek, rahatlık ve ferahlığa işâret eder. Rüyada dişi kedi görmeyi, hilekarlık ve düzenbazlık yapan bir eşe (hanıma) işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada dişi sokak kedisi görmek, kendisin­de sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere işâret eder.

Bazen rüyada görülen dişi kedi, hilekâr kötü bir hizmetçi kadına işârettir.

Rüyada dişi bir kedinin kendi sahibini ısır­ması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye işâret eder.

Erkek Kedi Görmek

Rüyada erkek kedi görmek, dil şakasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan ve ortalığı karıştıran insana, hanım ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsız­lık, gizli söz dinleme ve söz taşıma, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasın­dan çekiştirmek gibi çirkin işlere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada erkek kedi görmesi, kitap ve hesap defterine işâret eder.